Atalar sözləri

Oxuyan ilə istənilən atalar sözünü asanlıqla tap!

a
b
c
ç
d
e
ə
f
g
h
x
i
k
q
l
m
n
o
ö
p
r
s
ş
t
u
ü
v
y
z
 • A
 • Abad məclis aşığından bəllidir.
 • Abadan kənd tüstüsündən bəlli olar.
 • Abbas Abbasdan, Abbas da kor Abbasdan.
 • Abbasını bəyənməyən beş şahı çıxardar.
 • Abdal at mindi, özün bəy sandı.
 • Abdal düyündən, uşaq oyundan usanmaz.
 • Abır istəsən çox demə, sağlıq istəsən çox yemə.
 • Abır harda, çörək orda.
 • Abır-həya olan yerdə bərəkət də olar.
 • Abırlı abrından qorxar, abırsız nədən qorxar?!
 • Ac acı aldı, acdan ləlöyün törədi.
 • Ac acı dalayar, tox toxu yalayar.
 • Ac adam özünü oda vurar.
 • Ac adamı qurd yeməz.
 • Ac ayı oynamaz.
 • Ac deyər doymaram, tox deyər acmaram.
 • Ac doğrayar, tox yeyər.
 • Ac donuz darıdan çıxmaz.
 • Ac elə bilər hamı acdır, tox elə bilər hamı toxdur.
 • Ac əlinə düşəni yeyər, tox ağzına gələni deyər.
 • Ac hara, paxaç hara.
 • Ac it gəlmiş, tox itin yanın yalıyır.
 • Ac qarına bir nəfər, nəğmə oxurmu məgər?!
 • Ac qatıq istəməz, yuxulu yastıq.
 • Ac qılınca çapar.
 • Ac qudurğan olar, çılpaq oynağan.
 • Ac qurd sürünün ortasına girər.
 • Ac nə yeməz? Tox nə deməz?
 • Ac saxla, yalavac saxla, yaxşı saxla.
 • Ac toyuq yuxusunda darı görər.
 • Ac – yanından qaç!
 • Aca doqquz yorğan bürüyüblər, genə yuxulaya bilməyib.
 • Aca nə halal, nə haram?!
 • Acam, quyruq acıyam, bağır-öpkə acı deyiləm.
 • Acdan ummaq olmaz.
 • Acı dindirmə, toxu tərpətmə.
 • Acın andı and olmaz.
 • Acın gözü çörək təknəsində olar.
 • Acın imanı olmaz, toxun amanı.
 • Acın qarnı doyar, gözü doymaz.
 • Acın qursağında çörək dayanmaz.
 • Acın zəhləsi sudan gedər.
 • Acından dəyirmana baxır, kibirliyindən şahıd almır.
 • Acla əcəli gələn söyləşər.
 • Aclığında eldən yeyər, toxluğunda eldən deyər.
 • Aclıq adama oyun öyrədər.
 • Aclıq ayıya darayı oxudar.
 • Aclıq bir il gedər, minnət min il.
 • Aclıq sofiliyi pozar.
 • Aclıq yavanlıq istəməz, yuxu da yastıq.
 • Aclıqda darı çörəyi halvadan şirin olar.
 • Aclıqdan kimsə ölməz, ölən toxluqdan ölər.
 • Aclıqdan quduranı saxlamaq olar, toxluqdan quduranı saxlamaq olmaz.
 • Acı danışan şirin söz eşitməz.
 • Acını dadmayan şirini bilməz.
 • Acıq gələr üz saralar, acıq gedər üz qaralar.
 • Acıqla iş görən zərərin çəkər.
 • Acıqlı başda ağıl olmaz.
 • Acıqlı dilənçinin torbası boş qalar.
 • Acıqlı qalxan ziyanlı oturar.
 • Acıqnan dövlət yola getməz.
 • Açaram sandığı, tökərəm pambığı.
 • Açıq qaba it dəyər.
 • Açılmamış süfrənin bir eybi var, açılmışın min.
 • Ad adamı bəzəməz, adam adı bəzəyər.
 • Adı gözəl olanın özü də gözəl olar.
 • Adımı güvəc qoy, amma ocaq üstə qoyma.
 • Adımı sənə qoyum, səni yana-yana qoyum.
 • Adın nədir – Daşdəmir, yumşalısan, yumşalı.
 • Adam adamdı olmasa da pulu, eşşək eşşəkdi olmasa da çulu.
 • Adam adamın şeytanıdı.
 • Adam adıyla tanınar.
 • Adam aşını-işini bilməlidir.
 • Adam ağzından söz, qazan altından köz.
 • Adam hər düşməndən bir ağıl öyrənər.
 • Adam min acını udar bir şirinin xatirinə.
 • Adam olana bir söz yetər.
 • Adam öz-özünə eliyəni el yığıla eliyə bilməz.
 • Adam var – adamların naxşıdı, adam var – eşşək ondan yaxşıdı.
 • Adam var gözdən qızar, adam var sözdən qızar.
 • Adam yanıla-yanıla öyrənir.
 • Adamı dindir, sonra qiymətin ver.
 • Adamı qılınc öldürməz, tənəli söz öldürər.
 • Adamı söz, kababı köz yandırar.
 • Adamı tanıyan qurd yesin.
 • Adamın adı çıxınca canı çıxsa yaxşıdır.
 • Adamın axır günü gərək xoş olsun.
 • Adamın ayağından çəkən çox olar.
 • Adamın başına nə gəlsə dilindəndir.
 • Adamın dəlisi daşa güc elər, öküzün dəlisi – başa.
 • Adamın dinməzindən yaramaz koxa tikdilər.
 • Adamın düşməni – öz dili.
 • Adamın öz əli, öz kisəsi.
 • Adamın üzünə baxarlar, halın xəbər alarlar.
 • Adət qanun deyil, amma qanun qədər hökmü var.
 • Adilin qəzəbindən qorxmaq gərək, zalımın sükutundan.
 • Ağ ağça qara gün üçündü.
 • Ağ atla cahil ağaya qulluq eləmə.
 • Ağ divara hansı rəng çəksən tutar.
 • Ağ evi görəndə qara evi yaddan çıxartma.
 • Ağ gün adamı ağardar, qara gün qaraldar.
 • Ağ itin həllaca zərəri var.
 • Ağ köpək, qara köpək, ikisi də köpəkdi.
 • Ağ qoyun, qara qoyun keçid başında bəlli olar.
 • Ağ qoyunu görənlər içi dolu yağ sanar.
 • Ağ qoyunun qara quzusu da olur.
 • Ağ parçaya ləkə tez düşər.
 • Ağa ağ deyiblər, qaraya qara.
 • Ağı gördün, qaranı unutdun?!
 • Ağın adı, qaranın dadı.
 • Ağa deyir: - sür dərəyə! - sür dərəyə.
 • Ağa gətirər navala, xanım tökər çuvala.
 • Ağa ilə xanım savaşdı, arada nökərin canı çıxdı.
 • Ağalıq verimlədir, igidlik vurumla!
 • Ağanın malı çıxar, muzdurun canı.
 • Ağası güclü olan qul ası olar.
 • Ağaya ağa desən gülməyi gələr, nökərə nökər desən ağlamağı.
 • Ağac acı, can şirin.
 • Ağac bar verdikcə başın aşağı əyər.
 • Ağac başında qora, bilmədim düşdüm tora.
 • Ağac böyüdükcə suyu çox aparar.
 • Ağac dibindən su içər.
 • Ağac əkənə rəhmət oxunar.
 • Ağac əyildi – sındı, igid əyildi – öldü.
 • Ağac gəlməmişkən, vay qabırğalarım.
 • Ağac kökündən su içər.
 • Ağac meyvəni dəyənə qədər böyüdər.
 • Ağac nazikliyindən sınsa, adam yoğunluğundan sınar.
 • Ağac sınanda budaq nəyə gərəkdi?!
 • Ağac yaş ikən əyilməsə, əyilməz.
 • Ağac yeyən sıpa bir də xırmana girməz.
 • Ağac yıxılan günü çatdıyar.
 • Ağac yıxılanda baltalı da gələr, baltasız da.
 • Ağacı baltalayanda “sapı məndəndir” demiş.
 • Ağacı kəsərlər, öz səmtinə yıxılar.
 • Ağacı qurd öz içindən yeyər.
 • Ağacın qurdu özündən olmasaydı, min yaşardı.
 • Ağacın yemişin ye, sonra qabığın soyma.
 • Ağacın yómşağını ãórä yåyər.
 • Ağaclar başın tərpədəndə söyüd deyər: - mən də, mən də.
 • Ağçalı adamdan dağlar da qorxar.
 • Ağıl ağıldan ötgündü.
 • Ağıl başda ikən, evin avadan.
 • Ağıl yaşda olmaz, başda olur.
 • Ağıla gələn başa gələr.
 • Ağılları bazara çıxardıblar, hər kəs yenə öz ağlın alıb.
 • Ağıllı ağıl eləyincə dəli vurdu keçdi.
 • Ağıllı arvad ara, ağılsız arvad vara qaçar.
 • Ağıllı arvad kamala, ağılsız arvad camala güvənər.
 • Ağıllı bildiyin söyləməz, dəli söylədiyin bilməz.
 • Ağıllı bizi tapmaz, dəli bacadan yağar.
 • Ağıllı düşmən nadan dostdan yaxşıdır.
 • Ağıllı düşməndən qorxma, dəli dostdan qorx.
 • Ağıllı evlənincə dəlinin oğlu olar.
 • Ağıllı gördüyünü, ağılsız eşitdiyini söylər.
 • Ağıllı kasıba dəli deyərlər, dövlətli dəliyə “bəli” deyərlər.
 • Ağıllı kişi qışın qeydinə yayda qalar.
 • Ağıllı olan bir dəfə aldanar.
 • Ağıllınız Xıdır ağa, barmağın saldı bardağa.
 • Ağıllısı hansıdı, qabaqda gedən dəli.
 • Ağıllıya qırx gün dəli desən, dəli olur.
 • Ağıllıynan çəkişmək cahılnan halva yeməkdən yaxşıdı.
 • Ağılsız baş əlindən səfil ayaq nə çəkir.
 • Ağılsız dostdan ağıllı düşmən yaxşıdır.
 • Ağlını eşşək ağlına verərsən, çəkər arpa zəmisinə.
 • Ağır ayaq baş əyər.
 • Ağır basmayınca yüngül qalxmaz.
 • Ağır gəldi, yüngül qalxar.
 • Ağır qazan gec qaynar.
 • Ağır otur, “ağa” desinlər.
 • Ağır otur, batman gəl.
 • Ağır yükün zəhmini qatır bilər.
 • Ağırlığın yer götürər, ruzusun Allah yetirər.
 • Ağız açdı, göhər saçdı.
 • Ağız yandıran aşı qaşıq tanıyar.
 • Ağız yeməsə, üz utanmaz.
 • Ağızdan çıxan başa dəyər.
 • Ağızdan-ağıza doğru xəbər yoxdu.
 • Ağzı əyrini boynu ardından tanıyarlar.
 • Ağzım nə yeyib ki, üzüm nə utana?
 • Ağzım yaradır, sulaya bilmərəm.
 • Ağzımı bir aş yandırsın aş ola; başımı bir daş yarsın ki, daş ola.
 • Ağzından sifdə çıxardanda gümüş çıxart, amma heç dinməsən qızıldı.
 • Ağzuva bax, tikə götür.
 • Ağladan yanına get, güldürən yanına getmə.
 • Ağladım başarmadım, güldüm günümü keçirdim.
 • Ağladırsa fələk, bir gün güldürər.
 • Ağlama ölü üçün, ağla dəli üçün.
 • Ağlamaq ilən gözlərim verməsə də, almayacaq.
 • Ağlamaqla gülmək bacı-qardaşdı.
 • Ağlamaqla kişi qeyrətsiz olar.
 • Ağlamayan uşağa süd verməzlər.
 • Ağlarsa anam ağlar, qalanı yalan ağlar.
 • Ağlayanda elə ağla əzizi ölmüş kimi, Güləndə elə gül əzizi gəlmiş kimi.
 • Ağlayanda imam üçün də ağla, yezid üçün də.
 • Ağlayanın bir dərdi var, gülənin beş.
 • Ağlayışın bilməyən ölüsün murdarlayar.
 • Ağrımayan baş yastıq istəməz.
 • Ah-vayla çıxar kasıbın canı, elə deyər: - Allah kərimdir!
 • Ahıl öküz cütə getməsə, uşaqlar acından qırılar.
 • Ax, mənim kisəm, minnətsiz yesəm.
 • Axacaã ãan äamaräa äórmaç.
 • Axar su gedər, qalmaz.
 • Axar su murdarlıq götürməz.
 • Axır – axır, çıxar paxır.
 • Axırın gəlsin, bez köynək!
 • Axmaq başın cəfasını ayaqlar çəkər.
 • Axmaq it aya hürər.
 • Axmaq özünə düşməndi, özgəyə necə dost olar?!
 • Axsaq at yüyrək olar.
 • Axsaq eşşəyin kor nalbəndi olar.
 • Axsaq qoyuna nə dağ, nə aran?
 • Axşam axıra, sabah naxıra.
 • Axşamdan sonra gələn qonağın yeyəcəyi soğandır.
 • Axşamın xeyrindənsə sabahın şəri.
 • Axşamın sirrini dan bilər.
 • Axtaxana böyüdü, dağda dana böyüdü, sən niyə böyümədin?!
 • Axtaran tapar.
 • Axtarmağınan deyil, rast gəlməyinəndir.
 • Axund özü elər, özgəyə öyüd verər.
 • Al almaya daş atan çox olar.
 • Al qapıda, sat qapıda.
 • Al ver deyiblər, al vermə deməyiblər.
 • Alacağım olsun, alaqarğada olsun.
 • Alan aldanmaz, satan aldanar.
 • Alacağı bir piltədi, pambığın batmanın soruşur.
 • Aldığı bir iynədi, dəmirin batmanın yoxlayır.
 • Aldım qoz, satdım qoz, mənə qaldı çaqqaçuq.
 • Alıcı quş dimdiyindən bilinər.
 • Alma arvadın dulunu, dalınca gələr qulunu.
 • Almaq aldanmaqdı, vermək hünərdi.
 • Ala it çaqqalın dayısıdı.
 • Ala it gedər, qara it gələr.
 • Ala itin balası qara olar, yanılsa boynu ala olar, hürəndə anası kimi hürər.
 • Ala qarğa olmağı bəs deyil, həkimlik də eləyir.
 • Ala qarğa şux tərlanı bəyənməz.
 • Ala qayada bostan ura olub, kəliyin dərən yoxdu.
 • Alça mənim, gilas mənim, tut mənim, gavalıda da gözüm var.
 • Alçaq ata hamı minər.
 • Alçaq dağa qar yağmaz?!
 • Alçaq yer igidi xor göstərər.
 • Alçaq yerdə təpəcik özün dağ sanar.
 • Alçaq uçan ucaya qonar, uca uçan alçaq qonar.
 • Alçaqda yatma – sel aparar, ucada yatma – yel aparar.
 • Aləm aləm ilədir, keçəl qız da xalamla.
 • Aləmə it hürər, bizə Mazandaran çaqqalı.
 • Aləmə oğruyam, sənə ki doğruyam.
 • Allafın işi alaf satmaqdı, istər ata tök, istər eşşəgə.
 • Allah bir, söz bir.
 • Allah bir qapını bağlayanda bir qapını açar.
 • Allah böyüklərin xasiyyətini kəssin.
 • Allah bu əli o ələ möhtac eləməsin.
 • Allah buynuzsuz qoçun qisasın buynuzlu qoçda qoymaz.
 • Allah dağına görə qar yağdırar.
 • Allah deyən namurad qalmaz.
 • Allah dərdi çəkənə verir.
 • Allah dəvəyə qanad versəydi, dam-divarı yıxardı.
 • Allah əsilsizə düşürtməsin.
 • Allah haqqı nahaqqa verməz.
 • Allah istəyən danaya qurd dəyməz.
 • Allah qonağının öz qisməti var.
 • Allah min dərd verib, min bir dərman.
 • Allah möminə hər şeyi bağışlar.
 • Allah ona qotur versin, dırnaq verməsin.
 • Allah sağ gözü sol gözə möhtac eyləməsin.
 • Allah saxlayanı qurd yeməz.
 • Allah tənbəli sevməz.
 • Allah var, rəhmi də var.
 • Allah verəndə bacadan da tökər.
 • Allah verəndə yox yerdən də verər.
 • Allah verməz qara quluna, o da qalar vuruna-vuruna.
 • Allah vuran ağacın səsi çıxmaz.
 • Allah yolunda yox, şeytan yolunda çox.
 • Allaha inanmayana bəndələr də inanmaz.
 • Allahdan gizlin deyil, bəndədən nə gizlin.
 • Allahdan qorxmaz, bəndədən utanmaz.
 • Allahdan nə gəlsə xoşdur.
 • Allahın yarası da var, çarası da.
 • Alma öz ağacından uzaq düşməz.
 • Almanı at göyə, yerə gəlincə ya qismət.
 • Alovdan çıxdıq, yalova düşdük.
 • Alt daşı ağır olar.
 • Altın həsir, üstün həsir, yat, yetim, tərləyəsən!
 • Altın görmədiyin qabdan su içmə.
 • Aman deyənə əl qaldırmazlar.
 • Ana bala ucundan canını oda yaxar.
 • Ana kimi yar olmaz – vətən kimi dövlət-var.
 • Ana uşağa aş gətirər, analıq yaş.
 • Anadan əziz yenə anadır.
 • Analı qızın özü böyüyər, anasız qızın sözü.
 • Analı quzu – xınalı quzu.
 • Anam doğub, bacıma güc düşüb.
 • Anam elə çox bilir, kündəni xırda tökür, Atam elə az bilir, ikisini birdən bükür.
 • Ananın ərköyün oğlu hambal olar.
 • Ananın səbri tükənməz olur.
 • Anası çıxan ağacı qızı budaq-budaq gəzər.
 • Anasına bax qızını al, qırağına bax bezini al.
 • Anasından ayrı düşən quzunu qurd yeyər.
 • Anasından qabaq düşən qulunu qurd yeyər.
 • Anasızın gördüyü iş danlaqsız bitməz.
 • Andın iki başı olur.
 • Andına inanıram, xoruzun da quyruğu görünür.
 • Anladıq - yel dəyirmanı, bəs bunun suyu hanı?
 • Anlamaza hörmət elərsən, deyər: məndən qorxdu.
 • Anlayan özü qanar, anlamayana yüz qandır.
 • Anlayana da can qurban, anlamayana da, dad yarımçıq əlindən.
 • Anlayana qul ol, anlamayana ağa da olma.
 • Anlayana milçək sazdır, anlamayana zurna da azdır.
 • Ara sözü ev yıxar.
 • Arada ala çatı olmasa, qurd qoyunla otlayar.
 • Aralıq atı, kor fatı.
 • Aralıq malı arada yeyilər.
 • Araba aşandan sonra yol göstərən çox olar.
 • Arabaçı atı gözündən qocalar.
 • Aranda tutdan oldum, dağda qurutdan.
 • Aranın dağı sağ olsun, qarlı da olar, qarsız da.
 • Araz axır, gözün baxır.
 • Araz, altını da bilirəm, üstünü də.
 • Araz aşığındandı, Kür topuğundan.
 • Ardınca padşahın da söylərlər.
 • Arx həmişə çınqıl gətirməz.
 • Arxa su gələnəcən qurbağanın canı çıxar.
 • Arxa su gəlib, umud var bir də gəlsin.
 • Arxlar axır çay olur.
 • Arxadan vuran namərddir.
 • Arxalı köpək qurd basar.
 • Arxalıya arxa olma – yamaq sayarlar, Arxasıza arxa ol – dayaq sayarlar.
 • Arxanı kürkə öyrətmə.
 • Arı qəhrin çəkməyən balın qədrini bilməz.
 • Arı şirəyə dolanar.
 • Arının tikanın gördüm, balından əl çəkdim.
 • Arığa batman da yükdür.
 • Arıq it öz kəndinin şiridir.
 • Arif adam tərif istəməz.
 • Arifə bircə işarə də bəsdir.
 • Armud özgənin, eşşək kirayə.
 • Armudun yaxşısını meşədə ayı yeyər.
 • Arpa əkən buğda biçməz.
 • Arpa unun yoxdusa, dadlı dilin də yoxdur?!
 • Arpa verilməyən at qamçı gücü ilə yeriməz.
 • Arpa yemiş at mənzil kəsər.
 • Arpadan, buğdadan əlim üzüldü, ümidim sənə qaldı, darı xirməni.
 • Arpaya qatsan at yeməz, sümüyə qatsan it yeməz.
 • Arsız kişidən ərsiz arvad yaxşıdır.
 • Arsız nədən arlanar?!
 • Arsızın üzünə tüpürüblər, “yağış yağır” demiş.
 • Arşın olmayan yerdə çərək də ölçüdür.
 • Artıq aş – ya qarın ağrıdar, ya baş.
 • Artıq mal gözmü çıxarır?!
 • Artıq tamah daş yarar, daş qayıdar baş yarar.
 • Artıq tikə baş yarar.
 • Arvad evinə girənin qapısı alçaq olar.
 • Arvad iki olanda ev süpürülməmiş qalar.
 • Arvad ilə at igidin baxtına.
 • Arvad malı alçaq qapı kimidi; girəndə də başına dəyəcək, çıxanda da.
 • Arvad malı başa toxmaq kimi dəyər.
 • Arvad tutan yolun axırı yoxuşa qalxar.
 • Arvad üzlü kişidən, kişi üzlü arvaddan əlhəzər.
 • Arvad var ev yığar, arvad var ev yıxar.
 • Arvadı ahıl gözüylə, atı – cahıl gözüylə.
 • Arvadı bəd olanın saqqalı tez ağarar.
 • Arvadın deyingəni kişini tez qocaldar.
 • Asılsan da, uca budaqdan asıl.
 • Aslan ağzından şikar alınmaz.
 • Aslan qocalanda başına çaqqal-çuqqal toplaşar.
 • Aslan yatışından da bəllidir.
 • Aslanı da heç yalqız qalmasın.
 • Aslanın balası aslan olar.
 • Aslanın böyüyü-kiçiyi olmaz.
 • Aslanın qorxusu qarıncadan olar.
 • Aslanın nə erkəyi, nə dişisi?!
 • Asta çal – usta çal.
 • Asta qaçan namərddi.
 • Asta vur – rasta vur.
 • Astanın işi qalmaz, xəstənin işi qalar.
 • Astarı üzündən bahadı.
 • Aş başında qırqovuldu.
 • Aşdır – bişər, işdir – düşər.
 • Aşından yemədim, tüstüsündən kor oldum.
 • Aşpazdan küsən evinə ac gedər.
 • Aşpazxanada yeyir, dulusxanada hürür.
 • Aşağa, aşağa, kor Mahmuddan da aşağa?!
 • Aşağı, aşağı, qatıqlı aşdan da aşağı?!
 • Aşığı uduzub, curuna güvənir.
 • Aşığı yığarlar oynamaq üçün.
 • Aşığı ağladan gülməz.
 • Aşığın sözü qurtaranda “yarım, yarım” çağırar.
 • Aşığınan mollanın heç olmaz şad arası.
 • Aşığınkı haydandır, mollanınkı vaydan.
 • Aşıq gördüyünü çağırar.
 • Aşıq sözü haqq olar.
 • Aşıq sözündən doymaz, ləlöyün gözündən.
 • Aşıq toya yüyürər, molla vaya.
 • Aşıq üz görən yerə.
 • Aşiqə Bağdad uzaq deyil.
 • At almağa cahıl göndər, qız almağa ahıl.
 • At almamış noxta davası eləyir.
 • At almamış töylə tikdir.
 • At atınan əlləşər, arada eşşəyin qıçı sınar.
 • At bəslənirkən, qız istənirkən.
 • At elin, torba əmanət, bizim daha nəyimiz var?
 • At ələ düşər, meydan ələ düşməz.
 • At igidin yoldaşı.
 • At ilə arvad igidin iqbalına.
 • At ilə yola çıxan eşşəyin vay halına.
 • At qatır doğub, nəsli pozulub.
 • At meydanında eşşək anqırmaz.
 • At mıxını qopardar, bir yerə dəyər, iki özünə.
 • At minənin tanıyar.
 • At minənindir, qılınc qurşananın.
 • At miniş öyrədər, don – yeriş.
 • At oğurlanandan sonra axur nəyə gərək?
 • At olanda ot olmur, ot olanda at.
 • At olmayan yerdə eşşək də atdır.
 • At öldü, itlərin oldu bayramı.
 • At ölər - meydan qalar, igid ölər - şan qalar.
 • At saxlayan atdan yüyrək ola gərək.
 • At tapıldı, yəhər tapılmadı?
 • At təpiyinə at dözər.
 • At yeməyən acı otlar bitməsə yaxşıdır.
 • At yeriməklə yol alar, insan bilməklə.
 • At yerinə eşşək bağlama.
 • Ata baxarlar, başına torba taxarlar.
 • Ata dost kimi bax, düşmən kimi min.
 • Ata minəndə özünü, atdan düşəndə atı unutma.
 • Ata nal çalındığın görəndə qurbağa ayaqlarını uzatdı.
 • Atdan düşüb eşşəyə minməzlər.
 • Atdan qalanı öküzə verərlər.
 • Atdan yıxılana yorğan-döşək, eşşəkdən yıxılana qazma, kürək.
 • Atdan yıxılmayan atlı olmaz.
 • Atı atası ilə tanıdarlar, qatırı anası ilə.
 • Atı atın yanına bağlarsan, həmrəng olmaz, həmxasiyyət olar.
 • Atı cahıl gözünnən, qızı ahıl gözünnən.
 • Atı olana nisyə qamçı da verərlər.
 • Atı satıb eşşək alıb, dumbula-dum, dumbula-dum!
 • Atın axmağı yorğa olar, itin axmağı tula.
 • Atın izi itin izinə qarışmaz.
 • Atın ölümü təki arpadan olsun.
 • Atına baxan ardına baxmaz.
 • Atına eşşək demişəm, ya dəvənə köşək?!
 • Atını bağla dirəyə, sonra Tanrıya tapşır.
 • Atlı ilə atsız bir deyil.
 • Atlı ilə piyadanın sövdası tutmaz.
 • Atlı qonaq itli qonaqdan yaxşıdı.
 • Atlılar atın çapar, dayçalı deyər mən də varam.
 • Atnan qatır savaşdı, arada eşşək öldü.
 • Ata bilgisi ilə adam adam olmaz.
 • Ata çörəyi – meydan çörəyi, oğul çörəyi – zindan çörəyi.
 • Ata doğrayıb, oğul yeyibdir.
 • Ata malına göz dikən ac qalar.
 • Ata oğluna bir bağ verdi, oğul ataya bir salxım qıymadı.
 • Ata oğlundan ötrü mülkündən keçdi, oğul atadan ötrü kürkündən keçmədi.
 • Ata oğul savaşdı, əbləh ona inandı.
 • Ata olmaq asandı, atalıq eləmək çətin.
 • Ata olmayan ata qədrini bilməz.
 • Ata sözün tutmayanı biyabana atarlar.
 • Ata yetirən qız ərlənər, ana yetirən oğul qızlanar.
 • Atalar nə əkiblər, oğullar onu biçiblər.
 • Atalar nə gözəl məsəl demişlər; dünyanı ümid ilə yemişlər.
 • Atalar sözü hikmətdir.
 • Atalar sözünə baxan geri qalmaz.
 • Atam, atam, mən bu işə matam!
 • Atam ilə atamı deyincə özüm ilə özünü de.
 • Atamı öldürmüşəm, goruna and içməyə.
 • Atan soğan, anan sarımsaq, sən hardan gəldin belə gülməşəkər?!
 • Atanı, ananı görməsəydim, özünə xan deyərdim.
 • Atanın duası, ananın ahı.
 • Ataş deməknən ağız yanmaz.
 • Atılan ox geri dönməz.
 • Atıldı mindi eşşəyə, bayaq da ayağı yerdəydi, indi də.
 • Avara itin hörməti olmaz.
 • Avazın yaxşı gəlir, oxuduğun Quran olsa.
 • Ay aydın, hesab bəlli.
 • Ay aydır, onun da üzündə ləkə var.
 • Ay görmüşün ulduza nə minnəti?!
 • Ay həmişə bulud altında qalmaz.
 • Ay işığına it hürər.
 • Ay mənlə olsun, ulduzun gözünə barmağım.
 • Ay-ulduz göyə yaraşır.
 • Ayda-ildə bir namaz, onu da şeytan qoymaz.
 • Ayda-ildə xoş gəldin, gündə-gündə nöş gəldin.
 • Ayı kim gördü? – Kor Mahmud.
 • Ayın on beşi qaranlıq olsa da, on beşi aydınlıqdır.
 • Ay daş atan baxtavar, daşın da bir vaxtı var.
 • Ay fələk, batmanı eylədin çərək.
 • Ay gedən it, gəl məni tut.
 • Ay qaynana, heç gəlin olmamısan?!
 • Ay özünü bəyənmiş, qoy səni el bəyənsin.
 • Ayağa düşməyən başa çıxmaz.
 • Ayağı ilə gələnə ölüm olmaz.
 • Ayağından yıxılan qalxar, dilindən yıxılan yox.
 • Ayağını yorğanına görə uzat.
 • Ayaqla gələn qonağı atla yola salarlar.
 • Ayaq-ayaq nərdivana çıxarlar.
 • Ayaz oldu, bulud oldu, keçən günlər unuduldu.
 • Ayazda yatmayan eşşək töylənin qədrin bilməz.
 • Ayı balasına “ağappağım” deyər, kirpi balasına – “yumşağım”.
 • Ayı meşədən küsüb, meşənin xəbəri yox.
 • Ayı nədi, oynamaq nədi?!
 • Ayının min bir oyunu var - hamısı bir armud üstədir.
 • Ayıya dayı deyərlər körpünü keçincən.
 • Ayıb söyləyənin ayıbını söylərlər.
 • Ayıblı ayıbın bilsə, başına palaz örtər.
 • Aynanın çatdağı calaq qəbul eləməz.
 • Aynaya necə baxsan, özünü elə görərsən.
 • Ayrana getməyə utanmır, sərnici dalında gizlədir.
 • Ayrana gələn çanağı böyrünə sıxar.
 • Az idi arıq-uruq, biri də gəldi dabanı cırıq.
 • Az ilən çoxun oyunu olmaz.
 • Az olur küsür, çox olur qusur.
 • Az tamah çox bəla gətirər.
 • Az vardı ac adam, biri də düşdü bacadan.
 • Az yeyənin azarı da az olar.
 • Aza qane olmayan çoxu tapammaz.
 • Azacıq aşım, ağrımaz başım.
 • Azca, hara gedirsən? Çoxca yanına.
 • Azdan az deyiblər, çoxdan çox.
 • Azı bilməyən çoxu heç bilməz.
 • Azan quşun ömrü az olar.
 • Azğın adam quzğun olar.
 • Azar batmannan girər, misqalnan çıxar.
 • Azarla mənimçün, ölüm səninçün.
 • Azarladım ölmədim, üzüldüm öldüm.
 • Azarlı tələsər, armud vaxtında yetişər.
 • Azarlıq olsun, bezarlıq olmasın.
 • B
 • Babam mənə kor deyib, gəlib gedəni vur deyib!
 • Bablı babın tapmasa, günü ah-vaynan keçər.
 • Bacanaq bacanağı görəndə qaşınma tutar.
 • Bağ olmayan yerdə böyürtkən özünü bağ çağırar.
 • Bağ sahibsiz olmaz.
 • Bağ salan barın yeyər.
 • Bağ vaxtı bağbanın qulağı ağır eşidər.
 • Bağa bax üzüm olsun, yeməyə üzün olsun.
 • Bağa baxarsan bağ olar, baxmazsan dağ olar.
 • Bağban bağban olsa, neyləyir bağ divarı?!
 • Bağban tələsər, armud vaxtında yetişər.
 • Bağbanın könlü olsa, nə gəlib bağda paya?!
 • Bağda ərik var idi, salam-məlik var idi, Bağdan ərik qurtardı, salam-məlik qurtardı.
 • Bağı bağban yeyər, qoyunu çoban.
 • Bağı ver bağbana, yarısın yesə də.
 • Bağlı bağını qıydı, bağban salxım qıymadı.
 • Bağa qınından çıxdı, daha qının bəyənmədi.
 • Bağa özün çəkə bilməz, evin dalına alar.
 • Bağanı ya öldür, ya dalısı üstə qoy.
 • Bahalıqda çörəyin əsirgəyən ucuzluqda yalqız qalar.
 • Baxma deyənə, bax dediyinə.
 • Baxmaq kirayə istəməz.
 • Baxmaqla öyrənmək olsa, itdən qəssab olardı.
 • Bal tutan barmaq yalar.
 • Bal verən çiçəyi arı tanıyar.
 • Bal yedin, bəlaya düşdün.
 • Bal yeyib, bəlasını çəkir.
 • Balını ye, arısını soruşma.
 • Bala baldan şirindir.
 • Bala quşun ağzı böyük olar.
 • Balalı qarğa bal yeməz.
 • Balalı qarğaya yem yoxdu.
 • Baldızım – çuvaldızım, hərdən gələr, sancar, gedər.
 • Balığı haçan tutsan təzədir.
 • Balığı ya öldürdün, ya sudan qırağa qoydun.
 • Balığın dirisi də suda, ölüsü də.
 • Balıq balığı udmasa – dəryanı balıq tutar.
 • Balıq başdan iylənər.
 • Balıq sudaykən sövda olmaz.
 • Balıq suya çəkər.
 • Balıq tutan suyu bulanıq istər.
 • Balta ağac kəsməzdi, sapı ağac olmasaydı.
 • Baltada varsa, sapında da var.
 • Baltanı dibdən vurmazlar.
 • Baltanı qızıldan elərsən, gedər odunun yanına düşər.
 • Bar verən ağacı kəsməzlər.
 • Barlı ağaca daş atarlar.
 • Barlı ağacın başına dolanarlar.
 • Barsız ağaca daş atmazlar.
 • Barıt ilə odun dostluğu olmaz.
 • Barmağın hansın kəssən, ağrısı birdir.
 • Barmağının beşini də bal eləyib ağzına salsan, deyər zəhərləndim.
 • Barmaq-barmaq oğurlayan qarış-qarış oğurladar.
 • Basdırdığı ölü özündən qabaq gəldi.
 • Baş namərd əlindədir; nə kəsər, nə bağışlar.
 • Baş onun, daş bunun, mənimki görməməkdi.
 • Baş sağ olsun, papaq tapılar.
 • Başa dil gətirəni, el gətirə bilməz.
 • Başa düş, başımı yar.
 • Başa gələn dildən gəlir.
 • Başaçığın qaçacağı yer – papaqçı dükanı.
 • Baş-başa verməyincə, daş yerindən qopmaz.
 • Başbilənsiz iş olmaz.
 • Başda oturan bəy olmaz.
 • Başımı sındır, məzənnəni sındırma.
 • Başımı yarırsan, ətəyimə qoz tökürsən, baxan desin qoz yarıb.
 • Başımı yarmağına görə barı daş olaydı.
 • Başın keçəl, gözün kor, bəs sənin haran yaxşı?
 • Başını itirən tel üçün ağlamaz.
 • Başını keçəl eləmə; hər keçəlin taleyi bir olmaz.
 • Başuva daş da salsan uca yerdən sal.
 • Başladığın işi yarımçıq qoyma.
 • Başlı başın saxlasın, mən başımdan bezaram.
 • Başmağımı geyə bilərsən, yerişimi yeriyə bilməzsən.
 • Başmaq cütlənəndə bilinər.
 • Başmaq palçıqsız olmaz.
 • Başmaqçının başmağı olmaz, börkçünün börkü.
 • Başmaqçının başmağı yırtıq olar.
 • Bayırda mini ölsün, evimdə biri ölməsin.
 • Bayırı kaşı-çini, içərisi toyuq hini.
 • Bayquş xarabalıq sevər.
 • Bayquş xarabalığı gülüstana dəyişməz.
 • Bayram sümüyü ilə köpək kökəlməz.
 • Bayraməlisiz toy olmaz, Qəmbərsiz düyün.
 • Bazar içində it qulağı kəsməzlər.
 • Bazar quruldu, hesab duruldu.
 • Bazarın bazar, qadam sənə, mərdimazar.
 • Bekarlıqdansa – culfalıq.
 • Belə matahın var, Cəfərabad (Mazandaran) bazarına apar.
 • Belə otyeyən idin, nə üçün arıq düşdün?!
 • Belə şıllaq atan madyan qulun saxlamaz.
 • Belə yatan öküz yük götürməz.
 • Beş barmağın beşi də tən deyil.
 • Bez geyərəm, düz gəzərəm.
 • Bədcinslik maya istəməz.
 • Bədəsil əvvəl vəfa göstərər, sonra cəfa.
 • Bədəsildən əsil olmaz, boyunca qızıl qala.
 • Bədəsili başa çəkərsən, sürüşər ayağa düşər.
 • Bədəsilin başmağını cütlərsən, deyər geridə dur.
 • Bədrəng də bir rəngdir.
 • Bəhanəçiyə bəhanə əskik olmaz.
 • Bəhs ilə Həcə gedən yorular yolda qalar.
 • Bəxşiş var – xalvarla, hesab var – dinarla.
 • Bəla bəla gətirər.
 • Bəla gələndə “gəlirəm” deməz.
 • Bəladan qaçan bəlaya tutular.
 • Bəlkə sən bostanuvı pozmusan, mən yemişsiz qalmayacağam ki…
 • Bəlkəni əkərsən bitməz.
 • Bəndə bəndəyə neylər, Xuda gözdən salmasa?!
 • Bənnasız hörük hörülməz.
 • Bənzəyə-bənzəyə yaz olar, bənzəyə-bənzəyə qış.
 • Bərəkət harda var? – Böyüklü yerdə.
 • Bərəkət ondur, onu da düzlük.
 • Bəslə qarğanı, oysun gözünü.
 • Bəslə yetimi, yesin ətini.
 • Bəy dediyin nədir, bəyənmədiyin nə?!
 • Bəy don geydi, hamı dedi: mübarək olsun.Yoxsul geydi, hamı dedi: hardan gətirdin?
 • Bəy ilə bəy savaşdı, ortada kasıbın başı yarıldı.
 • Bəy mənim arxam, mən kimdən qorxam?!
 • Bəy oğlu gördüm, tamaha düşdüm.
 • Bəy verən atın dişinə baxmazlar.
 • Bəylə bostan əkənin tağı çiynində bitər.
 • Bəylə Ùaca gedən çöllərdə sərgərdan qalır.
 • Bəyliyi başarmadın, canın çıxsın belə gəz.
 • Bəyaz ipək hər rəngə boyanar.
 • Bəzənmirəm ağadan qorxuram, bəzənirəm xanımdan.
 • Bığdan kəsir, saqqala qoyur.
 • Bildir gedən bildirçin, hanı sənin bir qılçın?!
 • Bildir ölüb boz eşşək, bu il gəlin ağlayaq.
 • Bildir yedim bir incir, indi də qarnım incir.
 • Bildirçin camalabaddan hara gedər; dəni yanında, suyu yanında.
 • Bildirçinin bəyliyi darı sovulanacandır.
 • Bildiyindən danış, bilmədiyin səni güdaza verər.
 • Bilən az deyər, bilməyən yüz.
 • Bilənə bir, bilməyənə min oxu.
 • Bilənin də başına dönüm, bilməyənin də, dad yarımçıq əlindən.
 • Bilənlə bilməyən tay olmaz.
 • Bilmədiyin bildiyindən çoxdu.
 • Bilməmək ayıb deyil, soruşmamaq ayıbdı.
 • Bilməsən, bir biləndən sor.
 • Bilsəydim atın öldüyünü, qulağı dolusu darıya satardım.
 • Bilsəydim, dərdim iki olmazdı.
 • Biləyi güclü olan birin yıxar, biliyi güclü olan minin.
 • Bir ac güləyən olar, bir də yalavac.
 • Bir ac qudurğan olar, bir tox.
 • Bir ağacda gül də bitər, tikan da.
 • Bir ağıllı baş min başı saxlar.
 • Bir almağın bir də verməyi var.
 • Bir arxa ki su gəlib, güman var yenə gələ.
 • Bir ata yeddi oğulu dolandırdı, yeddi oğul bir atanı dolandırmadı.
 • Bir ayaq sən gəl, iki ayaq mən gəlim.
 • Bir barmaq baldan ötrü tuluğun götün yırtmazlar.
 • Bir biləndən qorx, bir də bilməzdən.
 • Bir buğda əkməsən, min buğda biçməzsən.
 • Bir çılpağı yüz cübbəli soya bilməz.
 • Bir çıraq işığına yüz nəfər oturar.
 • Bir çıraq ki haqdan yana, yağı neylər, yağı neylər?!
 • Bir çörək özün ye, birin də Allah yolunda ver.
 • Bir çulum var ataram, harda gəldi yataram.
 • Bir çuval qızıl borcun olsun, bir çuval buğda borcun olmasın.
 • Bir dadan peşman, bir dadmayan.
 • Bir dadanandan qorx, bir qudurandan.
 • Bir dağ yıxılmasa bir dərə dolmaz.
 • Bir dana bir naxırı korlar.
 • Bir daş altda, bir daş üstdə.
 • Bir daş qopanda daha yerini tutmaz.
 • Bir daşla divar olmaz.
 • Bir daşla iki quş vurmaq olmaz.
 • Bir də gəlin ollam, oturduğumu-durduğumu billəm.
 • Bir də qatırçının qatırını hürkütmə.
 • Bir dəfə aldanmışda qəbahət aldadanın, iki dəfə aldanmışda qəbahət aldananın.
 • Bir dəfə yeməknən qarın doymaz.
 • Bir dəli quyuya bir daş atdı, on ağıllı onu çıxara bilmədi.
 • Bir dəlidən yeddi məhləyə zərər dəyər.
 • Bir dərdlinin dərmanın o dərdə düşəndən al.
 • Bir dirhəm min eybi örtər.
 • Bir doğru ki yalana oxşadı, onu söyləmə.
 • Bir əldə iki qarpız tutmaq olmaz.
 • Bir ət ki girdi qazana, oldu yeməli.
 • Bir gələn bir də gələr, səbr elə.
 • Bir gördün namərdi, bir də görsən, namərdsən.
 • Bir görən yoldaş, iki görən qardaş.
 • Bir göz iki gözün gördüyün görə bilməz.
 • Bir gül ilə bahar olmaz.
 • Bir gün duz yediyin yerə qırx gün salam ver.
 • Bir günün bəyliyi də bəylikdir.
 • Bir halalı min haram saya bilməyibdilər.
 • Bir həsirdi, bir Məmmədnəsir.
 • Bir igid qırx ildə meydana gələr.
 • Bir igid yoxsul ola, ona əl-ayaq gülər.
 • Bir igidin payı iki igidi ac qoyar.
 • Bir iş başlamayınca qurtarmaz.
 • Bir işi bitirməyincə bir işə başlama.
 • Bir it hürməklə karvan qayıtmaz.
 • Bir kəndin ki, koxası mürdüş ola, heç olar ki, orda xeyir iş ola?!
 • Bir kora bir dəyənək.
 • Bir köçmək – yüz talanmaq.
 • Bir küllükdə iki xoruz banlamaz.
 • Bir qatı nazik, iki qatı yoğun, qat yarımı hardan tapım?!
 • Bir qazanda iki kəllə qaynamaz.
 • Bir qız bir oğlanındı.
 • Bir qoyundan iki dəri çıxmaz.
 • Bir qoz üçün daş atılmaz.
 • Bir qulğuna min qırğına səbəbdir.
 • Bir mıx bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir igidi, bir igid bir eli saxlar.
 • Bir müştəriyçün dükan açılmaz.
 • Bir naxırın adını bir ala dana batırar.
 • Bir napakdan qorun, bir də köpəkdən.
 • Bir pakın duası, bir napakın duası.
 • Bir sözün min bir budağı var.
 • Bir sözünü beş batman balla yemək olmur.
 • Bir su ki girdi qaba, oldu içməli.
 • Bir su ki məni axıdır, mənim üçün dəryadır.
 • Bir şəhərə getdin gördün hamı kor, sən də – kor.
 • Bir tabaq kütüm olsa, biri sənə yoxdu.
 • Bir talada iki axsaq ceyran olmaz.
 • Bir təpə yıxılar, bir dərə dolar.
 • Bir tikəni bilməyən min tikəni də bilməz.
 • Bir tikənin qırx il haqqı var.
 • Bir tikəylə dağ aşmaq olar.
 • Bir torba dəni var, beş dəyirmana üyütməyə gedir.
 • Bir ürəkdə iki sevgi olmaz.
 • Bir var Koroğlu, bir də var kor kişinin oğlu.
 • Bir vermə, bir də dilər, yatmağa yer də dilər.
 • Bir vuran min vur deyəndən yaxşıdır.
 • Bir vurmaqla ağac yıxılmaz.
 • Bir yaxşıdan ötrü – ha gəzməsən yüz il gəz!
 • Bir yandan bağlayan bir yandan açar.
 • Bir yerdə otur ki, durmayasan.
 • Birə də ho de, minə də ho de!
 • Birə dəyməz, mini bəyənməz.
 • Biri acından şalvarın satırdı, dedilər: nisyə verərsənmi?
 • Biri itməyincə biri bitməz.
 • Biri körpü tapmır keçə, biri su tapmır içə.
 • Biri mənim, biri bəndənin, birini də nazlı yara göndərim.
 • Biri minə bağlıdır, mini də birə.
 • Biri od olanda biri su olsun gərək.
 • Biri ölməsə, biri dirilməz.
 • Biri palçığa batıb, biri də yanında yatıb.
 • Biri vardı gecədən, biri də düşdü bacadan.
 • Biri yeyər, biri baxar – qiyamət onda qopar.
 • Birin gör – fikir elə, birin gör – şükür elə.
 • Birin yandırıb, birin qandırma.
 • Birindən soruşdular: qatır niyə səsin çıxartmır? Dedi: atasın yadına salmaq istəmir!
 • Birini evə qoyan yox idi, soruşdu: çuxamı hardan asım?
 • Birlik harada, dirilik orada.
 • Birlik olmayan yerdə dirilik olmaz.
 • Birənin qanın aldın – canın aldın.
 • Bismillah deməklə donuz bostandan çıxmaz.
 • Bişincən gözləyən düşüncən də gözləyər.
 • Bitə acıq eləyib köynəyi yandırmazlar.
 • Bitli əlin qoynuna apardı, ac gümana düşdü.
 • Bitmiş işdən gül iysi gələr.
 • Biyara get, bekar qalma.
 • Biz gəldik gəlini görməyə, gəlin də gedib təzək dərməyə.
 • Biz yalvardıq daza, daz da özün qoydu naza.
 • Bizə çatdı, dəyirman yatdı.
 • Bizə də bir gün doğar.
 • Bizə gələn bizə oxşar.
 • Bizə yetişən keçəlin saçı dabanından oldu.
 • Boğaz yediyin istəməz, göz gördüyün istər.
 • Boğuşan köpəyin yarası əskik olmaz.
 • Borc alan, salam da var.
 • Borc almaq başlayan yerdə dostluq pozular.
 • Borc gülə-gülə gedər, ağlaya-ağlaya gələr.
 • Borc igidi əridər.
 • Borc ilə alınan köynək adamı təmiz saxlamaz.
 • Borc ki oldu yüz, gir içində üz.
 • Borc su dəyirman dolandırmaz.
 • Borc verməklə tükənər, yol getməklə.
 • Borcdan qorxan qapısını gen açmaz.
 • Borcla alınan eşşək su yolunda ölər.
 • Borclu borclunun sağlığın istər.
 • Borclu ölməz, bənizi saralar.
 • Borclunun duaçısı alacaqlıdır.
 • Borcunu verən dövlətlənər.
 • Bostana dadanan eşşəyin qulağı-quyruğu olmaz.
 • Bostançının sovqatı kəlik olar.
 • Boş anbar, boş dağarcıq, ha ölç, ha ölç – doldur!
 • Boş araba çox səs salar.
 • Boş çanağı dolu çanağa vurmazlar.
 • Boş çuval bucaqda qalar.
 • Boş damardan qan çıxmaz.
 • Boş durunca düşmanına daş daşı.
 • Boş eşşək yeyin gedər.
 • Boş qabını vur, dolu qabımı sındır; bu zülmü kim götürər.
 • Boş süfrəyə nə bismillah?!
 • Boş sünbülün başı yuxarı olar.
 • Boş torbayla at tutulmaz.
 • Boş tutan bərk kəsər.
 • Boyunduruqdan qaçan öküzü kəsərlər.
 • Boz tula gedir, boynu yoluq tula gəlir.
 • Böhtana düşən odsuz yanar.
 • Börkçünün börkü olmaz, kürkçünün kürkü.
 • Börkü isti-soyuqdan ötrü başa qoymazlar.
 • Böylə qəm, böylə kədər, böylə gələr, böylə gedər.
 • Böyük ağacın kölgəsi də böyük olar.
 • Böyük balıq kiçik balığı yeyər.
 • Böyük başın böyük də dərdi olur.
 • Böyük böyüklüyün bilməsə, kiçik də kiçikliyin bilməz.
 • Böyük danışanı kiçik götürər.
 • Böyük loxma çeynə, böyük söz danışma.
 • Böyük olanın qursağı gen gərək.
 • Böyük tikə boğaz yırtar.
 • Böyük tökəni kiçik yığar.
 • Böyüklərdə zor olar, yalan olmaz.
 • Böyüksüz evdə xeyir-bərəkət olmaz.
 • Böyüyün tanımayan qibləsin də tanımaz.
 • Böyüyün üzünə ağ olanı torpaq götürməz.
 • Bu ağıl məndə, o dua səndə – səhərəcən yatarıq.
 • Bu arşına bez verməzlər.
 • Bu cırım, bu cındırım, mən durum necə sındırım?!
 • Bu darı o aclığa çatmaz.
 • Bu daş, bu tərəzi.
 • Bu dünya dəyirmandı, üyüdər bir gün bizi.
 • Bu elti elə bilər o elti dünyanı yedi.
 • Bu evin işığı o evə düşməz.
 • Bu əlin rənci bu ələ haramdı.
 • Bu gün mənə isə sabah da sənədir.
 • Bu gün sən deyirsən, sabah sənə deyərlər.
 • Bu günün işini sabaha qoyma.
 • Bu günün sabahı var.
 • Bu gününən çörək qazan, onu da Nurcahan yesin, dindirəndə yalan desin.
 • Bu – hələ kamilləri, gör nədir cahilləri.
 • Bu qırğına xan dözməz.
 • Bu necə bostançıdır? Dəymişi qoyar, kalın dərər?!
 • Bu ölü bu şivənə dəyməz.
 • Bu şər, bu meydan.
 • Bu yatış səninəndi, bu duruş məninəndi, ikimizdən bir gomuş balası törər.
 • Bugünkü bağır-övkə sabahın yağlı tikəsindən irəlidir.
 • Bugünkü söz sabahkı sözün körpüsüdür.
 • Builki sərçə bildirki sərçəyə civ-civ öyrədir.
 • Buğda çörəyin yoxsa, şirin dilin olsun.
 • Buğda olmayan yerdə darını gözə təpərlər.
 • Buğdadan, arpadan əlim üzüldü, umudum sənə qaldı, ay darı xırmanı!
 • Buğdasını sütül yeyən xırmanda ac qalar.
 • Buxarı əyri oldu neylər, tüstüsü düz çıxsın.
 • Bulaq başından bulanar.
 • Bulaq gərək yerindən bulaq ola.
 • Bulaq öz gözünü kor istəməz.
 • Bulamac dəliyə qaldı.
 • Bulaşıqlı səhəngdən bulanıq su tökülər.
 • Burda dilənir, orda zəkat verir.
 • Burda oturma, his olarsan, orda oturma, pis olarsan.
 • Burnu fırtıqlı quzu buynuzu burma qoç olar.
 • Burun-qulaq başın sadağasıdır.
 • Buz nazik yerindən sınar.
 • Büdrəməyən yıxılmaz.
 • Bülbül öz günüyçün ağlayır.
 • Bülbül viranədən ötməz, bayquş viranədən getməz.
 • Bülbülün çəkdiyi dil bəlasıdır.
 • C
 • Cahıllıqda bəzənmədim, hayıf mənə, qocalıqda bəzənmişəm, ayıb mənə.
 • Cahil axırda tula quyruğu xınalar.
 • Cahil dirilərin ölüsüdür.
 • Cahil ilə bal yemə, ahıl ilə daş daşı.
 • Cahildə söz əylənməz.
 • Camadarın şahlığı hamamçılıqdır.
 • Came nə qədər böyük olsa, imam yenə bildiyin oxur.
 • Can candan ayrıdır.
 • Can de, can eşit.
 • Can sağlığı dövlətdir, demə, babam, yoxsulam.
 • Can sənin, cəhənnəm Tarının.
 • Can şirin olur.
 • Can verəndə boz sərçəyə ver, qaranquş gəldi-gedərdi.
 • Can verməyən canana yetməz.
 • Can versən qardaşa ver, min il keçə yad olmaz.
 • Cana gələn mala gəlsin.
 • Candı çəkər, qandı qaynıyar.
 • Canı acışan eşşək atdan yeyin gedər.
 • Canı canan yolunda deyən çox olar, qıyan az.
 • Canım qurban, yaxşı qonaq! Gəl uçaq bir də qonaq.
 • Canımı da alsan, gülə-gülə al.
 • Canında olmayana candar ağacı neyləsin?!
 • Canını yaxşı saxla qəfil əcəldən.
 • Cananı sevən canından keçər.
 • Canavar tək qalanda başına çaqqallar yığışar.
 • Canavarın üzü ağ olsa, kəndə gündüz gələr.
 • Cavahir cında içində olar.
 • Cavahirin qiyməti var, amma atalar sözünün qiyməti yoxdur.
 • Cavan baş bir çanax qandı.
 • Cavanlıqda daş daşı, qocalıqda ye aşı.
 • Cavanlıqda qocalığa güc saxla.
 • Ceyran qovan çiçəyə batar, donuz qovan palçığa.
 • Ceyranın qaçmağın elə gördüm, ətindən zəhləm getdi.
 • Cəfasın çəkən səfasın görər.
 • Cəhd çarıq yırtar, iş odur haqqa vara.
 • Cəhd elə dost qazan, düşmən ocaq başında.
 • Cəhənnəmə gedən gələr, müştərinin gedəni gəlməz.
 • Cəhənnəmə gedən yoldaşını çox istər.
 • Cəngəl də özünü bağ sanar.
 • Cərgədən qalan keçəl olar.
 • Cidanı çuvalda gizlətmək olmaz.
 • Cinə börk tikər, şeytana papış.
 • Cinə dəmir göstərdilər.
 • Cins cinsə əsər eləməz.
 • Cins xoruz yumurtada banlayar.
 • Cins madyan balanı döşündə saxlar.
 • Comərd deyib maldan elərlər, igid deyib candan elərlər.
 • Cuhud qan görüb!
 • Culfa kəfənsiz ölər.
 • Cücə ağgünlü olsaydı, toyuq əmcəkli olardı.
 • Cücə nənəsindən süd görməyib.
 • Cücəni çalağandan sonra sanarlar.
 • Cücəni payızda sayarlar.
 • Cücəyə bəylik verdilər, anasın eşşəyə mindirdi.
 • Cütcü yağış istər, yolçu quraqlıq.
 • Cütə gedən öküz gözündən tanınar.
 • Cüzvi külliyə tabedi.
 • Ç
 • Çağırılan yerə ərinmə, çağrılmayan yerdə görünmə.
 • Çağırılmamış qonaq süpürülməmiş yerdə oturar.
 • Çağırram – eldən ayıb, çağırmanam – it itdi.
 • Çax-çax edən nalçadır, iş bitirən axçadır.
 • Çaqqal güləndə toyuq qaqqıldar.
 • Çaqqal var gödən çıxarır, qurdun adı bədnamdı.
 • Çaqqalın yuxusuna toyuq gələr.
 • Çala-çala çalağan olar.
 • Çalağan göydə dolanar, cücənin ürəyi bulanar.
 • Çalış ki, dostun olsun, düşmən ocaq başında.
 • Çamura daş atma, üzünə sıçrar.
 • Çanaxda balın olsun, Yəməndən arı gələr.
 • Çapqınçı ol, insafı əldən vermə.
 • Çarəsiz dərdə Loğman da acizdir.
 • Çarığını əsirgəməyən patavasın da qoyar üstünə.
 • Çarvadara yol göstərməzlər.
 • Çay min olar, çeşmə bir.
 • Çaya çatmamış çarığını çıxarma.
 • Çayın daşı, çölün quşu.
 • Çayır dedi: yeddi il leylək yuvasında qaldım, yerə düşüb genə atamın vətənin itirmədim.
 • Çəkmə, çəkə bilməzsən, bərkdir fələyin yayı!
 • Çəkmə, çəkmə bu dərdi, çəkən bilər bu dərdi.
 • Çəkmə namərd minnətin, get qürbətdə dolan gəz.
 • Çəltik xatirinə suluflar da su içir.
 • Çəngi ölüsü dəf-dumbulla basdırılar.
 • Çənginin qazandığı ənliyə, kirşana gedər.
 • Çərçi başındakını da satar.
 • Çərçi kisəsindəkini satar.
 • Çərçi qızı mıncığa aşıq olar.
 • Çərçinin andı eşşəyinə qənim olar.
 • Çəkişməsən bərkişməzsən.
 • Çıxan ay doğuşundan bəllidi.
 • Çıxan can geri dönməz.
 • Çıxan qan damarda qalmaz.
 • Çıxan qız çığdan baxar.
 • Çıxmayan cana umud çoxdur.
 • Çınqı balacadı, odu böyük.
 • Çıraq keçənə yaxın çox işıq verər.
 • Çıraq öz dibinə işıq salmaz.
 • Çibin qana yığılar.
 • Çirkaba daş atma, üstünə sıçrar.
 • Çirki çirk aparar, hayıf oynaş paltarı.
 • Çirkin bəzənincə toy keçər.
 • Çirkin üzün gizlədər, göyçək budaqlar gəzər.
 • Çirkinim, gözlə, gedim gözəl axtarım, tapmadım gözəlimsən ki, gözəlim.
 • Çirkinliyin Allahdan, üz yumamağın nədən?!
 • Çiy ətdən nənə də bezardır, bala da.
 • Çiy süd əməndən eyilik gözləmə.
 • Çiynənən saqqız çürür.
 • Çoban çox olanda qoyunu qurd yeyər.
 • Çoban köpəyi kimi nə yeyər, nə yedirdər.
 • Çobanı özündən olanın qoyunu dişi doğar.
 • Çobanın könlü olsa, təkədən pendir tutar.
 • Çobanın yağı çox olanda çarığına sürtər.
 • Çox aş ya qarın ağrıdar, ya baş.
 • Çox aşna tutan aşnasız qalar.
 • Çox bilən çox çəkər.
 • Çox bilən quş dimdiyindən tələyə düşər.
 • Çox bilib az danışmaq igidin ləngəridir.
 • Çox çalışan çarıq yırtar, iş odu haqqa vara.
 • Çox danışan çox yanılar.
 • Çox doğru var, yalan ondan yaxşıdı.
 • Çox görən çox istər, az görənin yadına da düşməz.
 • Çox gülən çox da ağlar.
 • Çox hürən it tutmaz.
 • Çox istəyən azdan da olur.
 • Çox kötüklər üstündə çox şivlər doğranıb.
 • Çox qoyundan çox quzu olar.
 • Çox mal haramsız olmaz, çox söz yalansız.
 • Çox öyünmə, tat qızı, pendirindən qıl çıxır.
 • Çox yaşayan çox bilməz, çox yer gəzən çox bilər.
 • Çox yemək adamı az yeməkdən də qoyar.
 • Çoxluğa daş atılmaz.
 • Çolaq koru görəndə öz halına şükr elər.
 • Çor deyənə can desən, Yarəb, nəyin əksilər?
 • Çöl iti gəldi, öy itini qovdu.
 • Çölün aləmi yandırır, için özünü.
 • Çölmək dığırlanar, qapağın tapar.
 • Çölməkdə ət qurtardı, çuğundur baş qaldırdı.
 • Çölməyə verə-verə çıxar qazan bahası.
 • Çömçə aşdan isti oldu.
 • Çömçə quyruğuna yapışan yağlı yerindən yeyər.
 • Çömçə tutan sənə sarıdır.
 • Çömçənin qədri aş daşanda bilinər.
 • Çömçəynən içdin doymadın, yalamaqnan doyacaqsan?
 • Çöməlməmiş hürə bilmir.
 • Çörək açanı qılınc açmaz.
 • Çörək basan ayağa düşər.
 • Çörəyi at dəryaya, balıq bilməz, Xalıq bilər.
 • Çörəyi çörəkçiyə, bir çörək də üstəlik.
 • Çörəyi dizində olandan uzaq.
 • Çörəyi torpaqdan al, özgənin ağzından yox.
 • Çörəyin tək yeyən yükün özü çəkər.
 • Çör-çöplə yanan ocağın istisi olmaz.
 • Çubuğu vaxtkən əyməsən, böyüyəndə əyilməz.
 • Çuvala girməyən canım dağarcığa girib.
 • Çuvallar doldu, dağarcıqlar dolmaz.
 • Çürügün zora nə tabı?!
 • Çürük qoza qabığı neyləsin?!
 • Çürük paxlanın kor alıcısı olur.
 • Çürük taxta mıx götürməz.
 • Çürüntü aşı qarın doyurmaz.
 • D
 • Dabbaq sevdiyi dərini yerdən yerə vurar.
 • Dadanan dayanmaz.
 • Dadanandansan, qudurandan?
 • Dadananla quduranı saxlamaq olmaz.
 • Dadanıbsan dolmaya, o da ola, olmaya.
 • Dadımlıqdır, doyumluq deyil.
 • Dadlı söz – can arzusu, dadsız söz – baş ağrısı.
 • Dadmamısan qaz ətini, nə bilirsən ləzzətini?
 • Dadsız aşa duz neyləsin, ağılsız başa söz neyləsin.
 • Dağ ağrı çəkdi, nə doğdu? – siçan.
 • Dağ başına qış gələr, iyid başına iş.
 • Dağ başında xırman qurma, sovurarsan, yel aparar.
 • Dağ başından duman əskik olmaz.
 • Dağ dağa qovuşmaz, adam adama qovuşar.
 • Dağ iti gəldi, bağ itin qovaladı.
 • Dağ quşu dağa yaraşar, bağ quşu – bağa!
 • Dağ ola, duman ola, qırmızı tuman ola, mən olmayım, sən olasan.
 • Dağa desən oğrudur, başını əyər.
 • Dağına baxar qar verər, bağına baxar bar verər.
 • Dağlar qarıynan, torpaq varıynan.
 • Dağlar nə qədər uca ola, üstündən yollar aşar.
 • Dağarcıq çörəyinən dolanan dövlət başına ip salmaz.
 • Dağarcıq çuvaldan böyük oldu?!
 • Daldan atan topuqdan vurar.
 • Dama-dama göl olar, dada-dada heç.
 • Damar-damar, daşı dələr.
 • Damcı inadıyla daş dələr.
 • Damara baxarlar, qan alarlar.
 • Damazlığını yeyən tamarzı qalar.
 • Dan yerindən çıxan gün dəysin oynaşıma, bulud altından çıxan gün dəysin ərimə.
 • Dana böyüyər, amma çulu böyüməz.
 • Dana oynar, mıxını bərkidər.
 • Danışana dil vermir, yeriyənə yol.
 • Danışıqlı söz dağlar aşar.
 • Danışmaq dananı qurda verər.
 • Danışmaq qızıl olsa, danışmamaq gümüşdür.
 • Darayı, səni geyər hər ayı!
 • Darğa əmim, daha nə qəmim!
 • Darıya girən donuz payanı özünə qəbul eylər.
 • Daş atan bəlli, baş tutan bəlli.
 • Daş daşa, dırnaq daşa, siz savaşa, biz tamaşa.
 • Daş daşa söykənər - divar olar.
 • Daş düşdüyü yerdə ağır olar.
 • Daş qayaya rast gəlib.
 • Daşa mıxı çaxanda biri mıxa, üçü özünə dəyər.
 • Daşın böyüyü dostdan (yaxından) gəlir.
 • Daşürəkli düşmənin bağrın yarar yumşaqlıq.
 • Dava darlıqdan çıxar.
 • Dava ilə yas qarımaz.
 • Davaçın xan olsa Allah dadına yetsin.
 • Davada ağac ortadakına dəyər.
 • Davada halva paylamazlar.
 • Davalı söz baş yarar, doğru söz daş.
 • Davalı yerdə ot bitməz.
 • Davanın çeşnisi cidaldı.
 • Davasını bilməyənə şahid olma.
 • Dayanan su tez iyiyər.
 • Dayçanı bir vurarsan, iki sıçrar.
 • Dayı görməyib, elə bilir Şahqulu da bir dayıdır.
 • Dazın saznan yatdığı, sazın da təpik atdığı.
 • Dedi xacəyəm, dedi neçə oğlun var.
 • Dedik bir ağız ağla, demədik elləri başımıza yığ.
 • Dedim bir ağız ağla, demədim elləri güldür bizə.
 • Dedilər: Molla, aş aparırlar. Dedi: - mənə nə. Dedilər: - Sizə aparırlar. Dedi: - sənə nə!
 • Dediyindən dönsən, el dönər səndən, dediyini tutsan, el tutar səndən.
 • Demədiyin sözün ağasısan, dediyin sözün qulu.
 • Deməsən eşitməzsən.
 • Deyəcəyini fikir elə, sonra söylə.
 • Deyən Xalıx döyül, dedirən Xalıxdı.
 • Deyirəm – eldən ayıb, demənəm – yandı canım.
 • Deşikli muncuq yerdə qalmaz.
 • Dəbbədən yağ çıxar.
 • Dədələrin özü ölsə də, sözü ölməyib.
 • Dədəm bicdi, kündəni sayır, ciyim bicdi, kündədən kəsir.
 • Dədəm öldü ya vəlvələdən, ya zəlzələdən.
 • Dədəsi öldü, dedi: vaxtı çatıbdı, dəvəsi öldü, dedi: belim sındı.
 • Dədəsindən nə gül dərdim, balasından gülab çəkim?
 • Dədəsini görməyən şahlıq iddia eylər.
 • Dəli dəlidən xoşlanar, molla ölüdən.
 • Dəli dəlini görəndə çomağın belinə qısar.
 • Dəli dəliyə qoşular, dəyənək göydən yağar.
 • Dəli dostun olunca ağıllı düşmənin olsun.
 • Dəli dövran sürür, ağıllı vaxt gözlər.
 • Dəli ilə dövlətli – ikisi də bildiyin elər.
 • Dəli inək balasını çığnayar.
 • Dəli qız bir naxış bilər.
 • Dəli qız dayısından yaşınar.
 • Dəli qız deyər: anasız olaydım, bədəsil gəlin deyər: qaynanasız.
 • Dəli öküz gücün bilməz.
 • Dəli utanmaz, yiyəsi utanar.
 • Dəlicə qızdan dəlicə gəlin olar.
 • Dəlidən doğru xəbər.
 • Dəlilər dünyanı yedi, ağıllı indi cüt qoşur.
 • Dəlini apardılar toya, dedi: bura bizim evdən yaxşıdı!
 • Dəlinin başında qoz ağacı bitməz.
 • Dəlinin nə toyu olsun, nə yası.
 • Dəlinin yadına daş salma.
 • Dəliyə daş atma, öz başın yarılar.
 • Dəliyə gündə bayramdır.
 • Dəliyə yel ver, əlinə bel ver.
 • Dəliyə yüz öyrət, bildiyin elər.
 • Dəlləkliyi bizim başımızda öyrənir.
 • Dəm eniş olar, dəm yoxuş.
 • Dəm söhbət – dəm ixtilat.
 • Dəmir döyülə-döyülə polad olur.
 • Dəmir qapının taxta qapıya işi düşər.
 • Dəmiri isti-isti döyərlər.
 • Dəmiri kürədən dəmir çıxardar.
 • Dəmiri nəm çürüdər, igidi qəm.
 • Dəmirsiniz, missiniz, hamınız bir cinssiniz.
 • Dəmli hara gedər? - Dəm ardınca.- Qəmli hara gedər? Qəm ardınca.
 • Dəni ellərdən, suyu göllərdən.
 • Dəni məndən yeyir, başqa yerdə yumurtlayır.
 • Dərd adama selnən girər, misqalnan çıxar.
 • Dərd adamı dingildədər.
 • Dərd ağladar, eşq söylədər.
 • Dərd bir olsa ağlamağa nə var.
 • Dərd çəkənə görədir.
 • Dərd dərd üstündən gələr.
 • Dərd dərdə bənzəməz.
 • Dərd gedər, yeri boş qalmaz.
 • Dərd getməz, dəyişər.
 • Dərd var – gələr keçər, dərd var – dələr keçər.
 • Dərd verən dərmanın da verər.
 • Dərdi çəkən bilər.
 • Dərdi dağa verdilər, götürmədi, ancaq insan götürdü.
 • Dərdin qoy dərdim üstə, onu da mən çəkərəm.
 • Dərdini dərd bilənə söylə.
 • Dərdini gizlədən dərmanın tapmaz.
 • Dərdli deyingən olar.
 • Dərdli söylədiyin dəli söyləməz.
 • Dərdlini dindirmə, özü dillənər.
 • Dərə yiyəsiz olanda tülkü bəylik elər.
 • Dərgahın qapısı açıq olanda köpəyin yuxusu gələr.
 • Dərin çay səssiz axar.
 • Dərin su bulanmaz.
 • Dərmana inanma, dərmansız da qalma.
 • Dərviş yabısı hər evin yolunu tanıyar.
 • Dərvişin fikri nə isə, zikri də odur.
 • Dərvişlikdən xəbəri yox, gecə-gündüz təkyə axtarır.
 • Dəryaya bir daş at, ya bir qaya sal.
 • Dərzin az oldu, xırmanı böyük aç.
 • Dərzi öz yırtığını yamamaz.
 • Dərzi yaxası cırıq olar, başmaqçı ayağı yalın.
 • Dərziyə köç dedilər, iynəsini sancdı yaxasına.
 • Dəvə ağır gedər, çox gedər.
 • Dəvə bir xəyal elər, sarvan iki.
 • Dəvə böyük – ot yeyər, şahin kiçik – ət yeyər.
 • Dəvə bu boynan həlbət uşaq imiş?
 • Dəvə buynuz axtarırdı, qulaqdan da oldu.
 • Dəvə dedi: “Hamamdan qalıram”.Dedilər: “Görünür qıçından-paçandan”.
 • Dəvə durdu, dam uçuldu.
 • Dəvə gördünmü? Qığını da görmədim.
 • Dəvə gözün yumar girər pambığa, Deyər: məni heç kim görmür.
 • Dəvə Məkkəyə getməklə hacı olmaz.
 • Dəvə nə qədər ölü ola, dərisi bir eşşəyə yükdür.
 • Dəvə nə qədər uzağa getsə, qatarını gözlər.
 • Dəvə oynayan günü qar yağar.
 • Dəvə öldü, eşşəyə zülüm oldu.
 • Dəvə ölsə, dərisi bir yükdür, toyuq ölsə, dərisi bir çəngə tükdür.
 • Dəvə öz əyrisin bilməz.
 • Dəvə tanımasa, ovsarı tanıyar.
 • Dəvə yaxını otlayıb uzağı gözlər.
 • Dəvəcə boyun olunca düyməcə ağlın olsun.
 • Dəvəçiylə dost olanın darvazası gen gərək.
 • Dəvədən bir tük qoparsan, yenə qənimətdi.
 • Dəvədən böyük fil də var.
 • Dəvədən soruşdular: boynun niyə əyridi, dedi: haram düzdü?
 • Dəvəni andılar – ya suya, ya oduna!
 • Dəvəni dağdan uçurdan bir çəngə otdur.
 • Dəvəni eşşəyin quyruğuna bağlama.
 • Dəvənin dizini bağla, sonra Allaha tapşır.
 • Dəvənin nəyi düzdü ki, boynu da düz olsun.
 • Dəvənin yemədiyi ot ya başını ağrıdar, ya qılçını.
 • Dəvəyə dedilər: enişi sevirsən, yoxuşu? Dedi: lənət hər üçünə.
 • Dəvəyə qanqal lazım olsa, boynunu yüz yerdən uzadar.
 • Dəvəyə şüşəki nə eyləsin?!
 • Dəvəquşuna dedilər: qaç, dedi: quşam, dedilər: uç, dedi: dəvəyəm.
 • Dəvətsiz gələn döşəksiz oturar.
 • Dəyənək dəlinin, süpürgə gəlinin.
 • Dəyirman öz işin işdər, çax-çax baş ağrıdar.
 • Dəyirmana gedəndən sonra ulaq verən çox olar.
 • Dəyirmana su hardan axdığın öyrən.
 • Dəyirmançı qızını ərə verdi, arvadını da üstəlik.
 • Dəyirmançıdan acıq eləyən çuvalın boş aparar.
 • Dəyirmançının şahidi kömbəçi olar.
 • Dəyirmanda dənin yox, şahad üstə başını niyə yarırsan!
 • Dəyirmanın yaraşığı torba-çuvaldı.
 • Dəymə mənə, dəyməyim sənə.
 • Dığ-dığ qardaşı qardaşdan ayırar.
 • Dımbılı ələk, dımbılı sac, əlim xəmir, qarnım ac!
 • Dil adamı bəyan elər.
 • Dil həmişə ağrıyan dişin üstə gələr.
 • Dil ki var, ətdəndi; hara döndərsən dönər.
 • Dil sümüksüzdü, amma sümüyü sındırar.
 • Dil var bal – gətirər, dil var – bəla gətirər.
 • Dil yanılar, doğrusun deyər.
 • Dil yarası – il yarası.
 • Dildən gələn əldən gəlsə, hər fuğara padşah olar.
 • Dildir – nə qoruğu var, nə qaytanı.
 • Dili bal, işi bəla.
 • Dili dost, qəlbi qara, mən belə dostu neylim?
 • Dilim-dilim olasan, dilim.
 • Dilin zəkatı xeyir söyləməkdi.
 • Dilini saxlayan başını saxlar.
 • Dilənçi bir olsa, balnan bəslərlər.
 • Dilənçi bir olsa, dirilməyə nə var.
 • Dilənçi salam almaz.
 • Dilənçinin torbası dolmaz.
 • Dilənçinin üzü qara olur, torbası dolu.
 • Dini dinara satan molla dindən də olar, dinardan da.
 • Dinsizin ağzını imansız yumar.
 • Dinmə, səni udaram.
 • Dirini öldürmək olar, ölünü diriltmək olmaz.
 • Diş qurdalamaqla qarın doymaz.
 • Diş nə qədər şirin ola, ağrıyanda çıxardıb tullayırlar.
 • Diş verən dişlik də verər.
 • Diş yox ikən dodaq vardı.
 • Dişdən artmaz, işdən artar.
 • Dişi düşmüş boz öküz qoşulub cöngələrə.
 • Dişnən, dırnaqnan yığıb ağıznan yemək gərəkdi.
 • Dişsiz ağız – daşsız dəyirman.
 • Divanxana qapısı girəndə darvaza olar, çıxanda iynə gözü.
 • Divarı nəm yıxar, insanı qəm.
 • Divarın dalısı da qürbətdir.
 • Divarın əyrisi özülündən başlar.
 • Diz ağrısın can çəkər.
 • Doğru büdrər, amma yıxılmaz.
 • Doğru deyənin başı keçəl olar.
 • Doğru elə bilər hamı doğrudur, oğru elə bilər hamı oğrudur.
 • Doğru ol, asan yol ilə get.
 • Doğru söz acı olar.
 • Doğru söz kin duruldar.
 • Doğru sözə nə and?
 • Doğru yolda yıxılan tez qalxar.
 • Doğru yolla gedən yorulmaz.
 • Doğruluqla dost qapısın dolan gəl, öz evindir.
 • Doğruya zaval yoxdur, çəkəsən hər divana.
 • Doqquz döşəkli baba axırı quru yerdə can verər.
 • Doqquzunda nə isə doxsanında da odur.
 • Dolaşan (gəzən) qurd ac qalmaz.
 • Dolunu yeyib boşa təpik atmazlar.
 • Don kimindi – geyənin, at kimindi – minənin.
 • Donuz xort-xortunu böyüyündən öyrənər.
 • Dost başa baxar, düşmən ayağa.
 • Dost daşı bərk incidər.
 • Dost dosta tən gərək, tən olmasa gen gərək.
 • Dost dostun sağlığın istər.
 • Dost gəlişi bayram olar.
 • Dost ilə ye iç, alış-veriş eyləmə.
 • Dost ilən bazar dostluğu pozar.
 • Dost məni ansın bir çürük qozla.
 • Dost məni yad eyləsin bir güleyşə nar ilə.
 • Dost min isə azdır, düşmən bir isə çoxdur.
 • Dost olan eyib görməz.
 • Dost sirrin dost bilər.
 • Dost var ağıla-başa gələr, dost var yağlı aşa gələr.
 • Dost yaman gündə tanınar.
 • Dost yolunda boran olar, qar olar.
 • Dosta borc pul vermə, hər ikisi əldən gedər.
 • Dostluq üç almadır: gah ikisi səndə biri məndə, gah ikisi məndə biri səndə.
 • Dostluqla tutub düşmənliklə yıxma.
 • Dostu çox olanın gücü çox olar.
 • Dostu qurd olanın el-obası yurd olar.
 • Dostun sirrin dost bilər.
 • Dostun atdığı daş baş yarmaz.
 • Dostunu ağladan özü gülməz.
 • Dostunu mənə de, deyim sən kimsən.
 • Doşab almışam, bal çıxıb.
 • Dovşana qaç deyir, tazıya tut.
 • Dovşanın gümanı ayaqlarına gələr.
 • Doymacı xatın yeyər, yumruğu yetim.
 • Dövlət can odudur.
 • Dövlətdə – dəvə, övladda – nəvə.
 • Dövlətli kasıb olsa, qırx il iyi getməz.
 • Dövlətli yanın qaşıyanda kasıb elə bilər ona pul verir.
 • Dövlətlinin əlin bıçaq kəsər, kasıb köynəyin parçalar.
 • Dövranı sürən sürsün, hər kəsin macalı var.
 • Döyən, söyən ərim yox, yel aparan yunum var.
 • Döymə kimsənin qapısın, döyməsinlər qapını.
 • Dul arvad gecə yarısı peşman olar.
 • Dul arvad yetim saxlar, naxırçıya minnət qoyar.
 • Dul arvadı qız adına almazlar.
 • Dul arvadın boğçası qoltuğunda olar.
 • Dul arvadın divarı alçaq olar.
 • Dumbul görər oynar, mehrab görər ağlar.
 • Duymuş eşşəyi basmaq olmaz.
 • Duz-çörək – düz çörək.
 • Duzu yeyib duzlağı batırma.
 • Dünən öləni dünən basdırdılar.
 • Dünya bala dönsə, ala qarğa öz yeməyin bilər.
 • Dünya mənim deyənin dünən gəldik yasından.
 • Dünya nərdivandır; biri çıxar, biri düşər.
 • Dünya varına güvənilməz.
 • Dünya yalan dünyadı.
 • Dünyada bir pislik qalar, bir yaxşılıq.
 • Dünyada hər an mərdə arxalan.
 • Dünyanı qismətnən yeyəllər.
 • Dünyanın işin hər cür tutarsan, öylə gedər.
 • Dünyanın malı dünyada qalacaq.
 • Dünyanınkı gör-götürdür.
 • Düşə bilməyəcəyin yerə çıxma.
 • Düşmən çox olanda qaçmaq da mərdlikdir.
 • Düşmən düşməndi, nə yaxşısı, nə yamanı?!
 • Düşmən ocax başında.
 • Düşmən səni daşınan, sən düşməni aşınan.
 • Düşmən yaxandan tutanda it ətəyindən tutar.
 • Düşmən zəif olsa da, ehtiyatı əldən buraxma.
 • Düşmənə də qapında dost kimi bax.
 • Düşmənə quyu qazınca dosta ev tikərsən.
 • Düşməni dost elə, dostu düşmən eləmə.
 • Düşmənin gəlişi də tələdir, gülüşü də.
 • Düz söz daşdan keçər.
 • Düz sözə boynum qıldan nazikdir.
 • Düz yerdə yeriyə bilməz, yoxuşda şıllaq atar.
 • Düz yol gedən yorulmaz.
 • Düzəlibdi hər yarağım, qalıbdı saqqal darağım.
 • E
 • Ehtiyac adamı oğru eləyər.
 • Ehtiyat igidin yaraşığıdır.
 • Ehtiyatlı oğulun anası ağlamaz.
 • El ağzı – çuval ağzı.
 • El ağzı faldır.
 • El ağzı ilə quş tutulmaz.
 • El ağzında bir sözün yüz rəngi var.
 • El atan daş uzağa gedər.
 • El atan daşa güc düşməz.
 • El atan daşı qalxızmaq olmaz.
 • El bir olsa, dağ oynadar yerindən.
 • El çalan zurnanın səsi uzaqdan gələr.
 • El dediyi mübarək olar.
 • El dəlisin çölə atmaz.
 • El el üstə sığışar, ev ev üstə sığışmaz.
 • El eybin sənə söyləyən sənin də eybini elə söylər.
 • El gözü aydın görər.
 • El gözü tərəzidir.
 • El gözündən düşən boy atmaz.
 • El gücü - sel gücü.
 • El hümmətlə, quş qanadla!
 • El igidiylə tanınar.
 • El içində – öl içində.
 • El ilə gələn qara gün toy-bayramdır.
 • El keçdiyi körpüdən sən də keç.
 • El köçər, adət köçməz.
 • El qalxdı, sən də qalx.
 • El qarğıyan ağac bar verməz.
 • El malına göz dikən gözdən olar.
 • El oğlu yumurtaya qulp qoyar.
 • El öz dəlisini yaxşı tanıyar.
 • El sevməyənin ağacı quruyar.
 • El sözünə uyan qarısını tez boşar.
 • El tikəni aləm yıxa bilməz.
 • El üçün ağlayan iki gözündən olar.
 • El üfürdü, sel köpürdü.
 • El üzünə namaz qılanın arxası Allahadı.
 • El yandıran şamı söndürmək olmaz.
 • El yığılsa, zərbi kərən sındırar.
 • El yıxanı heç kəs tikə bilməz.
 • El yumruğun görməyən öz yumruğun batman sanar.
 • Elin ağzına baxan ac qalar.
 • Elin dilindən qurtarmaq olmaz.
 • Elin səsi – haqq səsidi.
 • Elin sözü əvvəl-axır düz olur.
 • Elinən gələn qara gün toy-bayramdı.
 • Elini hürküt, axsağınnan yapış.
 • Ellər bizə, biz ellərə.
 • Ellər köçər, dağlar qalar.
 • Ellərə gülən canım, indi olub el gülüncü.
 • Elə kor deyən özü badam gözlüdür?!
 • Elçi çox olar, qismət bir.
 • Elçisi Gülüm olanın başına külüm olar.
 • Elçiyə zaval yoxdur.
 • Elə çalmağın belə də oynamağı olar.
 • Elə don geymək gərək ki, yamağı evdə tapıla.
 • Elə elə ki, şorçu bir də bazara gəlsin.
 • Elə eləmə ki, körpü qala çayın o tayında.
 • Elə gül ki, biz də gülək.
 • Elə yeməyin belə də qusmağı var.
 • Elə keçəl deyil ki, qartmağı yerə düşə.
 • Elə köç, köçünə dana-buzov qatışmasın.
 • Elə musurman oldun ki, atovun xaçın da unutdun.
 • Elə zılxın belə qazanı olar.
 • Elmli qazıya şahid lazım deyil.
 • Enişdən yenə də yoxuş yaxşıdır.
 • Erkək atın yəhəri yırtıq olar.
 • Erkək eşşək, yanı qoduqlu?!
 • Erkək quşun yuvası olmaz.
 • Ermənidən bəy olmaz.
 • Erməninin qocalanı köpəyə, müsəlmanın qocalanı ipəyə dönər.
 • Ertəyə qalan bəladan qorxma.
 • Eşidibdi parağı qırxarlar, bilmir harasın qırxarlar.
 • Eşqin tərs-avandı olmaz.
 • Eşşək aldım, qatır çıxdı.
 • Eşşək anqıranda itin başı ağrıyar.
 • Eşşək batdağa bir dəfə batar.
 • Eşşək eşşəyə uzunqulaq deyər.
 • Eşşək eşşəyi borc qaşır.
 • Eşşək hələ o eşşəkdi, palanı dəyişsə də.
 • Eşşək qazanar, at yeyər.
 • Eşşək qocalmaqla töyləbaşı olmaz.
 • Eşşək nə bilir ki, zəfəran nədir?
 • Eşşək olasan, çulun məxmər?!
 • Eşşək olasan, tükün bu narınlığında!
 • Eşşək tozda ağnayanda həvəsi gələr.
 • Eşşək üstə qəmə bağlayana gülərlər.
 • Eşşəkdən adınalıq umur.
 • Eşşəkdən soruşublar: niyə niyə bərk qaçırsan? Deyib: bizdəyəndən soruş.
 • Eşşəklə getdilər, qatırla döndülər.
 • Eşşəyə anqırdığı xoş gələr.
 • Eşşəyə dedilər: mərifətini göstər, yıxıldı ağnadı.
 • Eşşəyə gücü çatmaz, palanı çırpar.
 • Eşşəyə qantarğa keçirməknən at olmaz.
 • Eşşəyə qızıl çatmaqla qiyməti artmaz.
 • Eşşəyə minmək bir ayıb, eşşəkdən düşmək iki ayıb.
 • Eşşəyi minərlər ata çatınca.
 • Eşşəyi yüklədikcə tünd gedər.
 • Eşşəyim bozdur, dəyirmana getməyir.
 • Eşşəyim, ölmə, yaz gələr yonca bitər.
 • Eşşəyin anqırtısı özünə xoş gələr.
 • Eşşəyin arpası artıq düşəndə yiyəsinə şıllaq atar.
 • Eşşəyin canı yananda atdan yeyin qaçar.
 • Eşşəyin yükü yüngül olanda oynamağı gələr.
 • Ev alma, qonşu al.
 • Ev ayranı acı olur.
 • Ev bizim, sirr bizim.
 • Ev böyüksüz olmaz.
 • Ev danasından öküz olmaz.
 • Ev kimindir? Oturanın! Söz kimindir? – Götürənin.
 • Ev oğrusunu tutmaq olmaz.
 • Ev sözsüz olmaz, dəyirman tozsuz.
 • Ev təzə, divar təzə, ələyim, səni hara asım?
 • Ev yıxanın evi yıxılar.
 • Evdəki hesab bazarda çıxmaz.
 • Ev-eşiyin istəməyən el-obasını sevməz.
 • Evin küçüyü ol, kiçiyi olma.
 • Evin yaraşığı uşaqdır, süfrənin yaraşığı – qonaq.
 • Evində yatıb, yuxuda həzrət Süleymanı görür.
 • Evində yox darı, keçər oturar hamıdan yuxarı.
 • Evlinin bir evi var, evsizin min.
 • Eybi kim deyər – eybəcər.
 • Eyibli eybin bilsə, başına palaz örtər.
 • Eyibsiz dost axtaran dostsuz qalar.
 • Eyməçiyə doşab göstərməzlər.
 • Ə
 • Əbəçi də yük boşaldar, dəvəçi də...
 • Əbləh ilə yüyürən yolda qalar.
 • Əbləh odur dünya üçün qəm yeyə.
 • Əcəl gəldi, baş ağrısı bahana.
 • Ədəbi kimdən öyrəndin? - Ədəbsizdən.
 • Əfçi arvadı kefdə olar.
 • Əfçi kişinin arvadı qatıq kimi üyüşər.
 • Əgər varındı, aləm yarındı, əgər yoxundu – elnən aran toxundu.
 • Əqrəb etməz əqrəbaya əqrəbanın etdiyin.
 • Əkdiyin noxud, biçdiyin noxud, bazara çıxıb ləbləbi.
 • Əkən biçər, əkməyən nə biçər?!
 • Əkən biçər, qonan köçər.
 • Əkəndə əkməyən xırmanda ağlar.
 • Əkəndə yox, biçəndə yox, yeyəndə ortaq qardaş.
 • Əkiblər yemişik, əkirik yeyərlər!
 • Əkinçi ol, biçinçi olma.
 • Əkinçi yağış istər, yolçu quraqlıq.
 • Əqli kəm canana bax, küsübdür mən dəlidən.
 • Əl ağızdan çox görüb.
 • Əl beş barmaqdı, hərəsi bir boyda.
 • Əl əldən hökm elər.
 • Əl əli yuyar, əl də üzü.
 • Əl məndən, ətək səndən.
 • Əl mərd olar, göz namərd.
 • Əl uzadılan yerə ayaq uzadılmaz.
 • Əl üstə çox əllər var.
 • Əldən gedən ələ gəlməz.
 • Əldən qalan əlli gün qalar.
 • Əli boşa “ağa uyur” deyərlər, əli doluya “ağa buyur” deyərlər.
 • Əli kösöylü sən, otu yanan mən!
 • Əli yanan ağzına təpər.
 • Əliaçığa Allah özü yetirər.
 • Əliəyri hey düzlükdən danışar.
 • Əlim çatmayan armud, babamın xeyratına.
 • Əlimdən tutan olmaz, dalımdan itələyən var.
 • Əlin çatmayan aş qarın ağrıdar, ya baş.
 • Əlin yağlıdır? Çək öz başına.
 • Əlindən iş gəlməyən uzun danışan olar.
 • Əlini qatdın harama, kəşkülü doldur qalama.
 • Əlini qısa eylə, dilin uzun olsun.
 • Ələdin-ələdin, kəpəyinə nə qatdın?
 • Ələkçinin qıl verəni yanında olar.
 • Ələyi ələnib, xəlbiri göydə fırlanır.
 • Ələşəni küləşənə vurur, küləşəni ələşənə.
 • Əli aşından da olduq, Vəli aşından da.
 • Əlinin papağını Vəlinin başına, Vəlinin papağını Əlinin başına.
 • Əlisi dəli, Vəlisi dəli, qırğın qırmışın hamısı dəli.
 • Əlli ildi yolçuluq eləyirəm, cümə axşamını mənə görsədir.
 • Əlli ilin eşşəyinə dəyirmanın yolun öyrədir.
 • Əlli yaşında dana, indi düşüb meydana.
 • Əmanətə xəyanət olmaz.
 • Əməl azmasa, qada yeriməz.
 • Ən böyük zalım məzlumun özüdü.
 • Əncir yemədin getdin, dərdin demədin getdin.
 • Əppək ələkdən keçər, insan ciləkdən.
 • Ər atanı el atar, ər tutanı el tutar.
 • Ər çörəyi ər boğazında qalmaz.
 • Ər çörəyi ər yanında borc olar.
 • Ər eldəndi, oğul beldən, qardaşa canım qurban.
 • Ər evi – ədəb evi.
 • Ər olan çörəyini daşdan çıxardar.
 • Ərə getmək gələndə böyük bacı olur, ev süpürmək gələndə kiçik bacı.
 • Əri döymüş arvadı it də tutdu bir yandan.
 • Ərim (atam, dədəm) üçün yer saldım, gəldi qalayçı yatdı.
 • Ərlə arvadın torpağı bir yerdən götürülüb.
 • Ərli də sızıldasın, ərsiz də?!
 • Ərsiz arvad – cilovsuz at.
 • Ər-arvadın savaşı, yaz gününün yağışı.
 • Ərəb iyirmi beşlik tapdı, dedi: nə olardı bir dava kağızı tapeydim.
 • Ərəb öldü, qan düşdü.
 • Ərənlər üçəcən deyiblər.
 • Ərik ağacından saz olmaz, gəl zurnadan xəbər al.
 • Ərik bağın yoxdu ki, biləsən sığırçın necə quşdu.
 • Əringəndən yenə axsaq yaxşıdır.
 • Əringənin qazancın it yeyər, yaxasın bit.
 • Əsil al, çirkin olsun, bədəsil gözəl alma.
 • Əsil deyər anlamadım, bədəsil deyər görmədim.
 • Əsil ilə evlən, həsirdə yat.
 • Əsil olan əsilliyin itirməz.
 • Əsilsiz söz sahibinə üz qarası gətirər.
 • Əsilsizdən kərəm gəlməz.
 • Əsilsizi dalına alsan da birdi, yerə qoysan da.
 • Əsli almaq çətindi, saxlamaq asan, Bədəsli almaq asandı, saxlamaq çətin.
 • Əsli bəd olana qamçı neyləsin?!
 • Əsli gic olanı yüz eyləyəsən düzəlməz.
 • Əski düşman dost olmaz, əski dost düşman olmaz.
 • Əski pambıq bez olmaz, əski düşman düz olmaz..
 • Əski süpürgəni dama atarlar.
 • Əskisi olmayan yengisi nə olacaq?!
 • Əsl bilən bilmədiyin biləndir.
 • Əsli olmasaydı, Kərəm dağlara düşməzdi.
 • Əslin danan (itirən) haramzadadır.
 • Əslində olan dırnağında bildirəcək.
 • Əslində olan nəslində olar.
 • Əsnək əsnək gətirər.
 • Ət əppək üstə gərək.
 • Ət ilə dırnaq arasına girən iyiyib çıxar.
 • Ət yeyən quş dimdiyindən bilinər.
 • Ət yeyəni qəssab tanıyır.
 • Ətə baxma, dona baxma, içindəki cana bax.
 • Ətin üstü açıqdı, pişiyin ədəbinə nə gəldi?
 • Ətin yaxşısın qəssab axıra saxlar.
 • Ətək öpməklə ağız aşınmaz.
 • Əvəzin Bədəl adlı oğlu sağ olsun.
 • Əvvəl bəyənmirdi, indi ləlik düşüb.
 • Əvvəl danışan bilsə ki sonrakı nə danışacaq, heç danışmaz.
 • Əvvəl dəvəni ovsarla, sonra haqqa ismarla.
 • Əvvəl düşün, sonra danış.
 • Əvvəl evin içi, sonra çölü.
 • Əvvəl namaz, sonra niyaz.
 • Əvvəl salam, sonra kəlam.
 • Əvvəl usta, sonra iş.
 • Əvvəl yoldaş, ondan yol.
 • Əyilən boynu qılınc kəsməz.
 • Əyin geydiyin istəməz, qarın yediyin istər.
 • Əyri adamın kölgəsi də əyri olar.
 • Əyri ağac düz olmaz, rəndə vursan yüz yerdən.
 • Əyri dil baş yarar.
 • Əyri düzü bəyənməz, bu da bizi bəyənməz.
 • Əyri ox mənzil almaz.
 • Əyri oturaq, düz danışaq.
 • Əyrini tox gördüm, doğrunu – ac.
 • Əyrinin sözüylə doğrunu qınamazlar.
 • Əyriyə əyri gərək, doğruya doğru.
 • Əyyub səbri də bir səbir deyil.
 • Əzəl arxı tullan, sonra bərəkallah de.
 • Əzəl meçidin içi, sonra eşiyi.
 • Əzəlin gəlincə axırın gəlsin.
 • Əzgildən badam, nadandan adam.
 • Əzizim əzizdi, canım ondan da əzizdi.
 • Əzrayilə nə deyim, onu da buyuran var.
 • F
 • Fağırın düşgünü, al geyinər qış günü.
 • Fala inanma, falsız da qalma.
 • Falçı falçıya fənd vurmaz.
 • Fələk bağlar, fələk açar.
 • Fələk güclü, mən gücsüz.
 • Fələk yıxmayanı kələk yıxar.
 • Fələyin bir çuval qızılı var, hər gün birinin çiynindədir.
 • Fələyin gözü kordu.
 • Fələyin qaydasıdı, dağı çəkər dağ üstdən.
 • Fənd fəndi kəsər, Allah hər ikisin.
 • Fərhad ölüb, külüngünün səsi gəlmir.
 • Fərsiz qoyunu qurd yeyər.
 • Fərsiz oğul atasının gözün çıxartdı ki, adına Koroğlu desinlər, amma kor kişinin oğlu dedilər.
 • Filin bir fikri var, filbanın min.
 • Fitə uyanın evi yıxılar.
 • Fit-fitnən gələn köpəyin qoyuna faydası olmaz.
 • Fuğaranın gözü tox olar.
 • G
 • Gah nala döyür, gah mıxa.
 • Gavur çörəyi yeyən gavur üçün qılınc çalar.
 • Gec gələn qonaq öz kisəsindən yeyər.
 • Gec-gec gəldin, xoş gəldin, tez-tez gəldin, nöş gəldin.
 • Gecə dırnaq kəsən, gündüz nağıl deyən, həlbət gora gələrsən!
 • Gedən bağdan gedər, bağbandan nə gedər.
 • Gedən qaroy, yol qara...
 • Gedər bağlar qorası, qalar üzlər qarası.
 • Gedər bu aclıq, gələr ucuzluq, amma səndə qaldı kömbə yanığı.
 • Gen qaz, dərin qaz, özün düşərsən.
 • Gendən baxana döyüş asan görünər.
 • Get, çanağım, gəl çanağım, ortalıqda sın çanağım.
 • Get özünə dost qazan, düşmən ocaq başındadı.
 • Getdim dərdli yanına, o, məndən narın ağladı.
 • Getdim yarım yanına, qadam cicim canına.
 • Getmə gözümdən, gedərəm özümdən.
 • Getməsin o yaman ki, yerinə yaxşı gəlməz.
 • Geyişməyən yerdən qan çıxarma.
 • Gədadan bəy olmaz.
 • Gədaya borclu olma – ya toyda istər, ya bayramda.
 • Gəldi əcəl, verməz macal.
 • Gələcəyin var, görəcəyin də var.
 • Gələn adam qismətinə gələr.
 • Gələn gedənin dədəsinə rəhmət oxudur.
 • Gələndə yel gətiri, el gətiri, sel gətiri, gedəndə yel aparı, el aparı, sel aparı.
 • Gələnə yoldaş, gedənə qardaş.
 • Gəlin ocağa çəkər (gələr).
 • Gəlmisən ayran içməyə, gəlməmisən ara açmağa.
 • Gəlmişdi kabab iyinə, gördü eşşək dağlayırlar.
 • Gəlin atlandı, gör kimə düşdü.
 • Gəlin bəzənənəcən toy sovuşdu.
 • Gəlin ocağa, bərəkət bucağa.
 • Gəlin oldun, dilini çək.
 • Gəlin oynaya bilmədi, dedi: otaq əyridi.
 • Gəlini evdən qoruyarsan, oğru olar.
 • Gəlini gərdəkdə, küçüyü dəməkdə.
 • Gəmidə oturub gəmiçiylə dava eləmə.
 • Gəmisini batıran çarığını axtarmaz.
 • Gənəşəkli don gen olar.
 • Gəzdi İranı, Turanı, cənnət gördü buranı.
 • Gəzən ayağa daş dəyər.
 • Gəzən şələ bağlamaz.
 • Gəzəyən gəlinlə güləyən qızdan çarşı-bazardakı lotu yaxşıdır.
 • Gizli düşmən ilan kimidi, sürünə-sürünə gələr.
 • Gizlin kələ gələn aşkar doğar.
 • Gordan biz gəlirik, cəhənnəmdən sən xəbər verirsən.
 • Gödək atıldı vurdu uzunun başına; uzun dedi: “əcəb yadıma saldın”.
 • Gönü suya vermə, verdin heyfsilənmə.
 • Gördü – hənək, görmədi – gerçək.
 • Gördüyünü qoyub eşitdiyinə inanma.
 • Görən gözə kül üfürmə.
 • Görən gözə yasaq olmaz.
 • Görənin gözün töküncə, götürənin əlin kəs.
 • Görməmiş gördü, gülə-gülə öldü.
 • Görməmiş gördü gümüş, oldu qudurmóş.
 • Görməmişə at versən, çapıb-çapıb öldürər.
 • Görməmişin bir oğlu oldu, çəkdi çükün çıxartdı.
 • Görükən kənd bələdçi istəməz.
 • Görülmüş işdən gül iyi gələr.
 • Göy ağlamayınca yer gülməz.
 • Göydən nə yağdı ki, yer onu qəbul eləmədi?!
 • Göyçək sözün ardı tükənməz.
 • Göz gördü, göyül sevdi, mənim nə günahım var?!
 • Göz gördüyündən qorxar.
 • Göz görməsə könül sevməz.
 • Göz qənimini tanıyar.
 • Göz namərddir; qorxudar.
 • Göz yaşı da borcdandı.
 • Gözdə olmayan göyüldə də olmaz.
 • Gözdən uzaq olan könüldən də uzaq olar.
 • Gözə gəlməyən gəlinin salamı savaşdır.
 • Gözlərin aydın olsun, pişiyimiz oğlan doğub!
 • Gözü ancaq torpaq doyurar.
 • Gözü tox olanın könlü də tox olar.
 • Gözün alışmadığı işə girişmə.
 • Gözünün yaşına baxaq, ya əlinin daşına?!
 • Gözəl ağa çox gözəl idi, vurdu çiçək də çıxartdı.
 • Gözəl aşı tez bişər.
 • Gözəl bürünər, çirkin görünər.
 • Gözəl göz üçün, ağıllı könül üçün.
 • Gözəl kamallı gərək.
 • Gözəl nazlı gərək.
 • Gözəl – gözəl deyil, könül sevən gözəldi.
 • Gözəl sevməyə tövbə olmaz.
 • Gözələ baxmaq göz qaydasıdır.
 • Gözələ göz dəyər, qəlbə söz.
 • Gözəllərdə vəfa olmaz.
 • Gözəllik qarın doyurmaz.
 • Gözəllik ondur, doqquzu dondur.
 • Gözləmədiyim daş, yardı baş.
 • Guşə daşı yerdə qalmaz.
 • Güc birlikdədir.
 • Gücü çatana donuz güddürür.
 • Gücünə bax, şələni bağla.
 • Gül istəyən! Tikanı da istəmək gərək.
 • Gül tikansız olmaz.
 • Gülün qədrin bülbül bilir.
 • Gülünə bax, qönçəsini dər.
 • Gülmə gülünc olana, özün gülünc olarsan.
 • Gülmə qonşuna, gələr başına.
 • Gün çıxar, aləm görər.
 • Gün doğuşundan bəllidir.
 • Gün keçər ömür gedər; dəli sevinər ki, bayram gəlir.
 • Gündə – gündə, bir gün səndə, bir gün məndə.
 • Gündüz getmədiyin yolu gecə getmə.
 • Günü xoş keçənə Tanrı da xoş baxar.
 • Günah öləndə olar, öldürəndə yox.
 • Günbəz görür, elə bilir içində imamzada var.
 • Günü günüdən günü əsirgər.
 • Günü gününün ölümün istər.
 • Güvəc daşa toxunsa - vay güvəcin halına, Daş güvəcə toxunsa - vay güvəcin halına.
 • Güvəc görməyən qazan görəndə xorlar.
 • Güvəcə verə-verə çıxır qazan bahası.
 • Güvəci ya sındır, ya dağdan yuvarlat.
 • Güvəndiyim alçacıq dağlar, sizə də qar yağarmış?!
 • Güvənmə vara, düşərsən dara.
 • H
 • Haca gedən gəldi, saca gedən gəlmədi.
 • Hacı saydığımızın xaçı qoltuğundan çıxdı.
 • Hacılar Məkkəyə getdi – qapıları açıq qoyun, gəldilər – qapıları bağlayın.
 • Hacət dedik, höcət demədik.
 • Haqdan keçmək olmaz.
 • Haqq batil olmaz.
 • Haqq daşı ağır olar.
 • Haqq doğrunun yarıdır.
 • Haqq əli bekar qalmaz; gec kəsər, karlı kəsər.
 • Haqq gəlsin, nahaqq gəlməsin.
 • Haqq haqqı kəssə, Allah hər ikisini kəsər.
 • Haqq iş gündən aydın olar.
 • Haqq işin nahaqqından qorxuram.
 • Haqq nazilər, üzülməz.
 • Haqq söz acı olar.
 • Haqq söz axar suları saxlar.
 • Haqq söz danışanın papağı yırtıq olar.
 • Haqq sözdən gül iyi gələr.
 • Haqq sözlə axan sular durular.
 • Haqq yandıran çırağı söndürmək olmaz.
 • Haqq yeyənin adın qoyarlar Haqverdi.
 • Haqq yıxılan mərd ölər.
 • Haqq yiyəsinə yad olmaz.
 • Haqqı tanıyan xana baş əyməz.
 • Haqqın əli olsun, batilin yaxası.
 • Haqqın verdiyinə şükür eləmək nemət artırır.
 • Haqlı var haqsız çıxar, haqsız var haqlı çıxar.
 • Halın bilmədiyin atın dalına keçmə.
 • Halal incələr, ancaq üzülməz.
 • Halal mal heç yerə getməz.
 • Halalzada barışdırdı, haramzada qarışdırdı.
 • Halva-halva deməklə ağız şirin olmaz, yağinən balı gərək olsun.
 • Halvaçı qızı – daha şirin.
 • Hamam suyuynan xətir-göyül görür.
 • Hamı bilir, dağda kəklik gözəldir.
 • Hamı deyir, mədrəbazın gözü çıxsın – bilmirəm mədrəbaz kimdi.
 • Hamını yarın dərdi öldürür, bunu da qarın dərdi.
 • Hamının ağlı bir olsa, keçiyə çoban tapılmaz.
 • Hamıya adət oldu, bizə bidət?!
 • Hancarı eləyim ki, gözüm oğru gözünə oxşamasın?
 • Haralısan? – Hələ evlənməmişəm.
 • Harda aşdır, orda başdır.
 • Harda gördün hamı kor, sən də ol kor.
 • Hardan incəlsə ordan üzülər.
 • Haram gəldi halalı da apardı.
 • Haram gələn harama gedər.
 • Haram mal bərəkət tutmaz.
 • Haram şirin (dadlı) olur.
 • Harama ağzuvı bulaşdırdın, kəşkülüvü doldur götür.
 • Haramın binası olmaz.
 • Havar sənin evində, davar sənin evində, Daş vurursan toz qopur, nə var sənin evində?
 • Hayqırmaq gücə baxar.
 • Hayla gələn huyla gedər.
 • Hazır yeməyə dağlar dayanmaz.
 • Heç bilmir harda bişib, deyir: mənə də bir çömçə!
 • Heç igid kürəkdən yara götürməz.
 • Heç igid yalqız olmasın.
 • Heç igidi yoxsul olmasın.
 • Heç kəs öz ayranına turş deməz.
 • Heç kəs öz eybin bilməz.
 • Heç kəsin çırağı sabahacan yanmaz.
 • Heç kəsin çörəyi heç kəsin qarnında qalmaz.
 • Heç kimin yarası göz qabağında olmasın.
 • Heç yatanın dalısınca oyaq olmasın.
 • Hesab var dinar ilə, bağış var xalvar ilə.
 • Heyvanı budundan dağlarlar, insanı ürəyindən.
 • Həcdən gələn mən, Məkkədən xəbər verən sən?
 • Hələ bala, ilansan, böyüsən şahmar olarsan.
 • Həllacın acığı ağ itdən gələr.
 • Həm dayımgilə gedirəm, həm daylağımı öyrədirəm.
 • Həm ziyarət, həm ticarət.
 • Həmi helədi, həmi kələdi, həmi kərtənkələdi.
 • Həmi ulaq, həmi sulaq.
 • Həmcinsin tanımayan ayağa düşər.
 • Həmən aşdı, həmən kasa.
 • Həmin daş, həmin dibək.
 • Həmişə gülən ağız ayrıq qalar.
 • Həmişə sel kötük gətirməz.
 • Həmişə şaban idi, bir gün də qoy ramazan olsun.
 • Həmişə yol bostan kənarından düşməz.
 • Hənək, hənək, axırı dəyənək.
 • Hər adam özü üçün fikir elər.
 • Hər ağac meyvəsi ilə tanınar.
 • Hər ağıl bir olsa, keçiyə çoban tapılmaz.
 • Hər ağlar gözlüyə aşiq deməzlər.
 • Hər aşığın bir dövranı olar.
 • Hər atılan daşın dalınca getməzlər.
 • Hər daş baş yarmaz.
 • Hər dərdin bir dərmanı var, tapanı gərək.
 • Hər enişin bir yoxuşu, hər yoxuşun bir enişi var.
 • Hər gecənin bir gündüzü var.
 • Hər gəlhagəlin bir gethagedi var.
 • Hər gözəlin bir eybi olar.
 • Hər gün gələn hərgiz olı, bir gün gələn nərgiz olı.
 • Hər hikmətin başı imandı.
 • Hər hürənə daş atsan, daş üstə daş qalmaz.
 • Hər xoruz öz çöplüyündə eşələnər.
 • Hər iş öz ustadı əlində asandı.
 • Hər kələk adam hər dölək iti aldadammaz.
 • Hər kənddən bir dəli, Kələxanıdan qabağuva gələni.
 • Hər kəs ocağın odun özünə sarı eşər.
 • Hər kəs öz arşını ilə ölçər.
 • Hər kəs öz evinin nökəridi.
 • Hər kəs öz əkdiyin biçər.
 • Hər kəs öz ölüsünü oxşayar.
 • Hər kəsin bir dərdi var, dəyirmançının da su dərdi.
 • Hər kəsin qarğası özünə bir qırğıdır.
 • Hər kəsin ölüsü öz bacasına gələr.
 • Hər kəsin tüstüsü öz bacasından düz çıxar.
 • Hər kimin bağı var, ürəyində dağı var.
 • Hər kişi gücünə görə yük götürər.
 • Hər kişinin arşınına görə bez verməzlər.
 • Hər qaranlığın bir aydınlığı var.
 • Hər quşa öz yuvası istidi.
 • Hər oxuyan Molla Pənah olmaz.
 • Hər saatın bir hökmü var.
 • Hər saqqaldan bir tük çəksən, kosaya da bir saqqal olar.
 • Hər səbrin axırı var.
 • Hər sözün bir məqamı (yeri) var.
 • Hər su keçid verməz.
 • Hər sürüdən qurdun öz payı olar.
 • Hər şey nazikliyindən sınar, insan yoğunluğundan.
 • Hər şey öz əslinə çəkər.
 • Hər şey öz vaxtında bitər.
 • Hər şey vaxta baxar, vaxt bir şeyə baxmaz.
 • Hər şeyə nəzər dəyər, ağıldan başqa.
 • Hər şeyi vaxtında əksən, dürr bitər.
 • Hər şeyin erkəyi keçər, sözün – dişisi.
 • Hər şeyin təzəsi, dostun köhnəsi.
 • Hər uzanan ələ halva verməzlər.
 • Hər yana yaxın, paşa qapısından uzaq.
 • Hər yerin dovşanını o yerin tazısı tutar.
 • Hər zalımın bir günü var.
 • Hər ziyanlıq adama bir ağıl öyrədir.
 • Hərbədən qorxma; it qorxusundan hürür.
 • Həsiri oğurlayıb məscidə salır.
 • Həya imandandı.
 • Həya üzdə bir qətrə sudu.
 • Həyalı qızarar, həyasız ağarar.
 • Həyası olmayanın imanı da olmaz.
 • Həyasız atlını atdan salar.
 • Həyasıza salam ver, keç!
 • Həyasızda insaf olmaz, insafsızda həya.
 • Hikmətdən sual yoxdu.
 • Hirs gələndə göz qızarar, hirs gedəndə üz.
 • Hirs ilə qalxan ziyan ilə oturar.
 • Hiylə ilə tikilən ev bahana ilə yıxılar.
 • Hiyləgər dil xəncərdən qorxuludur.
 • Hiyləgərin gözü yaşıl olar.
 • Hoha var dağa mindirər, hoha var dağdan endirər.
 • Holavar görmüşdüm, beləsin görməmişdim.
 • Hökmün qılıncı kəskin olur.
 • Hürə bilməz, itləri başa salar.
 • Hürmək itə qalar, karvan yolun gedər.
 • Hürüşün bilməyən it önünə qurd gətirər.
 • X
 • Xain adam qorxaq olar.
 • Xain xoflu olar, kor ürkəyən.
 • Xala evinə dadanan ər evinə xeyir verməz.
 • Xalam bildi - aləm bildi.
 • Xalını xovuna sığallarlar.
 • Xalx qız verib quda qazandı, biz qız verib qada qazandıq.
 • Xalqa it hürəndə bizə çaqqal ulayar.
 • Xalqın ağzını bağlamaq olmaz.
 • Xamın gözü böyük olar.
 • Xamır yeyənə etibar yoxdu.
 • Xan qulluğuna gedən atlı gedər, piyada qayıdar.
 • Xan mənə köpək oğlu dedi.
 • Xana yaradı, bəgə yaradı, keçəl Xondi, sənə yaramadı?
 • Xanım sındıran qabın səsi çıxmaz.
 • Xanım-xanım dedilər, axçacığım yedilər, Elə axçam qurtardı, cırtot xanım dedilər.
 • Xarman yellə sovuşar, düyün ellə.
 • Xarmanın tozu bərəkətli olar.
 • Xasiyyətin bilmədiyin atın quyruğun əlləmə.
 • Xata xata üstündən gəlməsə, bir xataya nə var?
 • Xəta insandan baş verər.
 • Xəta məndən, əta səndən.
 • Xeyir içində şərim olunca, şər içində xeyrim olsun.
 • Xeyir istə qonşuna, xeyir çıxsın qarşına.
 • Xeyirsöyləməzə dedilər: xeyir söylə, gəlləm sənə don gətirrəm.Dedi: getdin bəlkə gəlmədin.
 • Xeyrat halvasından qarın doymaz.
 • Xeyri olsaydı, adın qoyardılar xeyrəli.
 • Xeyrini görmədiyim oğulun vayını eyləyim.
 • Xeyməgaha girən gərək ağlasın.
 • Xəbərçi köpək oğludu, ona qulaq asan əbləh köpək oğludu.
 • Xəmir suyu çox götürər.
 • Xənçəl yarası sağalar, dil yarası sağalmaz.
 • Xəsisdən alınan yumurtanın sarısı olmaz.
 • Xəstə tələsər, armud vaxtında yetişər.
 • Xəstə yatan ölməz, əcəli yetən ölər.
 • Xəstənin işi qalar, astanın işi qalmaz.
 • Xətir üçün xəstə yatmaq olmaz.
 • Xırçıya qarpız bağışlamazlar.
 • Xışı kötügə dayanıb.
 • Xoruz banlamasa, sabah açılmaz?!
 • Xoruz bir kərə bəzənər.
 • Xoruz ölmüş, gözü çöplükdə qalmış.
 • Xoruz öz küllüyündə banlar.
 • Xoruza quyruğu da yükdü.
 • Xoruzun quyruğu görükür.
 • Xoruzun quyruğuna inanım, tülkünün andına?
 • Xoş sözlə ilan yuvasından çıxar.
 • İ
 • İçdim üzüm suyunu, tökdüm üzüm suyunu.
 • İçərim özümü yandırır, çölüm özgəni.
 • İgid basdığın kəsməz.
 • İgid igidə xor baxmaz.
 • İgid qovğasız olmaz.
 • İgid ləqəbilə tanınar.
 • İgid min yaşar, fürsət bir düşər.
 • İgid odur atdan düşüb atlana, igid odur hər əzaba qatlana.
 • İgid oğul cavan eylər atanı.
 • İgid oğul dayısına çəkər.
 • İgid ölər, adı qalar, müxənnəsin nəyi qalar?!
 • İgid yarasına igid qatlanar.
 • İgid yarasız ölməz.
 • İgidin adı çıxınca canı çıxar.
 • İgidin başı qalda gərək.
 • İgidin igiddən nəyi artıqdır? - Ehtiyatı!
 • İgidlik biləklə deyil, ürəklədir.
 • İki arvadlı ev zibilli olar.
 • İki arvadlı gecə şamsız qalar.
 • İki arvadlı kişinin ağzının dadı olmaz.
 • İki bülbül bir budaqda oxumaz.
 • İki daşı çaxaram, tamaşaya baxaram.
 • İki dəvə əlləşəndə otluq xarab olar.
 • İki düşün, bir danış.
 • İki eşşək bir axurdan arpa yeməz.
 • İki evin urvasından bir fətir olar.
 • İki güləşənin biri basılar.
 • İki it bir aslana dov gələr.
 • İki itin arasına para sümük atmazlar.
 • İki kəsək bir daşa əvəz olmaz.
 • İki kişi danışanda üçüncüsü sən olma.
 • İki qapıda gəzən köpək ac qalar.
 • İki qardaş savaşıb, axmaq buna inanıb.
 • İki qılınc bir qına sığmaz.
 • İki qibləyə namaz olmaz.
 • İki qoçun başı bir qazanda qaynamaz.
 • İki verməzsən, bir ala bilməzsən.
 • İki yana baxan çaş qalar.
 • İki yumruq bir başa gücdür.
 • İkisinə üç lənət, hərəsinə beş lənət.
 • İl ötər, ay dolanar, şənbə düşər novruza.
 • İl var bir günə dəyməz, gün var min aya dəyər.
 • İlin axır çərşənbəsi kimiyə düşər, kimiyə yox.
 • İlan ağzından qurtuldu, qurbağa ağzına düşdü.
 • İlan balasını da çalar.
 • İlan çalan yatar, ac yatmaz.
 • İlan çıxdığı bacanı yaxşı tanıyır.
 • İlan hər yerə əyri gedər, öz yuvasına düz.
 • İlan ilan yeməyincə əjdaha olmaz.
 • İlan qabığın dəyişər, xasiyyətin dəyişməz.
 • İlan öz əyrisin bilməz, deyər: dəvənin boynu əyridi.
 • İlan ulduz görməsə ölməz.
 • İlan vuran ala çatıdan qorxar.
 • İlana ağu verən kərtənkələdi.
 • İlana balası qənim olar.
 • İlanı özgə əliylə tutmaq gərək.
 • İlanı Seyid Əhməd əliylə tutur.
 • İlanı sən tut, mən gözünə darı salım.
 • İlanı yaralı buraxmazlar.
 • İlanı yuvasında öldür.
 • İlanın ağına da nəhlət, qarasına da.
 • İlanın başı ağrıyanda yolun ortasında yatar.
 • İlanın başın düşmənin əliynən əz.
 • İlanın quyruğun basmasan, səni sancmaz.
 • İlanın zəhləsi yarpızdan gedər, o da bitər burnunun dibində.
 • İlxıçının qazancı havayı minməkdi.
 • İlikli sümük ağır olar.
 • İlqar – iman.
 • İlqarı olmayanın imanı da olmaz.
 • İmam tək-tək tapılar, tin başı şümürdür.
 • İman əzizdi.
 • İmandan qonşu payı olmaz.
 • İmtahan yerdədi, göydə deyil.
 • İncələn yerdən üzülər.
 • İnək buzovun ayağını basmaz.
 • İnək göz eləməsə, kələ sıçramaz.
 • İnək sağa bilməyənə həyət əyridir.
 • İnək su içər – süd olar, ilan su içər – zəhər.
 • İnək südünə görə mələr.
 • İnsaf dinin yarısıdır.
 • İnsan çiy süd əmibdi.
 • İnsan xain olmasa, heyvan damğanı neylər?
 • İnsan söyləşə-söyləşə, heyvan iyləşə-iyləşə.
 • İnsanın bir əvvəli, bir axırı.
 • İnsanın əti yeyilməz, dərisi geyilməz, ancaq şirin dili gərək!
 • İnsanınkı gətirməyəndə, xaşıl yeyəndə də dişi sınar.
 • İpək köhnələndə eşşəyə palan olar.
 • İpək necə xar olub, eşşəyə çiäar olub!
 • İpək yumşaq olduğundan, qılınc kəsməz.
 • İpində varsa, cəhrəsində də var, onu əyirən çəpəldə də var.
 • İsinmədik istisinə, kor olduq tüstüsünə.
 • İslanmışın yağışdan nə qorxusu?!
 • İsmarıcnan hac qəbul olmaz.
 • İstədi qaş düzəldə, vurdu gözün çıxartdı.
 • İstədiyim yar idi, yetirdi pərvərdigar.
 • İstədiyin söyləyən istəmədiyin eşidər.
 • İstədiyini unut, gördüyünü demə.
 • İstək gözdə olar.
 • İstəmək bir ayıb, verməmək iki ayıb.
 • İstərəm dosta varam, əlim boş, üzüm qara.
 • İstəyənin bir üzü qara, verməyənin iki üzü.
 • İstəyirsən bal-çörək, al əlinə bel-kürək.
 • İsti aşa soyuq su qatmazlar.
 • İş adamın cövhəridir.
 • İş əldən, söz dildən, oğul beldən gəlməsə nə faydası.
 • İş gedər sahibin tapar.
 • İşdən artmaz, dişdən artar.
 • İşdəsizin yuxusuna beş arşın bez girər.
 • İşə bax, ala qarğa şux tərlanı bəyənmir.
 • İş-gücümüz bucaqda, şəngülümüz qucaqda.
 • İşlək dəmir pas tutmaz.
 • İşləməyin dərdindən yeməyə həsrət canım.
 • İşləməyən dişləməz.
 • İşləyən inci taxar, işləməyən yandan baxar.
 • İşıq gələn yeri tıxamazlar.
 • İşıq olan yerdə yaraşıq olar.
 • İt acından oğurluq elər.
 • İt adına üyüdüb özü yeyir.
 • İt ağzı dəyməklə doqqaz murdar olmaz.
 • İt araba kölgəsində yatar, elə bilər öz kölgəsidi.
 • İt arıqlığını qurda bildirməz.
 • İt aya hürər, başına qal gətirər.
 • İt bilir xurcunda nə var, çoban da bilir itə nə verəcək.
 • İt bir olar, yoxsa bir sürü?!
 • İt bir yara ilə ölməz.
 • İt də getdi, ip də getdi.
 • İt də öz qapısında ağadır.
 • İt də yuxa yeyər, dürməyini bilsə.
 • İt dəmirçi dükanından nə aparar?!
 • İt dəvəyə hürər, dəvənin xəbəri olmaz.
 • İt motaldan əl çəkdi, motal itdən əl çəkmədi.
 • İt əti olsun, şişdə olsun.
 • İt getdi, qurd gəldi.
 • İt hardan aldı iki kütü, birin yesin, birin də başı altına qoysun.
 • İt hürər, karvan keçər.
 • İt it ilən savaşar, çaya gedəndə bir gedər.
 • İt itin ayağın basdamaz.
 • İt itin ətin yeməyib, hampa hampanın ətin yeyib.
 • İt itlə savaşanda bir ayağın dalda tutar.
 • İt itliyindən əl çəkər, sümsünməyindən əl çəkməz.
 • İt itnən boğuşdu, qurdun işi rast düşdü.
 • İt kəlləsini xonçaya qoyarsan, sürüşüb düşər.
 • İt qəssab dükanından ət apardı, ayağın kəsdi.
 • İt qışı çıxardar, amma dərisi nə çəkər.
 • İt qorxduğu yerə hürər.
 • İt qorxusundan oğurluğa getməz.
 • İt quduranda yiyəsini də qapar.
 • İt qulağı əppək eşitdi.
 • İt qulağını kəsəndən qorxar.
 • İt qursağı sarı yağ götürməz.
 • İt nədir ki, yunu nə ola?
 • İt olsun, komasında hürsün.
 • İt özü nədir ki, südü nə ola?!
 • İt özüdür, qurdu mənə göstərir.
 • İt özündən təmizini bilməz.
 • İt sallaqxanadan sümük apardı, ayağın kəsdi.
 • İt sümsünər doyar, adam sümsünər doymaz.
 • İt sümüyü udanda sevinə-sevinə udar, tamaşadı çıxanda.
 • İt ulaya-ulaya yuvasına qurd gətirər.
 • İt yediyin qusar.
 • İtdən çox çarıq aparan yox, yenə ayaqları yalındır.
 • İtdən qurtardıq, qurda rast gəldik!
 • İtdən törəyən it olar.
 • İtdən utanmasan, sahibindən utan.
 • İtə bax, yediyi kütüyə bax.
 • İtə çörək atarlar yiyəsi xatirinə.
 • İtə çörək verməçñən, acından hürər.
 • İtə umudlu ol, ağacını yerə qoyma.
 • İtə umudlu olduq, hürmədi evimizi yıxdı.
 • İti dalıma almışam qurd qorxusundan.
 • İti itlə boğdurarlar.
 • İti ləj düşən evin bərəkəti kəsilər.
 • İti öldürənə sürütdürərlər.
 • İti yuduqcan mındar olar.
 • İtin axsağı ovdan qalmaz.
 • İtin ayağın basarsan, səni qapar.
 • İtin dirisi nədir ki, ölüsü nə ola?
 • İtin əbləhi qayğanaqdan pay umar.
 • İtin hürməyi dilənçini qaytarmaz.
 • İtin qabağından qalanı aslan yeməz.
 • İtin qudursun, çaqqal!
 • İtin qulağını küçükkən kəsərlər.
 • İtin ölümü gələndə çobanın dəyənəyinə sürtünər.
 • İtin yanınnan bəy kimi, bəyin yanınnan it kimi keç.
 • İtini haya öyrətmə, qonşunu paya.
 • İtlə yatan bitlə qalxar.
 • İtlə yoldaş oldun, daşı əldən buraxma.
 • İtən baltanın sapı qızıl olar.
 • İtiyi itən soraq elər.
 • İydə varsa, cəhrədə də var, onu əyirən qarıda da var.
 • İynə batırana çuvaldız batırarlar.
 • İynə işin çuvalduz görməz.
 • İynənin işini çuvalduz görməz.
 • İynənin kiçik ucunu özünə batır, böyük ucunu özgəyə.
 • K
 • Kabab qanlı, igid canlı.
 • Kababı köz öldürər, igidi söz.
 • Kamil insan kəlamından bəllidir.
 • Kamil kamili tanır.
 • Kar eşitdiyin, kor tutduğun buraxmaz.
 • Kar eşitməz - yaraşdırar, kor görməz - quraşdırar.
 • Kar iki dəfə gülər.
 • Kar iti qurd aparar.
 • Kar könlündəkini anlar.
 • Kar üçün iki dəfə azan verilməz.
 • Karın başına balta vurdular, dedi: bu nə taqqatuqdu.
 • Karvanın pusquda qalınca vurulmağı yaxşıdı.
 • Kasıb at tapanda ot tapmaz, ot tapanda - at.
 • Kasıb çıxarın bilsə, gündəliyə mahud geyər.
 • Kasıb çıraq yandırar, dövlətlinin pulun sayar.
 • Kasıb geyəndə, - hardandı, - deyərlər, varlı geyəndə – mübarək.
 • Kasıb itinin adın gümüş qoyar.
 • Kasıb oğurluğa çıxdı, Ay da bir yandan çıxdı.
 • Kasıb öləndə molla xəstə olar.
 • Kasıba bazarın tulası da hürər.
 • Kasıbı dəvə üstə böv sancar.
 • Kasıbın bir oğlu oldu, o da boynu əyri.
 • Kasıbın danası dövlətlinin tayasına baxar.
 • Kasıbın əlində qoğal gülməli görsənir.
 • Kasıbın günü – itin günü.
 • Kasıbın malı başının altında gərək.
 • Kasıbın oğlu olunca dövlətlinin qulu ol.
 • Kasıbın sacı çörəyi qurtaranda qızar.
 • Kasıbın səxası şeytandandı.
 • Kasıbın sözü – yurğunun közü.
 • Kasıbın toyunda gecə qısa olar.
 • Keçəl baxar güzgüyə, adın qoyar özgəyə.
 • Keçəl başından qorxar, kor gözündən.
 • Keçəl, başını yudunmu? – Yudum da, daradım da.
 • Keçəl dərman bilsə, öz başına elər.
 • Keçəl düzün desə də, başına qapaz dəyər.
 • Keçəl gileyləndi ki, daraq bahalanıb.
 • Keçəl halva yeyər, puluna minnət.
 • Keçəl qız bəzənincə toy əldən getdi.
 • Keçəl qızım saçlı deyib ağlar.
 • Keçəl qızın nəyi var? Dəmirdən bir darağı.
 • Keçəli börkünün yanından tanıyarlar.
 • Keçəlimə baxma, baxtıma bax.
 • Keçəlin adın qoyarlar Zülfəli.
 • Keçəlin börkü düşənə qədərdir.
 • Keçəlin keçəlliyilə nə işin var, işinin keçərliyilə ol.
 • Keçəlin qazandığı başının qartmağına gedər.
 • Keçəlin tükdən acığı gələr.
 • Keçi can hayında, qəssab da piy axtarır.
 • Keçi ha yanda? Qaya ha yanda?
 • Keçi öldü, qoturu da kəsildi.
 • Keçi suyu bağıra-bağıra keçər.
 • Keçi sürünün qabağında gəlsə də, “qoyun gəldi” deyirlər.
 • Keçini keçi ayağından asarlar, qoyunu qoyun.
 • Keçinin əcəli çatanda çobanın dəyənəyinə sürtüşər.
 • Keçinin qoturu gedər bulağın gözündən su içər.
 • Keçən günə gün çatmaz, calasan günü günə.
 • Keçən xırmanları sovurma.
 • Keçən keçdi, gələn günün xeyir olsun.
 • Keçən keçdi, vay gələcək dərdinə.
 • Keçənə güzəşt deyərlər.
 • Keçər bu dövran, sənə də qalmaz.
 • Keçmə namərd körpüsündən, qoy aparsın su səni.Yatma tülkü kölgəsində, qoy yesin aslan səni.
 • Keşiş, belə iş?!
 • Kəklik başın quylar, qara quyruğundan xəbəri olmaz.
 • Kələk ilə gələn küləklə gedər.
 • Kəndə molla gəlib, hər kim ölür ölsün.
 • Kəndi şortusuyla tanı, qamçını şoldusuyla.
 • Kəndxudalığa hesaba gedən evinə borclu gələr.
 • Kərki olub öz tərəfüvə yonma, mişar ol iki tərəfə yon.
 • Kərməni dadır alır.
 • Kəsək atana daş atarlar.
 • Kəsək oturub daş üçün gün ağlayır.
 • Kəsənin üzün tikən ağardar.
 • Kəsilən başın teli üçün ağlamazlar.
 • Kəsilsin iki əl ki, bir başı saxlamaya.
 • Kiçik daş da baş yarar.
 • Kiçik olmayan yerdə böyük də olmaz.
 • Kiçikdən xəta, böyükdən əta.
 • Kim eşşək olar, biz ona palan olarıq.
 • Kim əkdi, kim becərdi, kim dedi bağ mənimdi.
 • Kiminin başında tac, kiminin boynunda xərac.
 • Kiminin ələyi olar, kiminin sacı.
 • Kiminin əvvəli, kiminin axırı.
 • Kimiyə bir eşşək, kimiyə min köşək.
 • Kimiyə lov, kimiyə pilov.
 • Kimsə kimsənin nəsibin yeməz.
 • Kiş-kiş ilə donuz darıdan çıxmaz.
 • Kişi kişidən qorxmaz, amma utanar.
 • Kişi öz sözünün ağası olar.
 • Kişi seldir, arvad göl.
 • Kişini tez qocaldar axşamdan yatan arvad.
 • Kişinin hörməti öz əlindədir.
 • Kişinin malı göz qabağında gərək.
 • Kişinin sözü bir olar.
 • Kişinin üzünə baxma, sözünə bax.
 • Kor atı minən şahlıq iddiası elər.
 • Kor atı minib köndələn çapır.
 • Kor atın kor da nalbəndi olar.
 • Kor atlanar öz ölkəsini çapar.
 • Kor da bilir balıq şordu.
 • Kor dəyənəyini bir dəfə itirər.
 • Kor əlifə vav deməyib.
 • Kor gözdən yaş ummazlar.
 • Kor gözün sahibinə nə faydası?!
 • Kor ilə çörək yeyəndə Allahı arada gör.
 • Kor keçəli bitləyər ay qaranlıq gecədə.
 • Kor kimdir? – Nabələd.
 • Kor kora dedi: cırt bu yandakı gözünə.
 • Kor kora kor deməsə bağrı çatlar.
 • Kor qız toyda donunu tanıdı.
 • Kor leyləyin yuvasın Allah öz əliylə yapar.
 • Kor nə istər? – İki göz! biri əyri, biri düz!
 • Kor odu ki, düşdüyü quyuya bir də düşə.
 • Kor ölər, adı qalar badamgöz.
 • Kor tutduğun əldən qoymaz.
 • Kor tutduğundan kəsər.
 • Kor ya burda, ya Bağdadda.
 • Kora gecə də, gündüz də birdir.
 • Kora verirsən – mənə ver, şilə verirsən – mənə ver.
 • Korlar ölkəsində çaşlar padşah olar.
 • Koru kor yanında həyan üçün qoyarlar.
 • Korun qabağını əliağaclı kəsməzlər.
 • Korun nə borcu ki, şam bahalanıb!?
 • Koroğlu deyibdi: “basılanı kəsmə”.
 • Koroğlu bir gəlib, bir gedib.
 • Koroğlunu tutmağa bir keçəl Həmzə gərək.
 • Kosa getmişdi saqqal gətirməyə, bığını da üstəlik qoydu.
 • Kosa kəndə girməmiş illisini başladı.
 • Kosaya lağ eləyənin top qara saqqalı gərək.
 • Kotan nə bilir ki, qayış nə çəkir?!
 • Kovxa atlanar, öz kəndini çapar.
 • Kovxa ilə hesaba oturan borclu qalar.
 • Kovxa mənəm, - növbət sənindir.
 • Kovxası gülüm olanın başına külüm olar.
 • Köç dala qayıdanda axsaq keçi qabağa düşər.
 • Köç köçər, it yüyürər, ikisi bir mənzilə çatar.
 • Köçdən azan qarıya bundan da bədtər gərək!
 • Köçəköçdə malını saxla, qaçaqaçda başını.
 • Köçən yurdun qədrini qonan yurdda bilərlər.
 • Köçün yaraşığı dananın soncuqlamağıdır.
 • Köhlən atın çulu cırıq olar.
 • Köhnə bazara təzə nırx qoyma.
 • Köhnə dost düşmən olmaz.
 • Köhnə hamam, köhnə tas.
 • Köhnə qar sovruq verməz.
 • Köhnə pambıq bez olmaz.
 • Köhnə sevgi köhnəlməz.
 • Köhnə tülkü hiyləbaz olar.
 • Köhnə un çuvalıdı, vurduqca toz qopar.
 • Köksüz ağac tez yıxılar.
 • Kölgədə bitən ağacın meyvəsi olmaz.
 • Kölgədə olanın kölgəsi olmaz.
 • Kölgəsində yatdığın ağacı budama.
 • Kömürçünün evinə girən üzü qara çıxar.
 • Kömürçünün qaralmaqdan nə arı?!
 • Könlü balıq sevən künəsin soyuq suya qoyar.
 • Könlü yemiş istəyən dolanar tağ başına.
 • Könül bir saraya bənzər, tikməsi zor, sökməsi asan!
 • Könül bir şüşədi, sındırmaq olmaz.
 • Könül dostun tanır.
 • Könül gözdən su içər.
 • Könül sevən göyçək olar dünyada.
 • Könül sevən gözəlin nə ağı, nə qarası?
 • Könül tutan keçəldə ayıb olmaz.
 • Könüldən könülə yol var.
 • Könülə güc yoxdur.
 • Könülsüz hürən köpək sürüyə qurd gətirər.
 • Könülsüz işin axırı olmaz.
 • Köpək elə köpəkdi, xaltası qızıl olsa da.
 • Köpək itin qarnı tox gərək.
 • Köpək köpəyin dayağıdı.
 • Köpək qaya êölgəsində yatar, elə bilər öz kölgəsidir.
 • Köpək olmuşdun, belə hürməmişdin.
 • Köpəyin ağzını kiçiklikdə yandır.
 • Köpəyin axmağı qaysavadan pay umar.
 • Köpəyin ayılanı ələ düşməz.
 • Köpəyin duası yerinə yetsə, göydən gündə sümük yağar.
 • Köpəyin könlü kəpəknən xoş olur.
 • Köpəyin qarnı tox olsa, gecə ulduza hürməz.
 • Körpünü keçincə ayıya dayı de.
 • Köşənidə danışaq, xərməndə toz qopmasın.
 • Küçə iti ev qorumaz.
 • Kül başına küllüklər, qarğalar səni dimdiklər.
 • Küldən təpə olmaz.
 • Külü ocaqdan götür.
 • Küpə girməmiş üzüm sirkə olmaz.
 • Kürdün qocalanı qoyuna gedər.
 • Kürəyə düşməyən dəmir yumşalmaz.
 • Kürkçünün kürkü olmaz, börkçünün börkü.
 • Küsülü qardaş, gəl yükü çataq, yenə küsümüz küsü.
 • Küthakütnən it saxlayanın bir təhnə əppəyi gərək.
 • Q
 • Qabağa keçirsən, deyirlər bicdir, Dala qalırsan, deyirlər gicdir.
 • Qabağım qovurğa qovurur, dalım saman sovurur.
 • Qabağına baxmayanın ayağına daş dəyər.
 • Qaçağı el saxlar.
 • Qaçan da Allahı çağırır, qovan da.
 • Qaçanı qovmazlar, yıxılanı vurmazlar.
 • Qaçırılan fürsət bir də düşməz ələ.
 • Qaçmaq da hünərdəndir.
 • Qaçmaq da hünərdir, qovmaq da.
 • Qafil başın ağrısını beyin bilər.
 • Qafil quşun ovçusu çox olar.
 • Qala içəridən alınar.
 • Qalan işə qar yağar.
 • Qamış bizim eldə bitər, sümsünü ləzgi çalar.
 • Qan eylə qanun ilə.
 • Qan yol verməz.
 • Qanı qan ilə yumayıblar.
 • Qanı su ilə yuyarlar.
 • Qanlı, qapımda nə qayırırsan? - Qan ayaqlım var!
 • Qanlıdan qada əskik olmaz.
 • Qanlını qan tutar.
 • Qanacaqlı həm qanar, həm qandırar.
 • Qanan ilə daş daşı, qanmazla yemə aşı.
 • Qanan kim, qandıran kim?
 • Qanana bir söz yetər, qanmayana yüz oxu.
 • Qanmaza yumruğunu əvvəl düyünlə, sonra söz qandır.
 • Qanadı quşdan kira istəməz.
 • Qapan it dişin göstərməz.
 • Qapılan qapanın, tapılan tapanındır.
 • Qar dağa çıxar dadlanar.
 • Qar ili – var ili.
 • Qar yağmağıynan qarğa ağarmaz.
 • Qarlı qış barlı olar.
 • Qara dolaşaya qırmızı papuş yaraşmaz.
 • Qara eşşək, ağ palan?!
 • Qara eşşəyin başına yüyən vuranda qatır olmaz.
 • Qara günün ömrü az olar.
 • Qara xəbər tez yayılar.
 • Qara qız bəzənincə toy əldən gedər.
 • Qara qız gəlin oldu, ürəyi sərin oldu.
 • Qara qız gəlməsəydi, külbəni kim odlardı.
 • Qara qızdan xatın olmaz, boz eşşəkdən qatır olmaz.
 • Qara qızın baxtı olsaydı, anadan ağ doğulardı.
 • Qara qul özünü öldürdü ki, ağasına zərəri olsun.
 • Qara qula şahlıq versən, əvvəl nənəsinin əmcəyini kəsər.
 • Qara məni basınca mən qaranı basım.
 • Qaradan artıq boya olmaz.
 • Qarabaxt dağlara çıxanda dağları duman alar.
 • Qaraca üzüm var, doğruca sözüm.
 • Qaraçı qaraçıya öpüş verməz.
 • Qaraçının koyxası qaraçı olar.
 • Qaraquş sümüyü ölçər udar.
 • Qaraquşa xeyir öz dimdiyindən toxunar.
 • Qaranlıqda halva yeyənin sirrini Xuda bilir.
 • Qardaş qardaşı bıçaqlar, dönüb yenə qucaqlar.
 • Qardaş qardaşın yoxluğun istər, ölümün istəməz.
 • Qardaş olaq, yarı (tən) bölək.
 • Qardaşım xandır, xatunu sevinsin.
 • Qardaşın necə adamdır? Yoldaş olmamışam.
 • Qarğa döşün çəkməklə qaz olmaz.
 • Qarğa gəldi kəklik yerişi yeriyə, öz yerişin də itirdi.
 • Qarğa ilə dost olanın yediyi peyin olar.
 • Qarğa, qarğa, məndə qoz var!
 • Qarğa qarğanın gözün çıxartmaz.
 • Qarğa qarğaya deyər üzün qaradı.
 • Qarğa nədir qasığı nə ola, birə nədir büzüyü nə ola?!
 • Qarğa özü nədi ki, qarıltısı da nə ola.
 • Qarğadan gözəl quş istədilər, balasını göstərdi.
 • Qarğalar mənim toyuğumdu, yumurtasın görmərəm.
 • Qarğanı yüz il bəslə, yenə tərlan olmaz.
 • Qarğıdalı unu it qudurdar.
 • Qarğış tökən alqış görməz.
 • Qarğışlı baş çox yaşayar.
 • Qarı at arpasız?!
 • Qarı dizinə döyməklə dəvə pambıqdan çıxmaz.
 • Qarı düşmən dost olmaz, əyridi bir damarı.
 • Qarı var – arpa unundan aş elər, qarı var – buğda unun daş elər.
 • Qarın başdan aşağıdı – deyiblər.
 • Qarın doyuran aşı göz tanır.
 • Qarın qardaşdan irəlidir.
 • Qarınlar doyandan sonra yetimlər yada düşər.
 • Qarnım tox olandan sonra bal da olsa yemərəm.
 • Qarnım üçün deyil, qədrim üçündür.
 • Qarnımdaykən qanımı yeyər, çölə çıxar canımı.
 • Qarnın doymayan yerdə aclığını bildirmə.
 • Qarışqadan ibrət al; Yaz ikən qışı düşün.
 • Qarışqanın il yığıntısını baqqal bir dəfəyə tərəziyə qoyar.
 • Qarışqanın ölümü yetəndə qanad gətirər.
 • Qart köpək yedəyə gəlməz.
 • Qaş düzəldən yerdə vurdu gözün də çıxartdı.
 • Qaş-daşı sərraf tanır, nə bilər hər divanə.
 • Qaşıq çömçədən irəli olub.
 • Qaşıqla aş verib sapıyla göz çıxarma.
 • Qaşıyıram qanım çıxır, qaşımıram canım çıxır.
 • Qaşqası böyük olanın sözü çox danışılar.
 • Qatıq süzülü – şoru qalar, ayran süzülü – nəyi qalar?
 • Qatır atasını görməsəydi, özünü xanzada bilərdi.
 • Qatır nə bilir xatır?
 • Qatırdan soruşdular: dədən kimdir? Dedi: nənəm atdır.
 • Qaydadan çıxan peşman olar.
 • Qayğı ilə borc ödənməz.
 • Qayış bilər kotan nə çəkir.
 • Qaynayan qazan qapaq tutmaz.
 • Qaz uçdu, qarğa qondu.
 • Qazan daşanda çömçənin biri bir tümənə gedər.
 • Qazan deyər: dibim qızıldır, Çömçə deyər: bulanmışam çıxmışam.
 • Qazan qarası gedər, üz qarası getməz.
 • Qazan qazana deyər: üzün qara olsun!
 • Qazan olmayan yerdə güvəc də qazandır.
 • Qazan üstüörtülü qaynar.
 • Qazana nə qoysan çömçəyə o gələr.
 • Qazanan qazandığın yesə xan, bəy acından ölər.
 • Qazanc qudurdu, mayanı basdı.
 • Qazanclı yük yüngül olar.
 • Qazandığın darı olsun, çuvalın səbət?!
 • Qazanmayınca qazan qaynamaz.
 • Qazı ağadan alacağın olsun, nə verər, nə danar.
 • Qazı evində girdəkan boldur, amma sayı var.
 • Qazının çörəyini qarışqa da yeməz.
 • Qazının yanına tək gedən şad qayıdar.
 • Qədirbilməzin başmağın cütləyəndə deyər: o yana dur, gözümü çıxartmışdın.
 • Qəlb ki var, şüşədir, sındırma, yamamaq olmaz.
 • Qəlbdən-qəlbə yol olu.
 • Qələm düşmən əlindədir.
 • Qələm əyri kəsilsə də, doğru yazar.
 • Qələm qılıncdan itidir.
 • Qələm yazanı qılınc poza bilməz.
 • Qələmə gətirən eşşəyin qabıq gəmirən qoduğu olar.
 • Qələmin ucu – qılıncın gücü.
 • Qələndər dərd əlindən dağa çıxıb, görən deyir: bəxtəvər yaylağa çıxıb.
 • Qəlp mal yiyəsinə qayıdar.
 • Qəlp odur ki, qəlbindəkin deməyə.
 • Qəm dağı yerindən qopardar.
 • Qəm, hara gedirsən? Qəm yanına.
 • Qəm səni yeyər sən qəmi yeyincə.
 • Qəmli ürək ölməsə də, dirilməz.
 • Qərib dərdin tək ağlar.
 • Qərib dostu olmayandı.
 • Qərib it hürəndə özünə hürər.
 • Qərib it yeddi məhlədən qovular.
 • Qərib itin quyruğu qıçının arasında olar.
 • Qərib quşun yuvasını Tanrı öz əliylə tikər.
 • Qəribi baxışından tanıyarlar.
 • Qəribi vurmuşlar, “Vay, vətən” demiş.
 • Qəribin boynu bükük olar.
 • Qəribin dostu olmaz.
 • Qəribin kimsəsi yox, Allahı vardır.
 • Qəriblikdə ölənin börkü nişanə gedər.
 • Qəşənglik vardan olu, olmasa hardan olu.
 • Qətrandan olmaz şəkər, olsa da cinsinə çəkər.
 • Qəza ilə oyun olmaz.
 • Qəza işin işlər, bizə qalar təşvişlər.
 • Qəzadan qaçmaq olmaz.
 • Qıfıl oğru üçün deyil, doğru üçündür.
 • Qılıqlı quzu yeddi ana əmər, qılıqsız birindən də qalar.
 • Qılıqlı min ev yeyər, qılıqsız bir ev yeyə bilməz.
 • Qılınc da öz qının kəsməz.
 • Qılınc - qurşananın, at - minənindi.
 • Qılınc – Misir, arvad – yesir, döşənəcək – həsir.
 • Qılıncsız qırğına getdik.
 • Qırağına bax bezin al, nənəsinə bax qızın al.
 • Qırx bacanağı bir it parçaladı.
 • Qırx il oğru oldu, bir kərə haram yemədi.
 • Qırx ilin yolçusudur, indi soruşur cümə gecəsi nə vaxtdır.
 • Qırx illik balığa üzmək öyrədir.
 • Qırx quldur bir çılpağı soyammaz.
 • Qırx qurda bir aslan neyləsin?
 • Qırxında öyrənən gorunda çalar.
 • Qırqovul başını kola soxar, quyruğundan xəbəri olmaz.
 • Qısğı güclü olanda qorxaq bacadan qaçar.
 • Qısıla-qısıla behiştə gedincə öyünə-öyünə cəhənnəmə gedəsən.
 • Qısrağa yanan canım, day da dalınca getdi.
 • Qış çıxar, üzü qaralıq kömürə qalar.
 • Qış qışlığın yerdə elər, göydə eləməz.
 • Qışın qarı – yayın barı.
 • Qız ağacı – qoz ağacı, hər yetən bir selbə atar.
 • Qız alan alana kimi, qız verən ölənə kimi.
 • Qız alan göznən baxmasın, qulağıynan eşitsin.
 • Qız alanın ya bir çuval pulu gərək, ya bir çuval yalanı.
 • Qız anadan qorxmasa, öyüd almaz.
 • Qız evi – naz evi.
 • Qız evində danqır-dunqur, oğlan evinin xəbəri yox.
 • Qız qarıyanda dayısının boynuna düşər.
 • Qız qızanda tez soyuyar, vay ondan ki, dul qıza.
 • Qız yükü – duz yükü.
 • Qızı otaqlıya yox, papaqlıya ver.
 • Qızı özbaşına qoysan, ya halvaçıya gedər, ya nağaraçıya.
 • Qızı saldın beşiyə, cehizi çək eşiyə.
 • Qızım, sənə deyirəm, gəlinim, sən eşit.
 • Qızın döyməyən dizin döyər.
 • Qızın isməti – atanın dövləti.
 • Qızını vermə dəli dəvəçiyə, dəvəsi gedər, dəlisi qalar.
 • Qıznan qızıl gizlin gərək.
 • Qızıl Xızırı oynadar.
 • Qızıl inək qaraqabaq gəlinə süd verməz.
 • Qızıl qəfəsdən hər quşun tikdiyi yuvası xoş.
 • Qızıl quşun ayağında qumro olar.
 • Qızıl palçıqda da parıldar.
 • Qızıldan çarıq geysən, yenə adı çarıqdı.
 • Qızıldan taxtın olunca bir quruca baxtın olsun.
 • Qızıllı əli bıçaq kəsməz.
 • Qiblə pakdı.
 • Qisas qiyamətə qalmaz.
 • Qismət göydən zənbillə enməz.
 • Qismətdə olan gəlir.
 • Qismətdən artıq yemək olmaz.
 • Qismətdən qaçmaq olmaz.
 • Qiymətli yük yüngül olar.
 • Qoca at da arpa yeyər.
 • Qoca ayrı, qocaman ayrı.
 • Qoca qurd yuvasından əl çəkməz.
 • Qoca öküzü öldürmək olar, öyrətmək olmaz!
 • Qoca tülkü tora düşməz.
 • Qocanın biliyi, cavanın biləyi.
 • Qocalıq gəldi getməzdir, cavanlıq getdi gəlməzdir.
 • Qocalıq soruşmaz – gələr.
 • Qocalıqda yorğalıq.
 • Qocaya gedən quyruq yeyər, cavana gedən yumruq yeyər.
 • Qocaya gülən özünə gülər.
 • Qoç döyüşünə qoç dayanar.
 • Qoç igiddən qoç törər.
 • Qoçun buynuzu qoça ağırlıq eləməz.
 • Qoduq böyüyər, çulu böyüməz.
 • Qoduq böyüyər eşşək olar.
 • Qoduq hürkəndə anasından qabaq düşər.
 • Qohum gəlməyə-gəlməyə yad olar, yad gələ-gələ qohum olar.
 • Qohumun kimdir? Yaxın qonşun!
 • Qol əti qolda gedər, bud əti budda gedər.
 • Qoldan tutan azdır, yaxadan tutan çox.
 • Qolun sınığı boyuna yükdür.
 • Qonağa “get” deməzlər, altından palazı çəkərlər.
 • Qonağa hörmət elərlər, əyərçi kafər ola.
 • Qonağa üz versən, taxça-boxçanı gəzər.
 • Qonağı evə qoyan yox, şahqatarın mıxdan asır.
 • Qonağı gəlməyən evlər yıxılsa yaxşıdır.
 • Qonağı xan olanın anbarında arpa qalmaz.
 • Qonağı qonşuya tanıdarsan, hər ikisindən olarsan.
 • Qonağın ağzına baxarlar, atına yem verərlər.
 • Qonağın könlündən keçən ev yiyəsinin könlündən keçməz.
 • Qonağın ruzusu özündən qabaq gələr.
 • Qonağını əzizləyən itə də sümük atar.
 • Qonaq, çörək yeyirsən?
 • Qonaq, dur altını süpürüm.
 • Qonaq evinə motal yüklü gələn buğda yüklü gedər.
 • Qonaq əvvəl gələndə gül üstə oturar, sonra gələndə çul üstə, üçüncü dəfə gələndə, kül üstə.
 • Qonaq güclü olsa, ev yiyəsin evdən qovar.
 • Qonaq qonağı istəməz, ev yiyəsi heç birin.
 • Qonaq qonağın hesabın könlündə saxlar.
 • Qonaq özgə evində səliqəli olar.
 • Qonaq sevənin süfrəsi boş olmaz.
 • Qonaq umduğun yeməz, olduğun yeyər.
 • Qonaqsan – xoş gəlmisən, niyə əliboş gəlmisən?
 • Qonşu aşı dadlı olar.
 • Qonşu çırağı qonşuya işıq salmaz.
 • Qonşu iti qonşuya hürməz.
 • Qonşu, qonşu! – gəl savaşaq.
 • Qonşu qonşudan tez durmaq öyrənər.
 • Qonşu qonşunun itiyini bayatı çağıra-çağıra tapar.
 • Qonşu qonşuya baxar, canını oda yaxar.
 • Qonşu qonşuynan boğuşdu, qaraçıya fürsət düşdü.
 • Qonşu muncuğun oğurlayan gorda taxar.
 • Qonşu paxıl olmasa, bağ çəpəri neylər?!
 • Qonşu payı qarın doyurmaz.
 • Qonşuda bişər, bizə də düşər.
 • Qonşudan gələnnən öynəli olmaz.
 • Qonşum qonşu olsa, kor qızım ərə gedər.
 • Qonşum şah – mən də şah.
 • Qonşun tox – sən də tox.
 • Qonşuna genəş, bildiyini əldən vermə.
 • Qonşunu iki inəkli istə ki, özün də bir inəkli olasan.
 • Qonşunun quzusu qonşuya qoç görünər.
 • Qonşunun şamından işıq düşməz.
 • Qonşuya umud olan şamsız qalar.
 • Qora ikən möyüz oldum.
 • Qorx qorxmazdan, utan utanmazdan.
 • Qorx payızdan – qabağınca qış gəlir, Qorxma qışdan – qabağınca yaz gəlir.
 • Qorx Tanrıdan qorxmayandan.
 • Qorxağın səsi gur olar.
 • Qorxaq bəzirgan nə xeyir elər, nə ziyan.
 • Qorxaq daşın böyüyündən yapışar.
 • Qorxaq gündə yüz yol ölər, igid ömründə bir yol.
 • Qorxaq hər şeyi dörd görər.
 • Qorxaq qaçar hay gəlməmiş, çırmanar keçməyə çay gəlməmiş.
 • Qorxan bəzirgan olmaz.
 • Qorxan it uzaqdan hürər, yaxınnan quyruq bular.
 • Qorxu adama yalan dedirdər.
 • Qorxulu baş salamat olar.
 • Qorunan gözə çöp düşər.
 • Qovanın gücü varsa, qaçanın da Allahı var.
 • Qovurğanın yananı çatlar.
 • Qoy desinlər: Alabaş da yar yolunda can qoyur.
 • Qoy mən qaşoy götürüm, sən şıllaq at.
 • Qoy mənim inəyim südlü olsun, vursun sərnici sındırsın.
 • Qoyma xaldan xal olmaz, xal özü əsli gərək.
 • Qoyun da keçi ayağına gedərmiş.
 • Qoyun dediyin eşmə bağırsaqdır, dalısı heç üzülməz.
 • Qoyun deyir: məni çək xarabaya, səni çıxarım abadanlığa.
 • Qoyun qırxılıq altında qurdu unudar.
 • Qoyun quzusunun ayağını tapdamaz.
 • Qoyunu qoyun ayağından, keçini keçi ayağından.
 • Qoyunu qurda tapşırmazlar.
 • Qoyunun mələdiyin quzu mələməz.
 • Qoyunun yaxşısı gedib, keçi qalıb, adamın yaxşısı gedib, bici qalıb.
 • Qozbeli qəbir düzəldər.
 • Quda qudurub qızın aparıb...
 • Quduran gedər, gicişən qalar.
 • Qudurasan, qurbağa, gedir ilan vurmağa.
 • Qudurmuş köpəyin ömrü qırx gün olar.
 • Qul xatasız olmaz, ağa kərəmsiz.
 • Qul qulluqda gərək.
 • Qulluqçudan borc eləmə, ya toyda istər, ya yasda.
 • Qulun dediyi olmaz, Tanrının dediyi olur.
 • Qulaq asma, öz sözünü eşidərsən.
 • Qulaq deyər: gündə bir səs eşitməsəm, qalxana dönərəm.
 • Qumarı oynarlar eşqnən.
 • Qurban xətaya qalxandır.
 • Qurban olum o qana, üstündən bir gün keçə.
 • Qurban olum zərgərə, saldı məni pərgara.
 • Qurbanı biz elədik, yağış Qaradağa yağdı.
 • Qurd anılan yerə gələr.
 • Qurd daddığın bilər, udduğun bilməz.
 • Qurd dumanlı gün axtarar.
 • Qurd ilə qoyunun nə aşnalığı?!
 • Qurd ilə yeyər, yiyəsiylə şivənə oturar.
 • Qurd qaranlıq sevər.
 • Qurd qarıyanda köpəyin gülüncü olar.
 • Qurd qocalanda köpəyə gülünc gələr.
 • Qurd qonşusun yeməz.
 • Ã
 • Ãórä ãoyón yåməêäən töâáə åləməç
 • Q
 • Qurd quduranda elini qapar.
 • Qurd qurda dal çevirməz.
 • Qurd quzuya dəyməsə, quzu İsfahana gedər.
 • Qurd nə bilir ki, qatır bahadır.
 • Qurd öz örüşündə ac qalmaz.
 • Qurd sürüyə gələndə tək qoyunlunun qoyunun aparar.
 • Qurd tutduğu yerdən qanıq olur.
 • Qurd tükün dəyişər, xasiyyətin dəyişməz.
 • Qurd yırtdığın bilər, udduğun bilməz.
 • Qurd yuvasından sümük əskik olmaz.
 • Qurda dedilər: səni çoban seçəcəklər, dedi: bəlkə məni aldadırsız?
 • Qurda qonaq gedən köpəyini yanına alar.
 • Qurda qoyun tapşırmaq olmaz.
 • Qurda nə qədər yem ver, yenə gözü meşədədir.
 • Qurda sən tikmək öyrət, yırtmaq dədəsi peşəsidir.
 • Qurddan çoban olmaz.
 • Qurddan qorxan qoyun saxlamaz.
 • Qurddan olan qurd olur, əgər adamnan da böyüsə.
 • Qurddan törəyən qurd olur.
 • Qurdu görmək mübarək, görməmək daha mübarək.
 • Qurdu nə qədər bəsləsən, yenə gözü meşədədir.
 • Qurdun adı, yesə də, qurddur, yeməsə də.
 • Qurdunan qoyun olmaz, qılıncınan oyun.
 • Qurdluca paxlanın qurdluca alıcısı olar.
 • Qurdun səbəbinə quş da yeyər.
 • Quru qurbağası dəniz tanımaz.
 • Quru oduna yaşlar yanar, alışar daşlar yanar.
 • Quru süfrəyə nə bismillah?!
 • Quru torbayla at bir kərə tutular.
 • Quru-quru qurbanın olum.
 • Qurumuş ağacın kölgəsi olmaz.
 • Quş dimdiyindən, insan dilindən.
 • Quş qanadı ilə, adam adı ilə.
 • Quş qızıl qəfəsdə olsa, yenə dustaqdı.
 • Quş quşnan tutular.
 • Quş özü nədir, şorbası da nə ola?!
 • Quş var ətin yeyərlər, quş var ət yedirərlər.
 • Quş yuvasından uçar.
 • Quşa qızıl qəfəs zindandır.
 • Quşlara xəbər gəldi, gecəquşu qanadını göstərdi.
 • Quşun bəzəyi lələkdi, insanın bəzəyi bilikdi.
 • Quşqun olub quyruğa keçincə, yüyən ol ağıza keç.
 • Quyruğun kəsməklə tula köpək olmaz.
 • Quyu qazıyan! Dərin qaz, gen dur, özün düşərsən.
 • Quyuya su tökməklə sulu olmaz.
 • Quzu otaranımız da var, yun darayanımız da.
 • Quzunun taxsırı – qurdun acımasıdı.
 • Quzusuna qıymayan kabab yeyə bilməz.
 • Qürbətdə keçən ömür ömür sayılmaz.
 • L
 • Laçın balasın verməz, bəlkə zorla alarlar.
 • Laçın qalada balalar.
 • Lahıcı sel apardı, elə deyirdi: qiblə pakdı.
 • Laxlayan daş ərkdə qalmaz.
 • Lalın dilini anası bilər.
 • Laylayı bilirsən, niyə yatmırsan?
 • Leş görəndə qarğa quzğuna dönər.
 • Lələ köçüb, yurdu qalıb.
 • Lənət heçə.
 • Ləzgiyə dedilər: can şirindi, bəkməz? Dedi: iki dostun arasına girmağ olmaz.
 • Ləzgiyə dedilər: göyə çıxa bilərsənmi? Dedi: bəkməz yesəm çıxaram.
 • Loxma qarın doyurmaz, məhəbbət artırar.
 • Lotu lotunu tapmasa, qara geyər, yaslı olar.
 • Lotu lotunun sözünə inanar.
 • Lotuluq tərg götürməz.
 • Löyünsüzə böyüklük eləmək olmaz.
 • Lüleyin aftafa yerin tutar, girov qoyanda – alan olmaz.
 • Lütün dərdi olmaz.
 • Lütdən kəsən harda yeyəcək?!
 • M
 • Mal adama həm dostdur, həm düşmən.
 • Mal gedər bir yana, iman gedər min yana.
 • Mal itdi, iman itdi.
 • Mal yiyəsinə oxşamasa haramdı.
 • Malı gedənin imanı da gedər.
 • Malı qırov öldürər, qışın adı bədnamdır.
 • Malı mal yanında tanıyarlar.
 • Malı yox - oğru apara, imanı yox - şeytan apara.
 • Malım budu, yarısı sudu, alsan da budu, almasan da.
 • Malın əziz tutan canın zəlil tutar.
 • Malın mal olunca bazarın bazar olsun.
 • Malın tapıldı, üzün qara oldu.
 • Malın yeməzin malını yeyərlər.
 • Malını bəylər apardı, camalına nə oldu?!
 • Malını itlər yeyər, canını bitlər.
 • Malını yaxşı saxla, qonşunu oğru tutma.
 • Mamaça çox olanda uşaq tərs gələr.
 • Matahın matah olunca bazarın bazar olsun.
 • Maya doğar, nər doğmaz.
 • Mayasız fətir olar.
 • Mehtərin səsi uzaqdan xoş gələr.
 • Meşə çaqqalsız olmaz.
 • Meşədə ağacın düzün seçərlər.
 • Meşəyə gedən öz ağacın kəsər.
 • Meşəyə od düşəndə quru da yanar, yaş da.
 • Meyxanaçıdan şahid istədilər, sərxoşu göstərdi.
 • Meyxanaçının şahidi üzümayaqlayan olar.
 • Meymuna dedilər oyna, dabanını qovzadı.
 • Meymunun su xırtdanağına çıxanda balasını ayağının altına alar.
 • Meyvəli ağaca daş atan çox olar.
 • Məclisdə yerin tanı, deməsinlər – dur burdan!
 • Məcnun kimi dərs oxuyan axır vəlleylidə qalar.
 • Məhəbbət gözdə olmaz, könüldə olar.
 • Məkkədən gələn mən, xəbər verən sən!
 • Mən Allah-Allah ilə day öyrədirəm, sən papaq atıb hürküdürsən?!
 • Mən balamı istərəm, balam istər balasın.
 • Mən belə holavar eşitməmişəm.
 • Mən billəm hansı inəyin buzovusan.
 • Mən bu evin öküzüyəm, istər kotana qoşsunlar, istər cütə.
 • Mən deyirəm axtayam, bu soruşur: oğlun, uşağın nəyin var?!
 • Mən dəli, anam dəli, bir dəli bacım da var.
 • Mən qurd isəm – alıram, mən çobanam – vermirəm.
 • Mən mürdəşirəm, yuyaram, istər cənnətə getsin, istər cəhənnəmə getsin.
 • Məndə elə tale hayandadı, oynaş qoynuna girəm, qonşum da üstümü örtə.
 • Məndən sənə öyüt: dənini özün üyüt.
 • Mənə bax nə gündəyəm, yara bax – nə sallanır.
 • Mənə bitməz iş deyir, adımı qoyur yarıtmaz.
 • Mənə dəyməyən qurd min yaşasın.
 • Mənəmlik şeytana yaraşır.
 • Məni aparan suya dərya deyərəm.
 • Məni bir ilan çaldı, dilimi bilən çaldı.
 • Məni xublara möhtac, gözüm, sən eləmisən!
 • Məni sayanın quluyam, saymayanın ağası.
 • Məni yeməyən qurda köpək demərəm.
 • Mənim bişmiş aşıma su calama.
 • Mənzil yaxın, kira çox, bunda bir əlamət var.
 • Mərd ələ yapışar, namərd ayağa, haray!
 • Mərd əli kasad olmaz.
 • Mərd igidlər süfrə açar, ad alar.
 • Mərd kişi çörəyini daşdan çıxardar.
 • Mərd qədrini mərd bilər.
 • Mərd mərdə qənim olar, Mürtəza Əli hər ikisinə.
 • Mərd özündən bilər, namərd özgədən.
 • Mərdə arxa çevir, namərdə vermə yaxa.
 • Mərdə güllə dəyməz heç kürəyindən.
 • Mərdi qova-qova namərd eləmə.
 • Mərdimazarı axtarmaqla deyil, rast gəlməklədir.
 • Mərdin gözü tox olar, namərdin gözü ac.
 • Mərdin qapısı açıq olar!
 • Mərdin paxılı deyilsən ki?
 • Mərəkdə itəni döllükdə axtar.
 • Mərifət manqura dəyməz, simüzər dövranıdır.
 • Məscid qapısıdır, nə sökmək olur, nə yandırmaq.
 • Məscid tikilməmiş kor əsasın dayadı.
 • Məscidin qapısı açıqdır, itin də həyası gərək.
 • Məsəldə münaqişə olmaç.
 • Məzlumun ahı, devirər şahı.
 • Milçək şirəyə yığışar.
 • Milçəyin oluşu bir şey deyil, di gəl ürək bulandırır.
 • Min bilsən, bir biləndən xəbər al.
 • Min qapıda duz dadan bir qapıda bənd olmaz.
 • Min ulduz var, bircə ay.
 • Min yeyənin olsun, bir deyənin olmasın.
 • Minarəyə xərci çıxmayan deyər bəs yerdən göbələk çıxıb.
 • Mindin atın sağrısına, qatlaş yanının ağrısına.
 • Minmə qoduq, vermə cərimə.
 • Mis ki gəldi, saxsı, qaç!
 • Mis sındı, ya cingildədi.
 • Miyançının kisəsi gen olar.
 • Molla alacağın unutmaz.
 • Molla bəyə qoşuldu, xalqın evi yıxıldı.
 • Molla evindən aş çıxmaz, kor gözdən yaş.
 • Molla halvanı gördü, yasini unutdu.
 • Molla Nəsrəddin sağ ola, eşşəklərin qurd yeyə?!
 • Molla olmaq çox hasand, adam olmaq çox çətin.
 • Molla tuluq zurnasıdı, qarnı dolmasa səsi çıxmaz.
 • Mollanı iki yerə çağıranda bağrı çatlar.
 • Mollaya dedilər: qonşuda bir kasıb ölmüş, dedi: naxoşam.
 • Motala dadanan köpək bir də gələr.
 • Murdar əsgiyə od düşməz.
 • Murdarı murdar aparar.
 • Muzdur, yerində düz dur.
 • Müftə sirkə baldan şirin olar.
 • Müxənnətin üstünə getmə, igid edərsən.
 • Mülk satan qırx gün tox olar.
 • Mürdəşir haqqı ilədir, ölü necə olur olsun.
 • Mürüvvətə əndazə olmaz.
 • Müştəridə göz olsa, satan acından ölər.
 • N
 • Nacins ağac düyünlü olar.
 • Nacins qarpızın toxumu çox olar.
 • Nahaq qan yerdə qalmaz.
 • Naxır yerli-dibli yoxdur, bu, ala dana axtarır.
 • Naxırçı qızı naxırçı çörəyi arzular.
 • Naxırçı qızından xanım olmaz.
 • Naxırçı qızını verdi, torba dağarcığı da üstəlik.
 • Naxırçının könlü naxır çörəyi istər.
 • Nalını almamış mıxını çalma.
 • Namaz qıla-qıla yıxdın öyümü, indi başlamısan Haca getməyə.
 • Namərd yoldaşından görər, mərd Allahından.
 • Namərdə tuş olanın ciyəri qana dönər.
 • Namərdi bir gördün, bir də görsən, namərdsən.
 • Namərdin çörəyi dizinin üstə olar.
 • Namərdin gözü dar olar.
 • Namərdin sözünü söz eləmək olmaz.
 • Namusu itə atdılar, it yemədi!
 • Naşıya zurna verəndə yoğun başından yapışar.
 • Necə baxım gözüm gəlin gözünə oxşasın?!.
 • Necəsən qanmayım atan yansın!
 • Neylərəm qızıl teşti içinə qan qusam.
 • Neylərəm o imanı ki, yarısı qardaşa yanmaya.
 • Neyləyirəm qızıl taxtı, bir qızıl baxtım olsa.
 • Neyniyəsən düz əyrini kəsəcək.
 • Nə ağacı tovla, nə iti hürdür.
 • Nə altda unsan, nə üstdə kəpək.
 • Nə artsa çiydən artar, bişmişdən heç nə artmaz.
 • Nə azğın ol asıl, nə məzlum ol basıl.
 • Nə bağım var, nə də çaqqalla davam.
 • Nə balın yeyirəm, nə bəlasın çəkirəm.
 • Nə biçinin biçirəm, nə ayranın içirəm.
 • Nə çapağım var çapam, nə bəxtim var tapam.
 • Nə çiy yeyim, nə də qarnım ağrısın.
 • Nə daş atdın ki, qolun da ağrısın.
 • Nə dərin suya gir, nə Xıdır Nəbini çağır.
 • Nə dəvənin südün istə, nə ərəbin üzün gör.
 • Nə diriyə hay verər, nə ölüyə pay.
 • Nə əkərsən, onu biçərsən.
 • Nə əmmirəm, nə əmişdirmirəm.
 • Nə gələndən üz çevir, nə gedəni qovar ol.
 • Nə işim naqabilə söz deyəm; damağına ya dəyə, ya dəyməyə.
 • Nə itələ yıx, nə çək durğuz.
 • Nə qanır, nə qandırır.
 • Nə qədər eşşəyi vardı, palan axtarırdı, palanı tapan kimi eşşəyi kürd yedi.
 • Nə qorx, nə də qorxunu ürəyindən çıxart.
 • Nə sal ilədir, nə mal ilədir, gülüm, ululuq kamal ilədir.
 • Nə söyüd ağacından bar, nə arsızdan ar.
 • Nə şaşqın ol basıl, nə daşqın ol asıl.
 • Nə şiş yansın, nə kabab.
 • Nə titrərsən, əllərim, verməyincə ala bilməzsən.
 • Nə tökərsən aşına, o çıxar qaşığına.
 • Nə ucudu, nə ortası, qırılıb qarın qartası.
 • Nə umursan bacından, bacın ölür acından.
 • Nə varlıya borclu ol, nə yoxsuldan alacaqlı.
 • Nə versən adındı, nə yesən dadındı, qalanı yadındı.
 • Nə yada sirrini ver, nə namərdə bel bağla.
 • Nə yaraşır arığa, gedə girə qoruğa?!
 • Nə yardan doyur, nə əldən qoyur.
 • Nə yaş olub sıxılmalı, nə quru olub qırılmalı.
 • Nə yatdı ki, nə yuxu görsün?!
 • Nə yatdıq, nə uzandıq, hazır oğlan qazandıq.
 • Nə yoğurdum, nə yapdım, hazırca kökə tapdım.
 • Nə zalım ol asıl, nə miskin ol basıl.
 • Nəcabət adamın zatında olar.
 • Nəciblik canda deyil, qandadı.
 • Nəfəsə Haqdan gəlir.
 • Nəfs nəfsdir, bədnəfsin adı bədnamdı.
 • Nərin dizi bağlı gərək.
 • Nisyə çaxır içən iki yol keflənər.
 • Nisyə girməz kisəyə.
 • Niyə elə yerdə yatıram ki, altıma su çıxsın?!
 • Niyyətin hara – mənzilin ora.
 • Nökər nədi, bekar nədi.
 • Nökərsən, niyə bekarsan? Aç qapını, ört qapını.
 • Növbə yetimə çatanda qaşığın dəstəsi sınar.
 • Nuh deyər, peyğəmbər deməz.
 • O
 • O baş qorxsun ki, dost yolunda dayanmaz.
 • O dağa yağar, bu dağa yağar, axırda da bura yağar.
 • O gəlsə daşla, sən get aşla.
 • O hacı, bu hacı, kim olacaq boyaqçı?!.
 • O haqverməzdi, bu haqbatırmaz.
 • O qardan bizim də qapıya yağar.
 • O qədər dövlətli deyiləm ki, ucuz şey alam.
 • O qədər küp yanında küpəçələr sınıb ki?!
 • O şahlıq dəvəsidi ki, yüklənməz.
 • O – verdiyin and, bu da buyurduğun qulluq.
 • Oba durdu köçməyə, qarı durdu gəzməyə.
 • Oba köçüb, yurd ağlayır.
 • Oba yiyəsiz qalanda donuz təpəyə çıxar.
 • Oba yox, qara yox, səndən başqa çara yox.
 • Obalar bizə, biz obalara.
 • Ocağın altdan köz, adamın altdan söz.
 • Ocaq içindən tutuşar.
 • Ocaq közsüz olmaz, gəlin sözsüz.
 • Ocaqdan kül əskik olmaz.
 • Od, düşdüyü yeri yandırar.
 • Od hər yana düşsə özünə yer açar.
 • Od olmasa tüstü çıxmaz.
 • Oddan kül törər, küldən nə törər?
 • Oddan, sudan yenə qar amannıdı.
 • Odla pambığın nə aşnalığı?!
 • Odu söndürüb külü ilə oynamazlar.
 • Oduna gedər Daşdəmir, suya gedər Daşdəmir, üzüvü yusun mürdəşir.
 • Oğlan doğdum – oydu məni, qız doğdum – soydu məni.
 • Oğlan evlənər, bəy oldum sanar.
 • Oğlanı kamal ilə, qızı camal ilə.
 • Oğru anası gah döş yeyər, gah döşünə vurar.
 • Oğru elə bağırdı, doğrunun bağrı yarıldı.
 • Oğru elə bilər, hamı oğrudur.
 • Oğru ev olmaz, ev yiyəsini evlilikdən salar.
 • Oğru əyri kolda gizlənər.
 • Oğru it xoflu olar.
 • Oğru it özünü bildirər.
 • Oğru qalana yanar, mal sahibi gedənə.
 • Oğru ol, xoşu ol, dilin olsun.
 • Oğrudan qalanı rəmmal aparar.
 • Oğrudan oğruya halaldır.
 • Oğrunu oğru əliylə tutarlar.
 • Oğruya and verdilər, evinə muştuluqçu getdi.
 • Oğul atadan görər, süfrə açar.
 • Oğul atanın kövşənin əkər.
 • Oğul düşmən qapısına aparar.
 • Oğul yönlü olsa neynir ata malını, Yönsüz olsa neynir ata malını?!
 • Oğulun əfəli qohum yerdən qız alar.
 • Oğurluğa dayın evinə get, tutulanda döyülmə.
 • Oğurluğa getsən, insafı əldən qoyma.
 • Oğurluğun əvvəli, o da ay işığında.
 • Oğurluq ilə çəngilik qırx gün gedər.
 • Oxuduğunu demə, anladığını de.
 • Oxunu atıb yayını gizlətmə.
 • Olacağa çarə yoxdur.
 • Olan yerdən olacaq.
 • Olan yerdən umarlar.
 • Olanda göz qızarar, olmayanda – üz.
 • Olar aşım suyu, olmaz başım suyu.
 • Oldu ilə öldüyə çarə yoxdur.
 • Olma gözəl, inciməyəsən.
 • Olmuş olacaqdan eyidir.
 • Orağı kürk vaxtı, kürkü oraq vaxtı alarlar.
 • Orta oyunu orta yerdə oynanar.
 • Ortada gedən dananı qurd yeməz.
 • Ortaqlı malı xalq yeyər.
 • Ortaqlı toyuqdan yalnız yumurta yaxşıdır.
 • Ortalıq qazanı qaynamaz.
 • Oruc tutma, namaz qılma, işin belə rast gətirsin?!.
 • Oruc tutmayanın oğluna Ramazan adı qoyarlar.
 • Ot öz kökü üstə bitər.
 • Ot yolun gah altında bitər, gah üstündə.
 • Otumu otdarsan, kəvşəyimi gətirə bilməzsən.
 • Otuz iki dişdən çıxan otuz iki məhləyə yayılar.
 • Ovçu neçə al bilsə, ayı da onca yol bilir.
 • Ovçu ovda, yolçu yolda gərək.
 • Ovçuya dağı nişan verdilər, ovu nişan verməzlər.
 • Ovu bərəsində vurarlar.
 • Ovurdunda yaxşı yer eləyibsən, baqqal armud versə.
 • Oyağı gözündən elər, yayağı dizindən.
 • Oynamaq bilməyən yerim dardır deyər.
 • Oynamayın, gülməyin, kəndə təzə darğa gəlib.
 • Oynaş yanınnan gəlib ər başı yarır.
 • Oynaşa umudlu olan arvad ərdən olar.
 • Oynayıram, gülürəm, heç oynaş yadımdan çıxmır.
 • Ö
 • Öküz cırıldamaqdan boyunduruq cırıldayır.
 • Öküz dəvəcən olanda, dəvə dağcan olar.
 • Öküz öldü, ortaq ayrıldı.
 • Öküzlüyə gön borc verərlər.
 • Öküzü durğuzub altından buzov istəməzlər.
 • Öküzü ölənə yol göstərən çox olar.
 • Öküzün böyüyü pəyədə qalıbdır.
 • Öküzün cütə getməyəni ətlik adına satılar.
 • Öküzün qaşqasını döyərlər.
 • Öküzün qocalanı dana-buzova qoşular.
 • Öl mənim üçün, ölüm sənin üçün.
 • Öldürən ox, günahkar ox atan.
 • Öldürrəm deyəndən qorxma, ölləm deyəndən qorx.
 • Ölən ilə ölmək olmaz.
 • Ölən inək südlü olur.
 • Ölən öldü, vay qalanın halına.
 • Ölənin borcunu baqqal dirilərə yüklər.
 • Ölər Koroğlu, getməz bu yerdən.
 • Ölmə eşşəyim, ölmə, yaz gələr yonca bitər.
 • Ölmək ölməkdir, xırıldamaq nə deməkdir?!
 • Ölmüş eşşəyi axtarır nalını çıxartmağa.
 • Ölmüş inək südlü olar.
 • Ölü dağı çəkilər, diri dağı çəkilməz.
 • Ölü dərdi dərd olmaz, haray dirinin dərdidi.
 • Ölü kimi ölginən, mürdəşir kimi yuyum.
 • Ölü mənimdi, ayağını yeyirəm.
 • Ölü öldü, diriyə dirilik gərək.
 • Ölüdən şeytan da əl çəkib.
 • Ölülər elə bilir, dirilər halva yeyirlər.
 • Ölüm haqq, miras halal.
 • Ölüm qaşla göz arasındadır.
 • Ölüm var ölüm kimi, ölüm var zülüm kimi.
 • Ölüm-dirim bizim üçündür.
 • Ölümdən başqa hər şeyə çarə var.
 • Ölümü görəcəksən ki, bayılmağa da razı olasan.
 • Ölümün atı çaparaq olar.
 • Ölünü öz xoşuna qoysan, vurar kəfəni batırar.
 • Ölünün böyüyü kiçiyi olmaz.
 • Ölüsü olan bir gün ağlar, dəlisi olan hər gün ağlar.
 • Ölüsü ölən kiridi, yasa gələn kirimədi.
 • Ömür qarısa da, könül qarımaz.
 • Ördək qaz yerişi yeriyəndə paçası aralı qalar.
 • Örkən nə qədər uzun olsa, yenə dolanar doğanaqdan keçər.
 • Örtülü bazar – dostluğu pozar.
 • Öyrənən ağız çərəzsiz qalmaz.
 • Öyrənməyə ar olmaz.
 • Öyündə yox urvalıx, könlündən keçir koyxalıx.
 • Öz çörəyini özgə süfrəsində yemə.
 • Öz daş-tərəzisiynən çək.
 • Öz evində başın bağlaya bilməz, özgə evində gəlin başı bağlar.
 • Öz əliylə öz ayağına balta çalır.
 • Öz gözündə bayquşun balası tavusdan gözəldir.
 • Öz gözündə tiri görmür, özgə gözündə qıl axtarır.
 • Öz köyşənində otlayan mal ac qalmaz.
 • Öz qədrin bilməyən özgə qədrin heç bilməz.
 • Öz qurdu özünü yeyibdi.
 • Öz-özünü bəyənən ağam vay!
 • Özü it oğludur, amma indi qurd basır.
 • Özü lölük olanın kisəsinin dibi dəlik olar.
 • Özü özünə elədiyini el yığıla eləyə bilməz.
 • Özü üçün yatır, özgələr üçün yuxu görür.
 • Özü yıxılan ağlamaz.
 • Özümə yer elərəm, gör bir sənə neylərəm.
 • Özün etdin özünə, külü səpdin gözünə.
 • Özündən yuxarı baxanda özündən aşağı da bax.
 • Özünə baxma, sözünə bax.
 • Özünə bir iynə, yoldaşına çuvalduz.
 • Özünə qıymadığını özgəyə qıyma.
 • Özünə umac ova bilmir, başqasına əriştə kəsir.
 • Özünə yeyər, özgəyə minnət qoyar.
 • Özünü tanımayan Allahın da tanımaz.
 • Özünü yorulmuş bilsən, yoldaşını ölmüş bil.
 • Özgə ağzına baxan ac qalar.
 • Özgə atına minən tez düşər.
 • Özgə buzovu çatı qırar.
 • Özgə danasını bağlıyanın çatısı əlində qalar.
 • Özgə evində tülküdür, öz evində aslan.
 • Özgə əlində kömbə böyük görünər.
 • Özgə qapısın bağlı istəyənin öz qapısı bağlı qalar.
 • Özgə özgənin namazın dəstəmazsız qılar.
 • Özgə özgənin ölüsün holavarnan ağlar.
 • Özgə pilovundan bizim şorba yaxşıdır.
 • Özgənin qarğası özgəyə qırğı gəlir.
 • Özgənin yaman gününə gülən, öz gününə ağlar.
 • Özgəyə quyu qazan özü düşər.
 • P
 • Padarın ulağı zağada yatar, qonağı çöldə.
 • Padşahı da arxasınca söyərlər.
 • Padşahın ayağı dəyən yerdə yeddi il ot bitməz.
 • Padşahsız nağıl olmaz.
 • Paxıl artsa, qurd artar.
 • Paxıl olma, qüssən olmasın.
 • Palaza bürün, elnən sürün.
 • Paltarın çirki yumaqla, ürəyin çirki deməklə.
 • Pambıq satan ağ itdən qorxar.
 • Pambıqçının ağ itdən zəhləsi gedər.
 • Pampağa papağı ağırlıq eləyər.
 • Papağı isti-soyuqdan ötrü qoymurlar.
 • Papaq namus üçündür.
 • Papaqçının könlü olsa, bir dəridən doqquz papaq tikər.
 • Paslı dəmirdən qılınc olmaz.
 • Payını yalqız yeyən tayın yalqız qaldırar.
 • Peyğəmbərlərdə bəs niyə Cərcisi tapdın?!
 • Pəzəvəngin axırı dərviş olar.
 • Pıç-pıç ev yıxar.
 • Pıç-pıç Mustafa xanı qaçırtdı.
 • Pilovun yağlısın yeyən yaxşı fatihə oxuyar.
 • Pinəçinin mayası iynəynən bizdi.
 • Pis günün ömrü az olar.
 • Pis olmasa, yaxşının qədri bilinməz.
 • Pis söz yiyəsinə qayıdar.
 • Pisi dalına mindir, ya dalına min, ikisi də birdir.
 • Pisliyi torpağa əkdilər, göyərmədi.
 • Pişik atası xeyrinə siçan tutmaz.
 • Pişik balasını istədiyindən yeyər.
 • Pişik balasını külə bulayıb yeyər.
 • Pişik olmayan yerdə siçanlar baş qaldırar.
 • Pişiyi dara qısnayanda dönər üzünü cırmaqlar.
 • Pişiyin ağzı ətə çatmayanda deyər qoxuyubdu.
 • Pişiyin dərdi iti öldürər.
 • Pişiyin gözü siçan deşiyində olar.
 • Pişiyin könlü samanlıq idi, it də qovdu saldı samanlığa.
 • Pişiyin qonaq yeri samanlıqdır.
 • Pitiklə donuz darıdan çıxmaz.
 • Piyada atlıya gülməsə, bağrı çatlar.
 • Piyadanın qaydasıdır atlıya gülər.
 • Polad sınar, əyilməz.
 • Pul can yonqarıdır.
 • Pul kəsəni qılınc kəsməz.
 • Pul verəndə mollanı meçiddə aldadallar.
 • Pulda vəfa olsaydı, əldən-ələ keçməzdi.
 • Pullu adamdan bəla da qorxar.
 • Pulu pul qazanar, yaxşı igid palçıq basar.
 • Pulun getdiyinə baxma, işin bitdiyinə bax.
 • Pulun verən mal alar, heç verməyən nə alar?
 • R
 • Rahat durmayan narahat olar.
 • Rahatlıq istəyən adam – kar, kor, lal gərək.
 • Ramazanda yalan deyən bayramda üzü qara çıxar.
 • Rast gəlməyən işə peşiman olma.
 • Rəhbərə yol görsətmə.
 • Rəhmət yazana, lənət pozana.
 • Rəngimə bax, əhvalımı xəbər al.
 • Ruzi həllacbazarda gəzir.
 • Ruzi qismətnən gələr.
 • Ruzi olsun, ocaqda olsun.
 • Ruzinin gələn vaxtı köpəyi yuxu tutar.
 • S
 • Sabun qara palazı ağartmaz.
 • Saçı ölünün üstə kəsərlər.
 • Sadağa qada qaytarar.
 • Sadağa saraydan çıxmaz.
 • Sadağa verən əllər dərd görməz.
 • Sağ armud sapdan düşməz.
 • Sağ əl verəni sol əl gərək bilməsin.
 • Sağ əlin sol ələ xeyri yoxdu.
 • Sağ gözü sol gözə möhtac olmasın.
 • Sağ gözü tut, sol gözdən ona işıx yoxdu.
 • Sağalsa həkiməm, sağalmasa mən kiməm?
 • Sağlığında kor Fatma, öləndə badam gözlü?!
 • Sağlığında nəydi ki, sayrılığında nola?!
 • Sağmal inək bizdə, satdıq yağ sizdə.
 • Sağsağan kəkliyə baxar, öz yerişin itirər.
 • Sahibindən qabaq bostana girmə.
 • Sahibsiz qoyunu qurd yeyər.
 • Saxla gönü, gələr günü.
 • Saxla samanı, gələr zamanı.
 • Saxsıya verə-verə çıxdı misin bahası.
 • Sakitliklə olan iş qışqırıqla başa gəlməz.
 • Saqqal feyz olsaydı, keçi şeyxlik elərdi.
 • Saqqalım yoxdu, sözüm ötmür.
 • Salam Allahın adıdır.
 • Salavat gücə bağlıdı.
 • Sallaqxana köpəyi arsız olar.
 • Saman sənin deyil, samanlıq ki sənindi.
 • Samanın tüstüsü göz çıxardar.
 • Sambalı xoş, içərisi boş.
 • Sanılı pul durumsuz olar.
 • Sap üzülən yerdən qırılar.
 • Sarı yağnan yağlayır, sarımsağnan dağlayır.
 • Sarımsağı gəlin eləmişlər, qırx gün qoxusu çıxmamış.
 • Sarsaqlar olmasaydı, yaltaqlar acından ölərdi.
 • Satdığın kimi al.
 • Savab tökülüb, yığanı yoxdur.
 • Savaşanda barışmağa da üz yeri qoyarlar.
 • Sayanın quluyam, saymayanın ağası.
 • Saydığını qoy kənara, gör fələk nə sayır.
 • Sayğısız igidi düşmən aldadar.
 • Saymaz it adam tutar.
 • Sel gətirən ucuz olar.
 • Selbəni meyvəli ağaca atarlar.
 • Sevənin gözü kor olur.
 • Sevgi od deyil, amma oddan yamandır.
 • Sevgi adamı selə verər.
 • Sevindim – quşum var! Quşum var! Aralığa çıxdı sərçə balası.
 • Seyid cəddinə arxayın olar.
 • Səbir acıdır, meyvəsi şirin.
 • Səbir ağacı hər bağda göyərməz.
 • Səbir Allahdan, səbirsizlik Şeytandan.
 • Səbir cənnət açarıdı.
 • Səbir eləyən muradına yetişər.
 • Səbir eyləyənin ağzı bal dadar.
 • Səbir eylərəm, səbir daşı, çatladı ürəyim başı.
 • Səbir ilə halva olar, ey qora, səndən.
 • Səbir-səbir, axır bir sınıq qəbir.
 • Səhər günüylə qızmayan axşam günüylə qızınmaz.
 • Səhvi dəyirmançı elər; buğda aparar un gətirər.
 • Səksən doxsan, bir gün yoxsan.
 • Sən ağa, mən ağa, inəkləri kim sağa.
 • Sən ağacı əlinə al, oğrunu it qapacaq.
 • Sən ağacı götür, suçlu özün bildirər.
 • Sən baş vurdun, mən ayaq, gəl bunu ortalayaq.
 • Sən bizim nəhrəmizi çalxala, mən gedim bəylik evinin nəhrəsini çalxalamağa.
 • Sən burda dur, yamanca, mən bir yaxşısın tapılınca!
 • Sən doğru ol, əyri bəlasın tapar.
 • Sən gördüyün ağaclar kürəkliyə kəsildi.
 • Sən gündüz gedən yolları mən gecə ilə gəlmişəm.
 • Sən haqnan ol, haqq da sənlə olar.
 • Sən ki qorxursan pişikdən, niyə çıxırsan deşikdən?
 • Sən qurd isən, al görüm, mən çobanam, vermərəm.
 • Sən məni atının tərkinə almırsan, mən səni itimin tərkinə almaram.
 • Sən mənim bir üzümü ağart ki, mən də sənin iki üzünü ağardım.
 • Sən oxuyanları mən toxumuşam.
 • Sən razı, mən razı, nə qələt eləyir qazı?!
 • Sən saydığını say, gör fələk nə sayır.
 • Sən sözü at, yiyəsi özü götürər.
 • Sən yediyini bilməsən, mən doğradığımı bilirəm.
 • Səndən ehtiyacı olanı başqasına möhtac eləmə.
 • Səndən hərəkət, məndən bərəkət.
 • Səndən qüvvətli ilə tutuşma.
 • Səndən ötrü xəstə olana sən öl.
 • Sənə güvəndiyim dağlar, sənə də qar yağarmış.
 • Səni istərəm, çox istərəm, bir gözünü yox istərəm.
 • Səni səndən soruşmazlar, eldən soruşarlar.
 • Sənin atın mənim arpamın gücünə yorğa gedir.
 • Sənin həftəndən motal olmaz.
 • Sənin üçün ya bağa yarpağı, ya quzu qulağı.
 • Səninki səndə, mənimki məndə.
 • Sənətə kəc baxan ac qalar.
 • Sənətinə kim xor baxar, boynuna torba taxar.
 • Sərçə dağdan küsüb, dağın da xəbəri yox.
 • Sərçə nədi, bildirçinə don biçə?!
 • Sərçədən qorxan gərək darı əkməsin.
 • Sərçənin nəğməsi yox, civ-civi çox.
 • Sərv ağacı nə qədər uca ola, əsli yoxdu, budağında bar olmaz.
 • Sıyıq ilə yıxılan ev aş bişir viran olsun.
 • Siçan görəndə pələngə oxşayan pişik pələng görəndə siçana dönər.
 • Siçan olmamış dağarcığı dəlir.
 • Siçana dedilər: Bu deşikdən çıx, gir o deşiyə, beş min altun verək sənə! Siçan dedi: Bunda nə var? mənzili yaxın, pulu çox?!
 • Siçandan olan torba kəsər.
 • Sidq ilə qara daşdan mətləb almaq olar.
 • Sifariş ilə hac qəbul olmaz.
 • Sirkə nə qədər tünd olsa öz qabını çatladar.
 • Sirkə-sarımsağını hesab eləyən, paça yeməz.
 • Sirr açandan el qaçar.
 • Sirrivi vermə yaruva, yaruvun da yarı var.
 • Siyavuş qanıdı – yatmaz.
 • Sizin evdə yeyək, bizim evdə oynayaq.
 • Sizin qazanınız var, biz vuraq güvəcimizi sındıraq?!
 • Soğan göyərdi, dedi: mən də bir güləm.
 • Soğan seyrək olduqca başı yekə olar.
 • Soğan yeməyibsən, için niyə göynəyir?!
 • Sonalayan ya kora, ya keçələ.
 • Sonanı göldə, tərlanı çöldə.
 • Sonradan gələn buynuz qulağı keçdi.
 • Sonrakı peşmançılıq fayda verməz.
 • Sonsuz adam dövləti çox istər.
 • Soruşan dağlar aşar, soruşmayan düzdə çaşar.
 • Soruşa-soruşa İstanbula getmək olar.
 • Sovqatın adı birdi.
 • Söhbət ki var, darı torbasıdı, deşilsə – axacaq.
 • Söhbətin şirin yerində moltanı gəldi: “Allah saxlasun!”
 • Söyləyəndən dinləyən arif gərək.
 • Söyləyənə baxma, söylənənə bax.
 • Söymə nökər babamı, söyməyim bəy babanı.
 • Söyüd ağacı bar verməz.
 • Söz ağızdan çıxıncan sənindi.
 • Söz bir olsa, zərbi kərən sındırar.
 • Söz danışıqdan keçər.
 • Söz dediyin dəmirdir, döyüldükcə uzanar.
 • Söz eşitmək ədəbdəndir.
 • Söz gəldi, məqamında de gəlsin.
 • Söz haqdan gəlir.
 • Söz ki var, bir ucu yalandısa, bir ucu doğrudu.
 • Söz odur ki, haqqa vara.
 • Söz sahibi ölsə də, söz qalır.
 • Söz sözü çəkər.
 • Söz sözün söykəyidir.
 • Söz vaxtına çəkər.
 • Söz var el içində, söz var ev içində.
 • Söz var – gələr keçər, söz var – dələr keçər.
 • Söz var xalx içində, söz var xılx içində.
 • Söz var şahid istər, söz var şahidi özündəndi.
 • Sözə gələndə usta, işə gələndə xəstə.
 • Sözü ağızda bişir de.
 • Sözü at yerə, gedər yerin tapar.
 • Sözü deynən alana, qulağında qalana.
 • Sözü unamadan yiyəsini qınama.
 • Sözü uzadarsan, bəsdir deyərlər.
 • Sözü yerində söylə.
 • Sözün başı axırından anlanar.
 • Sözün bilməyən ağız başa toxmaq vurdurar.
 • Sözün damarı olar, çəkdikcə uzanar.
 • Sözün doğrusu dəmiri dələr.
 • Sözün doğrusunu de, atını min qaç!
 • Sözün doğrusunu uşaqdan xəbər al.
 • Sözün düzünü zarafatda deyərlər.
 • Sözün yaxşısı baldan dadlıdır.
 • Sözün yanlışı olar, yalanı olmaz.
 • Sözünü bilməyənə aşağı başda da yer yoxdu.
 • Su axar, çuxuru tapar.
 • Su axdığı yerdən bir də axar.
 • Su başdan aşanda ya bir qarış, ya yüz qarış.
 • Su başdan bulanıqdır.
 • Su bulandırmaqla balıq tutulmaz.
 • Su bulanmayınca durulmaz.
 • Su çəkən də mən olum, bərə gəzdirən də?
 • Su çıxmaz arxa cuvar qoydular, adımı da qoydular yarıtmaz.
 • Su da bir yerdə qalanda iyiyər.
 • Su gəldiyi arxa bir də gələr.
 • Su girdi qaba – oldu içməli.
 • Su hər şeyi təmizlər, üz qarasın təmizləməz.
 • Su ilə odun nə oyunu var?!
 • Su kiçiyindir, yol böyüyün.
 • Su meymunun boğazına çıxanda balasını ayağı altına alar.
 • Su murdarlıq götürməz.
 • Su özünə yol elər.
 • Su sənəyi suda sınar.
 • Su yatar, düşman yatmaz.
 • Suda boğulan ilana sarılar.
 • Sudan ayrılan balığın oddan nə qorxusu?!
 • Susuz it kəhrizə baxar.
 • Suyu ağaşlı yerdən, qızı qardaşlı yerdən.
 • Suyun əvvəli bulantı gələr.
 • Suyun lal axanından, adamın yerə baxanından.
 • Suyun yavaşından qorx.
 • Susmaq da bir cavabdır.
 • Sübhün açılmasını xoruz anlar.
 • Süd ilə girən sümüklə çıxar.
 • Süddən ağzı yanan qatığı üfləyə-üfləyə içər.
 • Südə gəldiyi yetməz, sərnici də dalında tutur.
 • Südlü inək ol, vur dolu sərnici dağıt.
 • Südlü qoyun sürüsündən çıxmaz.
 • Südün qədrini qısır əmən dana bilər.
 • Südünə kəm baxanın gözlərinə ağ damar.
 • Süfrədə əlini saxla, məclisdə dilini.
 • Süfrənin başı-ayağı olmaz.
 • Sürü axsaqsız olmaz.
 • Sürü çobansız olmaz.
 • Sürü qoyun sizdə, satdıq yağ bizdə?!
 • Sürü sənə qurbandır, amma çəpişin biri bir tümənə.
 • Sürü tama, dərd adama çövşüyər.
 • Sürüdən ayrılan qoyunu qurd yeyər.
 • Sürüyə qurd gələndə vay bir keçisi olanın halına!
 • Ş
 • Şad günün dostu çoxdu.
 • Şadlığına şitlik eləmə.
 • Şah Abbasa yaradı, keçəl Abbasa yaramadı?!
 • Şah bilər, şahsevən bilər.
 • Şah da bilir Şirvan sünnüdür.
 • Şah Xudabəndə, səninki səndə, mənimki məndə.
 • Şah-şah dediyim öz canım üçündür.
 • Şahın da dəvələri ayaqyalın gəzər.
 • Şahın ürəyi Allahın əlindədi.
 • Şahsənəm oğlan doğub!
 • Şalğam şorbasında turp özünü yağ sanar.
 • Şam ağacından ağıl olmaz, el oğlundan oğul olmaz.
 • Şam bahadı – korun nə vecinə.
 • Şey qurdlayar – duz səpərlər, duz qurdlayar – nə səpərlər?!
 • Şeytan başqa, cin başqa.
 • Şeytan çox bildiyindəndi bir gözü kor olubdu.
 • Şeytan əzabda gərək.
 • Şeytan getdi, meydan bizə qaldı.
 • Şeytan karxanası boş qalmaz.
 • Şeytan olmasa qurd qoyunla gəzər.
 • Şeytanın dostluğu dar ağacına qədərdir.
 • Şeytanla şərikli buğda əkən saman biçər.
 • Şəfa Haqdandır, həkim könül xoşluğu.
 • Şəfa verən ağıdan da verə bilir.
 • Şəhər burclu-qalalı gərək, igid başı bəlalı.
 • Şəhəri gördün gözü qıpıq, sən də ol gözü qıpıq.
 • Şər deməsən, xeyir gəlməz.
 • Şərik yaxşı olsaydı, Tanrı özü üçün tutardı.
 • Şərikli qazan gec qaynar.
 • Şərti şumda kəs, xırmanda yabalaşma.
 • Şıqqıldatmağa qozum var, cırıldatmağa bezim.
 • Şir gərək pəncə vura şir ilə.
 • Şir qocalanda özünə gülməyi gələr.
 • Şirin dil ilanı yuvasından çıxardar.
 • Şirin dil yüz evi yeyər, acı dil bir evi yeyə bilməz.
 • Şirin sözün şirin də cavabı olar.
 • Şirin-şirin yeməyin acı-acı qusmağı da var.
 • Şirincə gəl, şirincə get.
 • Şor yer sünbül gətirməz.
 • Şoranlıqda eşşək tapdın, erkək-dişiliyin axtarma.
 • Şor yeyən suya gələr.
 • Şordu, şor deyirəm.
 • Şöpərək gecə gəzər, gündüz gəzməz, elə bilər özü bilər, özgə bilməz.
 • Şux tərlan yerində cürə bağlanıb.
 • T
 • Ta yeməsən bilməzsən.
 • Taxça mənə qaldı, Şeydalı, boxça mənə qaldı, Şeydalı.
 • Taxçadakı qarnında, boxçadakı əynində.
 • Taxt mənimdi, üstündə yatmıram, altında yatıram.
 • Tamahkarı yalançı aldadar.
 • Tamarzıdan al, öyrənmişə ver.
 • Tanrı dəvəyə qanad versəydi, yıxmadığı dam qalmazdı.
 • Tanrı verən dövləti bəndə ala bilməz.
 • Tanrıdan gəlməsə, bəndədən nə gələr?!
 • Tapan tapanın olsa, çöldə çoban bəy olardı.
 • Tarı ac istəyəni bəndə doydura bilməz.
 • Tarı bilir kim qazana, kim yeyə?!
 • Tarı bir yandan bağlasa, bir yandan açar.
 • Tarı eşşəyi tanıyırdı buynuz vermədi.
 • Tarı qarğıyanı peyğəmbər əsası ilə döyər.
 • Tarı mənəm, yağmanam.
 • Tarının günü bir çuval darıdan da çox.
 • Tarısın tanımayandan sən nə umursan?!
 • Tarlada izi olmayanın süfrədə üzü olmaz.
 • Tat ata mindi, Tanrısın tanımadı.
 • Tava dəlik, tas dəlik, boş da gəldi üstəlik.
 • Taylı tayın tapmasa, ah-vayla keçər günü.
 • Tazı heyiz olanda dovşan kənd qırağında gəzər.
 • Tazının heyizliyindən dovşan samanlıqda doğar.
 • Tazının topal olduğu dovşanın qulağına yetişib.
 • Tazının yiyəsi varsa, dovşanın da Allahı var.
 • Tək daşdan divar olmaz.
 • Tək əlin səsi çıxmaz.
 • Tək gəzən dananı qurd yeyər.
 • Tək qoyundan sürü olmaz.
 • Təklik Allaha yaraşır.
 • Təkə sürüyə böyük olmazdı, qoyunlar qoyun olsaydı.
 • Təkədə qoç hünəri olmaz.
 • Təqdir ilə yazılan tədbir ilə pozulmaz.
 • Tələsənin kündəsi küt gedər.
 • Tələsik işə şeytan qarışar.
 • Tələsirsən, yavaş yeri.
 • Tənbəl dağda qar gördü, yorğanına büründü.
 • Tənbəl günortayacan neyləyib ki, günortadan sonra neyləsin?!
 • Tənbələ dedilər: qapını ört, dedi: yel əsir örtər.
 • Tənbələ həftənin hər günü cümədir.
 • Tənbələ iş buyur, sənə ağıl öyrətsin.
 • Tərə yeyən də yaza çıxar, kərə yeyən də.
 • Tərəkəmə öz obasını Bağdaddan böyük bilər.
 • Tərəkəmə pendirində qurd görməz.
 • Tərlan yerin çalağan tutmaz.
 • Təzə ay doğanda köhnə ayı doğrayıb ulduz elərlər.
 • Təzə gəldi bazardan, köhnə düşdü nəzərdən.
 • Təzə kuzə suyu sərin saxlar.
 • Təzək yığan əllər, ipək gördü dolaşdı.
 • Tikan əkən gül götürməz.
 • Tikan olub ayağa batınca gül ol yaxaya sancıl.
 • Tikə üstündə dost olan il uzunu küsülü olar.
 • Tikə dostu dost olmaz.
 • Tikə qarın doyurmaz, məhəbbət artırar.
 • Tox elə bilər heç acmaz, ac elə bilər heç doymaz.
 • Tox ikən yemək yeyən məzarın dişiynən qazar.
 • Tox it ac bəydən yaxşıdır.
 • Toxun acdan nə xəbəri?!
 • Toxum torbada göyərməz.
 • Ò
 • Òoxómlóğa ùaram ãatñan áitməç.
 • T
 • Toxumu gətir, yer axtar.
 • Topal eşşəklə karvana qoşulma.
 • Topalla gəzən axsamaq öyrənər.
 • Tora düşən səbr eləməsə, özün ölümə verər.
 • Torpaq deyər: – öldür məni, dirildim səni!
 • Torpaq deyər: – Sən mənə tər ver, mən sənə zər verim!
 • Tovuz quşunu tükünə görə kəsərlər.
 • Toy da olsa toyuğun vayıdı, vay da olsa.
 • Toy günün qoyub, vay günün oynayır.
 • Toya getmə, yasa get.
 • Toydan sonra nağara, xoş gəldin, Bayram ağa.
 • Toysuz ev tapılar, vaysız ev tapılmaz.
 • Toyuğun başı kəsiləndə də gözü eşənəkdə qalar.
 • Toyuğun cəriməsi yumurtasıdı.
 • Toyuğun gözü küllükdədi.
 • Toyuğun qıçı birdi ki, bir.
 • Toyuğun uçuşu zibilliyə qədər olar.
 • Toyuq anasından süd görməyib.
 • Toyuq bir su içər, bir Allaha baxar.
 • Toyuq bir yumurta yumurtlasa, yüz öylü qonşuya xəbər elər, gomuş doğsa heç səsi çıxmaz.
 • Toyuq istər qaz yerişi yeriyə, vurar çəçənəyi çatlar.
 • Toyuq yumurtasına görə qaqqıldar.
 • Tökülən çanaq daha dolmaz.
 • Tövbə toxluqdan çıxar, dua yoxluqdan.
 • Tövbəsini sındıran məlundu.
 • Tövlə dibindən yoxdur, deyir at yəhərlə.
 • Tula itdən äə murdar.
 • Tumançağın yuxusuna beş arşın bez girər.
 • Tumanım, köynəyim özümnən, becə yerə düşdüm xalxın gözünnən.
 • Turac əti yemisən? – uçducağın görmüşəm.
 • Tutamalı arvad, etibarlı at kişiyə addır.
 • Tutu, çiyələyi birdən dəydi.
 • Tutulmamış oğru – xandan-bəydən doğru.
 • Tülək tərlan yerinə sar bağlamaq olmaz.
 • Tülkü çox bildiyindən tələyə düşər.
 • Tülkü dəliyə girə bilmir, quyruğuna süpürgə bağlayır.
 • Tülkü suvaxlı bağa girməz.
 • Tülkü tülkülüyünü bildirincə dərisin boğazından çıxardarlar.
 • Tülkü tülküyə buyurar, tülkü də quyruğuna.
 • Tülkü var gödən çıxarır, qurdun adı bədnamdır.
 • Tülküdən bic heyvan yoxdu, cələyə düşəndə dörd ayağından düşər.
 • Tülkünü dərisi xatirinə qovarlar.
 • Tülkünün andına inanım, xoruzun quyruğuna?
 • Tülkünün gedib-gələcəyi kürkçü dükanıdır.
 • Tülkünün meydanda nə işi var, dərisinə qiymət qoysunlar?!
 • Tülkünün şahidi quyruğudur.
 • Tülkünün zirəngi iki ayağından tələyə düşər.
 • Tünd gedən tez yorular.
 • Türk atının samanı bol gərək.
 • Türk bilir dağarda nə var.
 • Türk gedən yerə bərəkət gedər.
 • Türk söydükcə qızar, durduqca bezər.
 • Türkün gəlişi, tatın görüşü.
 • Türkün sonrakı ağlı.
 • Türkü at yıxar, tatı ət.
 • Tüstü kötükdən çıxar, budaqdan çıxmaz.
 • U
 • Uca dağın başı qarlı olar.
 • Uca-uca dağlar başı qarlı da olur, qarsız da, igidlərin canı sağ olsun, varlı da olur, varsız da.
 • Ucuz aldın; quyruğunu düyünlə.
 • Ucuz ətin şorbası olmaz.
 • Ucuz illətsiz, baha hikmətsiz deyil.
 • Ucuz verən tez satar.
 • Ucuzdan bahası olmaz.
 • Ucuzdur var illəti, bahadır var hikməti.
 • Ucuzluqda alanın üzün görmə, bahalıãda satanın.
 • Uçmaqda turac, qaçmaqda ceyran.
 • Ulamağın bilməyən köpək sürüyə qurd gətirər.
 • Ulduzu barışmayanın salamı da savaşdır.
 • Ulu sözünə baxmayan ulaya-ulaya qalar.
 • Umac özün aş bilər, qarğa özün quş bilər.
 • Uman yerdən küsərlər.
 • Umud qaldı kosaya, kosa saqqalın daraya.
 • Umulmayan daş yarar baş.
 • Usta əli dəyməyən iş haramdır.
 • Usta görməyən şəyird ondan-bundan qarmalar.
 • Usta görməyən şəyirdin gözü əllərdə qalar.
 • Uşağa iş buyur, dalıyca yüyür.
 • Uşağa yoldaş olma, sən yıxılsan gülər, özü yıxılsa ağlar.
 • Uşağı sevərlər beşikdə, əri sevərlər döşəkdə.
 • Uşağı yeməù böyütməz, fərəh böyüdər.
 • Uşağın hökmü padşahın hökmündən artıq.
 • Uşaq adamı qanlı qapısına aparar.
 • Uşaq atasından güclüsün bilməz.
 • Uşaq gördüyün götürər.
 • Uşaq olan evdə qeybət olmaz.
 • Uşaq yıxıla-yıxıla böyüyər.
 • Uşaq yıxıldığı yerə baxar.
 • Uşaqdan al xəbəri.
 • Uşaqlıqda yalan deyənə böyüyəndə inanmazlar.
 • Utan utanmazdan, qorx qorxmazdan.
 • Utananın oğlu olmaz.
 • Utanmasan oynamağa nə var ki?!
 • Utanmaz üzdən qara nə var?!
 • Uyuşar - qatıq yeyərik, uyuşmaz - süd içərik.
 • Uzaqdan baxana dava asan görünər.
 • Uzaqdan baxırsan, sambalı xoşdu, Yaxından baxırsan, quşqunu boşdu.
 • Uzun adamın ağlı topuğunda olar.
 • Uzun axmaq olar, güdə fitnəkar.
 • Uzun sözün qısası, gəlin, səni sevmişəm.
 • Uzun yaşın axırı yenə ölümdü.
 • Ü
 • Ürək istəyəni əl eylər.
 • Ürək ki var, şüşədir, sındırarsan kim yamar?!
 • Ürək öz dostun tanıyar.
 • Ürək yanmasa, gözdən yaş çıxmaz.
 • Ürəkdə olmayanı dil deməz.
 • Ürəkdən ürəyə yol olur.
 • Ürəyi yanan yaxşı fatihə verər.
 • Ürkütməsən sanamaq olmaz.
 • Üstümü unlu görüb adımı dəyirmançı çağırma!
 • Üz döndü, könül döndü.
 • Üz görən iman görməyib.
 • Üz ki var, ürəyin aynasıdır.
 • Üz üzdən utanar.
 • Üz vermə - arsız olar, az vermə - xırsız olar.
 • Üzü bəzək, içi təzək.
 • Üzü üstə gələni arxası üstə çevirməzlər.
 • Üzük nişanəsindən ürək nişanəsi yaxşıdır.
 • Üzüyü qaşla tanırlar.
 • V
 • Vaxt ikən ağla, aşiq, el gələr, tünlük olar.
 • Vaxt olar ki, şahın da qaraçıya işi düşər.
 • Vaxtını itirən baxtını itirir.
 • Vaxtsız açılan gül tez solar.
 • Vaxtsız banlayan xoruzun başın kəsərlər.
 • Vaxtsız qonaq öz kisəsindən yeyər.
 • Var evi kərəm evi, yox evi vərəm evi.
 • Var var üstündən gələr.
 • Var yıxmayanı fələk də yıxmaz.
 • Varını verən utanmaz, yoxdan verən axmaqdır.
 • Varkən yox demə, cavabı yoğnuq olar.
 • Varlığa nə darlıq.
 • Varlığa tələsən yoxsulluğa tez düşər.
 • Varlının xoruzu da yumurta qoyar, toyuğu da.
 • Varlının iti harın olar.
 • Varlının könlü oluncaya qədər kasıbın canı çıxar.
 • Varlının varı kasıbın çənəsini yorar.
 • Varsa hünərin, hara getsən var yerin.
 • Vay ondadır çarvadar bacadar ola.
 • Ver yeyim, ört yatım, gözlə canım çıxmasın!
 • Verdiyin bir yumurta, onu da yırta-yırta.
 • Verən əl alan əldən üstün olar.
 • Verən əl dərd görməz.
 • Verən əli hər kəs sevər.
 • Verən əli kəsməzlər.
 • Verəndə imam olar, alanda şümür.
 • Verərsən pendir – elərəm kəndir, Verərsən aş – elərəm baş.
 • Verim vara baxmaz.
 • Vəfalı dost yad olmaz, görməsə yüz il səni.
 • Vəsmə bol olanda qaşa da çəkərlər, gözə də.
 • Vətən viranə də olsa, yenə cənnətdi.
 • Vətən yadına düşən qərib ağlamasın neyləsin?!
 • Vətənə gəldim, imana gəldim.
 • Vətənsiz olan kəfənsiz qalar.
 • Vəziri qarğa olanın ağzı zibillikdə gərək.
 • Vur babam, dövran sənindir.
 • Vur dedik, öldür demədik.
 • Vur deyənlə vuran yarıdır.
 • Vur ki beşik daldadı, Seyyid Əli xırmandadı.
 • Vura bilməyən, daşın böyüyündən yapışar.
 • Vuran igid dayısına gəyəşməz.
 • Vuran oğul ataya baxmaz.
 • Vuran öküzə Allah buynuz verməz.
 • Vurram ölər, kiş deyərəm – getməz.
 • Vurum uşağım öldürüm, qonşuma ad qazanım!
 • Vuruşun kor vuruşuna oxşamır.
 • Y
 • Ya bu dəvəni güdməli, ya bu diyardan getməli.
 • Ya dağ ətəyində, ya bəy ətəyində.
 • Ya dəvə ölər, ya dəvəçi, ya da üstündəki hacı.
 • Ya qarnımda, ya könlümdə.
 • Ya lələ şələni basar, ya şələ – lələni.
 • Ya unçu ölər, ya dəyirmançı.
 • Ya zatdan, ya süddən.
 • Yabılarda qotur yabı mərd olar, yorulanda yiyəsinə dərd olar.
 • Yabıya tumar eləsən şıllaq atar.
 • Yad gəlib aşna olunca aşna-yar əldən gedər.
 • Yad itin quyruğu qısılı olar.
 • Yada arxa verən tək qalar.
 • Yaddan yoldaş olunca qardaş əlindən gedər.
 • Yağ yağ üstə gedər, yarma yavan qalar.
 • Yağ yeyən it tükündən məlum elər.
 • Yağlı əlin var sürt öz başına.
 • Yağıdan qalanı yağmur apardı.
 • Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük.
 • Yaxşı at köhnə çulun altda da bilinər.
 • Yaxşı at özünə qamçı vurdurmaz.
 • Yaxşı at yemin artırar, pis at qamçısın.
 • Yaxşı ata bir qamçı, yaman ata min qamçı.
 • Yaxşı bez arşınsız da satılar.
 • Yaxşı biçinçi xərcin yerdən çıxardar.
 • Yaxşı dost qardaşdan əzəldir.
 • Yaxşı dost yaman gündə bilinər.
 • Yaxşı elə yaxşıdı, çalış yamanı yaxşı elə.
 • Yaxşı getməyincə qədri bilinməz.
 • Yaxşı gündə düşmən gələr dost olar, igid odur yaman gündə dayana.
 • Yaxşı gündə yad yaxşı, yaman gündə vay qohum!
 • Yaxşı günün yoldaşı, yaman günüm düşdü gəl!
 • Yaxşı igid dalı gözlər, yaxşı at qabağı.
 • Yaxşı igidin adını eşit, üzünü görmə.
 • Yaxşı niyyət – yarım dövlət.
 • Yaxşı oğul – ata bağı, pis oğul ürək dağıdı.
 • Yaxşı olanda – xanımdan, pis olanda – qaravaşdan.
 • Yaxşı ovçunun toruna ov öz ayağıyla gələr.
 • Yaxşı övlad atasını vəzir elər, pis övlad rəzil.
 • Yaxşı saxla adını; bədnamçılıq el gəzər.
 • Yaxşı saxla aşığı; bədnamçıdı – el gəzər.
 • Yaxşı, yaxşılığın deyilir, yaman, nəyin deyilir?
 • Yaxşıları yer tanıyar.
 • Yaxşılığa yaxşılıq hər kişinin işidi, Yamanlığa yaxşılıq ər kişinin işidi.
 • Yaxşılığa yamanlıq – kor eşşəyə samanlıq!
 • Yaxşılığın əcrin Allahdan istə.
 • Yaxşılıq elə at dəryaya, balıq bilməz, Xalıq bilər.
 • Yaxşılıq baş ucaldar.
 • Yaxşılıq bilməyən adam adam yerinə sayılmaz.
 • Yaxşılıq yerdə qalmaz.
 • Yaxşını yada vermə - hayıfdı, yamanı da vermə ayıfdı.
 • Yaxşıya yanaş, yamandan uzaş.
 • Yalan olmasa, doğru yeriməz.
 • Yalan sözdə bağlanan işdə açılar.
 • Yalan tez ayaq tutar, amma yeriməz.
 • Yalan ki var, doğrunun quludur.
 • Yalançı kimdir? - Hər eşitdiyin danışan.
 • Yalançı olmasaydı doğru danışan bilinməzdi.
 • Yalançı şahidi uzaqda istər.
 • Yalançı tamahkarı aldadar.
 • Yalançılıq üz qızardar.
 • Yalançını mənzilinəcən qovarlar.
 • Yalançının evi od tutdu yandı, heç kim inanmadı.
 • Yalançının ipiynən quyuya düşən quyuda qalar.
 • Yalançının işığı yarıyacan yanar.
 • Yalançının yaddaşı olmaz.
 • Yalanın xoruzu yoxdur ki, banlasın.
 • Yalanla dünyanı gəzmək olar, amma qayıtmaq olmaz.
 • Yalavac üçün yay da borandır.
 • Yalqız quş yuva salmaz.
 • Yalvaranın tarısı olmaz.
 • Yaman atın yolu uzun olar.
 • Yaman baş yiyəsinə donuz güddürər.
 • Yaman günə səbr edən yaxşı günə tez çatar.
 • Yaman günün ömrü az olur.
 • Yaman qonşu, kor oğul: qov yanından – qadadı.
 • Yaman yerdə ot bitməz.
 • Yaman yeyənin olsun, yaman deyənin olmasın.
 • Yamanı yaman gündə.
 • Yan mənə, yanım sənə, qurbandı canım sənə.
 • Yanan öz dərdinə yanar.
 • Yanan yerdən tüstü çıxar.
 • Yanana yanmazlar.
 • Yandırdığın yovşan, ağlatdığın – dovşan.
 • Yanıq mal, hara gedirsən? – Yandırmağa.
 • Yanmayanda yanmaz, ha yellə, ha ətəklə.
 • Yanlış da bir naxışdır.
 • Yanlış hesab Bağdaddan qayıdar.
 • Yanşağı cəhənnəmə atdılar, dedi: - odunu yaşdır!
 • Yar bağı, söhbət bağı.
 • Yar getdi, yeri qaldı.
 • Yardan danışıram, yar görməmişəm.
 • Yarı gör özün danış, ev yıxar ara sözü.
 • Yarından ayrılan yeddi il ağlar, yurdundan ayrılan ölüncə.
 • Yara var bağlarlar, yara var dağlarlar.
 • Yaralının dərdini nə bilər yarasızlar.
 • Yarası avand olanın təbibi qabağına gələr.
 • Yaraşığın yaraşığı – bəzəknən.
 • Yarımayan gəlinin salamı söyüş olar.
 • Yas yiyəsi ovunub, yasa gələn ovunmayıb.
 • Yaş ağac tez əyilər.
 • Yaş ağaca balta vuran əl enməz.
 • Yaş odun satmayıbsan, niyə qorxursan?
 • Yaşına-yaşına, çıxdın ocaq başına.
 • Yatağan aslandan gəzəyən tülkü yaxşıdır.
 • Yatan aslan olursa fürsət hə oyağındı.
 • Yatan ilanın quyruğunu basdama.
 • Yatan iti oyatma.
 • Yatan öküzün başına duran öküz batırar.
 • Yatan ölməz, yetən ölər.
 • Yatmağına baxanda gördüyü yuxuya min şükür.
 • Yava it nə özü yeyər, nə başqasına yedirər.
 • Yava itin yava küçüyü olar.
 • Yay fağırın yorğan-döşəyidi.
 • Yayda başı bişənin qışda aşı bişər.
 • Yayda yatanı ilan vursun, qışda işə gedəni borana düşsün.
 • Yayı işlə, qışı ye.
 • Yayı kölgədə oturan qışı ocaq axtarar.
 • Yaylaq yolunun yoxuşu varsa, enişi də var.
 • Yaz əkinçi – qış dilənçi.
 • Yaz qışından bəlli elər, qız qardaşından!
 • Yaz gününün yağışı, ər arvadın savaşı.
 • Yaza çıxartdıq dananı, bəyənməz oldu ananı.
 • Yaza, qışa bir ağıl neyləsin.
 • Yazın hərəkəti - payızın bərəkəti.
 • Yazan sən, pozan sən, kim deyər yalansan.
 • Yazılan yazı başa gəlir.
 • Yazılana pozu yoxdur.
 • Yazılandan qaçmaq olmaz.
 • Yekə baş yiyəsinə donquz güddürər.
 • Yel ilə gələn, sel ilə gedər.
 • Yel qayadan nə aparar?!
 • Yelinən gələn yelinən gedər.
 • Yelpənək puluna alınan eşşəyin ölümü sudan olar.
 • Yemə namərd çörəyini, axır başına vurar.
 • Yeməkdənsə ümidli olmaq yaxşıdır.
 • Yeməklə dost olan hər gün küsülü gəzər.
 • Yeməknən doymayan yalamaqnan heç doymaz.
 • Yeməyin yalqız yeyən yükün yalqız qaldırar.
 • Yeməyən qurd barama sarımaz.
 • Yeyən bilməz, doğrayan bilər.
 • Yeyər ağız, utanar üz.
 • Yeyici üçün Allah yetirər.
 • Yeyilənim yeyilir, qonağım küsülü gedir!
 • Yemiş vaxtı xırçının qulaqları kar olar.
 • Yengəmiz Yetər oldu, günümüz betər oldu.
 • Yer bərk olanda öküz öküzdən görər.
 • Yer bəyin, yurd xanın, işlə ha, çıxsın canın.
 • Yer qatı, göy iraq.
 • Yer var danışarlar, yer var udarlar.
 • Yerə düşməklə gövhər qiymətdən düşməz.
 • Yeri-yeri kürkü yırtıq, nəyindi məndən artıq? Atım atına barabar, tulam da səndən artıq.
 • Yerin də qulağı var.
 • Yeriyən at yemin özü artırar.
 • Yersiz gəldi – yerli, qaç.
 • Yersiz söz dostu düşman eləyər.
 • Yetim, kimə zərər verərsən? - Mənə çörək verənə!
 • Yetim qızsan, qıvrıl yat!
 • Yetim malı oddan yaman yandırar.
 • Yetim oğurluğa çıxar, ay ilk axşamdan doğar.
 • Yetim öləgən olar.
 • Yetim yarımaz, yarısa da, qarımaz.
 • Yetimə ay da qaranlıqdı, gün də.
 • Yetimə çörək ver, borclu çıx.
 • Yetimə vay-vay deyən çox olar, çörək verən az.
 • Yetimi vurma, döymə, çörəyini əlindən al.
 • Yetimin ağzı aşa, başı daşa.
 • Yetimin bağrı yağ bağlamaz.
 • Yetimin qaydasıdı, gec gülər, tez-tez ağlar.
 • Yeyin at özünə qamçı vurdurmaz.
 • Yezidin Şama getməyi gerçək oldu.
 • Yığma dən üçün xırman açılmaz.
 • Yıxılan yıxıldığı yerdən qalxar.
 • Yıxılana balta çalan çox olar.
 • Yıxılanın dostu olmaz.
 • Yıxılmasa dikəlməz.
 • Yırtıcı quşun ömrü az olar.
 • Yiyəsinin yanında pişik də it basar.
 • Yoxa qələm işləməz.
 • Yoxsul axça tapdı, yer tapmadı.
 • Yoxsul yoxsul, oduna, suya da yoxsul?
 • Yoxsulun ahı taxtdan endirər şahı.
 • Yoxsulluğa düşməyən varlığın qədrin bilməz.
 • Yoxsulluğu yox olsun.
 • Yoxsulun üzü qaradır.
 • Yol bilən karvana qatılmaz.
 • Yol oğrusu ol, yoldaş oğrusu olma.
 • Yol yeməyi yük olmur.
 • Yolçudan yolçuya pay olmaz.
 • Yolçuluğa gedən çölməyin dalısında tutmaz.
 • Yolçunun torbasından tutmasan, ağacın əldən qoymaz.
 • Yoldan çıxanı yol vurar.
 • Yoldan çıxmaq eyib deyil, yola gəlməmək eyibdir.
 • Yoldan çıxsan da, eldən çıxma.
 • Yoldan irəli yoldaş, eldən irəli qardaş.
 • Yoldan qal, yoldaşdan qalma.
 • Yoldaş yolda sınanar.
 • Yoldaşıma ağac dəydi, elə bildim saman çuvalına dəyir.
 • Yoldaşının sözünə inan, özünkündə dayan.
 • Yoldaşını bab elə, görən desin ha belə.
 • Yoldaşını göstər mənə, sənin kim olduğunu deyim.
 • Yolsuz gedən tez yorular.
 • Yolsuzu yola tapşır.
 • Yolunan gedən yorulmaz.
 • Yönlü cücə yumurtasında cikkildər.
 • Yorğun eşşək hoşu Allahdan istər.
 • Yoruldun sarvana, acıdın çobana.
 • Yuxarı baxıb fikir eləyincə, aşağı baxıb şükür elə.
 • Yuxarı evə baxıb aşağı evi yıxma.
 • Yuxarı qoymurlar, aşağıda mən oturmuram.
 • Yuxarı tüpürürəm bığdı, aşağı tüpürürəm saqqaldı.
 • Yumru daş yosun tutmaz.
 • Yumurtanın sarısından pay uman cəhənnəmlikdir.
 • Yumurtlamadı, yumurtlamadı, falını da yedi?!
 • Yurd yiyəsiz qalanda donuz təpəyə çıxar.
 • Yusif bazarıdı; hər kəsin matahı varsa gətirsin.
 • Yuvanı erkək quş tikər.
 • Yük ağır olanda öküz öküzdən görər.
 • Yük əyməsə daş qəribliyə düşməz.
 • Yüknən gələn taynan gedər, taynan gələn – vaynan gedər.
 • Yüksəkdən baxan alçağa tez enər.
 • Yükün yığdı təpəyə, elə arxa çevirdi.
 • Yürüş var ki, duruşdan betərdir.
 • Yüyürən at arpasını artırar.
 • Yüz ağac sağrıya, sağrı bir yol ağrıya.
 • Yüz bilici olsan, yenə bir bilməznən danış.
 • Yüz birə qoşulmaz, bir yüzə qoşular.
 • Yüz dost azdır, bir düşmən çoxdur.
 • Yüz gün yaraq, bir gün gərək.
 • Yüz gün sel oyanı bir gün dərd oyar.
 • Yüz iynə yığsan bir çuvalduz olmaz.
 • Yüz qayğı bir borcu ödəməz.
 • Yüz qoyuna da tırıho, bir qoyuna da tırıho.
 • Yüz mamaça yığıla, güc doğana düşər.
 • Yüz namərdin çörəyin doğrasan, kasa dolmaz.
 • Yüz ölç, bir biç.
 • Yüzbaşının şahidi çovuş olar.
 • Z
 • Zalıma Allah bəla verər.
 • Zalımın çörəyi dizi üstə olar.
 • Zalımın qılıncından kasıbın ahı pisdi.
 • Zaman keçər, söz qalar.
 • Zaman sənə saz olmasa, sən zamana saz ol.
 • Zamana ilə düzəlişən həmişə rahatdır.
 • Zamanaya bax, ayıya qaval çaldırır.
 • Zəhmət çəkməyən bal yeməz.
 • Zəhmət çəkməyən rahatlığın qədrin bilməz.
 • Zəhməti bülbül çəkər, gülü qucar yenə xar.
 • Zəhmətlə yeyilən acı soğan minnətlə yeyilən baldan şirindir.
 • Zəhmətsiz bal yeməzlər.
 • Zəhmətsiz rəhmət olmaz.
 • Zəncir aslan üçündür.
 • Zər ilə olan zor ilə olmaz.
 • Zər qədrini zərgər bilər.
 • Zərbə həməşə ağrıyan yerə dəyər.
 • Zərərin yarısından qayıtmaq da qazancdır.
 • Zindana səbr eləyən axırı taxta çıxar.
 • Zirək quş dimdiyindən tələyə düşər.
 • Ziyan ağudan acıdır.
 • Ziyankardan qəza əskik olmaz.
 • Zoğal dərənimiz də var, səbət hörənimiz də.
 • Zor ilə gözəllik olmaz.
 • Zor qapıdan gələndə haqq bacadan qaçar.
 • Zora dağlar dayanmaz.
 • Zorla gedən köpək qoyuna fayda verməz.
 • Zurnaçı zorun üzünə verər.
 • Zülm ilə abad olan bir gün gəlir bərbad olur.
 • Zülmət daşıdı, götürən də peşmandı, qoyan da.
 • Zülmün axırı olmaz.